آموزش حذف فیلد منطقه زمانی در صفحه ثبت نام Ahmad, alireza.pir, bahram-divar,M4hdi,Mr.pouria, Saya Family