رفع وارنینگ ini_set در ابتدای لود انجمن (اختصاصی ویکی وی بی) B.A.B.A.K,Danial,H!dden, Negin, pedram