نحوه   تغییر پسورد مدیران و کاربران pixell, roshani