کد htaccess برای انتقال صفحات 404 ها به صفحه مورد نظر amin1606, mahmood.