روش فیکس کردن لینکها بعد از انتقال به ساب دامین Eagle, Fire Man,J⑩nAt⑩N, MAMAD, Mr.Mehrdad