آموزش حل مشکل حذف دسترسی مدیرکل به ادمین سی پی alipotter, FarziN,WikiVB