انتقال کاربران بن و اسپمر به صفحه دیگر و جلوگیری از خروج بازداشت Ahmad,gemlove, midas