اموزش قرارا دادن اخرين ورود در بست بيت aboalfazl,kashkol, nabilanil1