اموزش جلوگیری از ثبت نام اسپمر ها بدون نیاز به هک CodeSaz, HamedWS, HoneyWeb, Moein, NightBack,rfatehi, soomye,WIKING,WikiVB