با سئو فرقی نداره همونه تقریبا اسمش فقط یه چیز دیگس