/ کمک در مورد ویرایش یک قالب,وردپرس!!( ضروری)
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: کمک در مورد ویرایش یک قالب,وردپرس!!( ضروری)

 1. #1
  Aronia آنلاین نیست.
  Aronia
  کاربر سايت
  42نوشته18مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2405
  پسندیده است
  32 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  28
  www.twdforum.ir

  کمک در مورد ویرایش یک قالب,وردپرس!!( ضروری)

  1389178416231.png  سلام این قالبه منه میخواستم تصاویر شاخصشو بزرگ کنم و پس زمینه نوشته های رو هم عوض کنم یک جوریایی مثه تصویر زیر بشه
  فقط مطالبش منظورمه

  1389178685181.png

  http://upload.wikivb.ir/images/ebbte0530dtg3eu2ynl.zip


  این زیپه هم خوده قالبه اگه کسی بتونه برام ویرایش کنه خیلی مشتکرممرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  دمو آنلاین قرار بدید

  کاربر زیر پست Hose!N را پسندیده است: 4. #3
  Aronia آنلاین نیست.
  Aronia
  کاربر سايت
  42نوشته18مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2405
  پسندیده است
  32 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  28
  www.twdforum.ir
  بیا دادا اینم کدا

  کد PHP:
  <?php
  load_theme_textdomain
  ('mandegarweb',get_template_directory().'/lang'); 
  function 
  _remove_script_version$src ){
  $parts explode'?'$src );
  return 
  $parts[0];
  }
  add_filter'script_loader_src''_remove_script_version'15);
  add_filter'style_loader_src''_remove_script_version'15);
  ?>
  <?php 
  /*******************************
   WIDGETS AREAS
  ********************************/

  if ( function_exists('register_sidebar') )
      
  register_sidebar(array(
          
  'name' => 'sidebar',
          
  'before_widget' => '<div class="boxRight">',
          
  'after_widget' => '</div></div>',
          
  'before_title' => '<h2>',
          
  'after_title' => '</h2><div class="boxRightInner">',
      ));
      
      
  register_sidebar(array(
          
  'name' => 'footer',
          
  'before_widget' => '<div class="boxFooter">',
          
  'after_widget' => '</div>',
          
  'before_title' => '<h2>',
          
  'after_title' => '</h2>',
      ));
      
  /*******************************
   MENUS SUPPORT
  ********************************/
  if ( function_exists'wp_nav_menu' ) ){
      if (
  function_exists('add_theme_support')) {
          
  add_theme_support('nav-menus');
          
  add_action'init''register_my_menus' );
          function 
  register_my_menus() {
              
  register_nav_menus(
                  array(
                      
  'primary-menu' => __'Primary Menu' )
                  )
              );
          }
      }
  }


  /* CallBack functions for menus in case of earlier than 3.0 Wordpress version or if no menu is set yet*/

  function primarymenu(){ ?>
          <div id="topMenuCont" class="clearfix">
              <ul>
                      <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php _e('Home','mandegarweb'); ?></a></li>
                      <?php wp_list_pages('title_li='?>
                  </ul>
          </div>
  <?php }

  /*******************************
   THUMBNAIL SUPPORT
  ********************************/

  add_theme_support'post-thumbnails' );
  set_post_thumbnail_size7070true );

  /*******************************
   EXCERPT LENGTH ADJUST
  ********************************/

  function home_excerpt_length($length) {
      return 
  27;
  }

  function 
  more($more) {
      return 
  '...';
  }
  add_filter('excerpt_more''more');
  add_filter('excerpt_length''home_excerpt_length');

  /*******************************
   CUSTOM COMMENTS
  ********************************/

  function mytheme_comment($comment$args$depth) {
     
  $GLOBALS['comment'] = $comment?>
     <li <?php comment_class('clearfix'); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
       <?php echo get_avatar($comment,$size='40',$default='http://www.gravatar.com/avatar/61a58ec1c1fba116f8424035089b7c71?s=32&d=&r=G' ); ?>
       <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
        <div class="comment-meta commentmetadata">
          <?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)'),'  ',''?> <span><?php printf(__('%1$s at %2$s'), get_comment_date(),  get_comment_time()) ?>
        </span>
        </div>
        
        <div class="text">
            <?php comment_text() ?>
        </div>
        
        <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
           <em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','mandegarweb'); ?></em>
           <br />
        <?php endif; ?>

        <div class="reply">
           <?php comment_reply_link(array_merge$args, array('depth' => $depth'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
        </div>
       </div>
  <?php }

  /*******************************
    THEME OPTIONS PAGE
  ********************************/

  add_action('admin_menu''designpile_theme_page');
  function 
  designpile_theme_page ()
  {
      if ( 
  count($_POST) > && isset($_POST['designpile_settings']) )
      {
          
  $options = array ( 'style','logo_img''logo_alt','ads','contact_email','contact_text','latest_posts','flickr_link','twitter_link''facebook_link','keywords','description','analytics');
          
          foreach ( 
  $options as $opt )
          {
              
  delete_option 'designpile_'.$opt$_POST[$opt] );
              
  add_option 'designpile_'.$opt$_POST[$opt] );    
          }            
           
      }
      
  add_menu_page(__('Designpile Options'), __('Designpile Options'), 'edit_themes'basename(__FILE__), 'designpile_settings');
      
  add_submenu_page(__('Designpile Options'), __('Designpile Options'), 'edit_themes'basename(__FILE__), 'designpile_settings');
  }
  function 
  designpile_settings()
  {
  ?>
  <div class="wrap">
      <h2>Designpile Options Panel</h2>
      
  <form method="post" action="">
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px;color:#2481C6; text-transform:uppercase;"><strong>General Settings</strong></legend>
      <table class="form-table">
          <!-- General settings -->
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="style">Theme Color Scheme</label></th>
              <td>
                  <select name="style" id="style">
                      <option>Select theme style</option>                
                      <option value="pink.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'pink.css'){?>selected="selected"<?php }?>>pink.css</option>
                      <option value="green.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'green.css'){?>selected="selected"<?php }?>>green.css</option>
                      <option value="blue.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'blue.css'){?>selected="selected"<?php }?>>blue.css</option>
                  </select> 
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_img">Change logo (full path to logo image)</label></th>
              <td>
                  <input name="logo_img" type="text" id="logo_img" value="<?php echo get_option('designpile_logo_img'); ?>" class="regular-text" /><br />
                  <em>current logo:</em> <br /> <img src="<?php echo get_option('designpile_logo_img'); ?>" alt="<?php echo get_option('designpile_logo_alt'); ?>" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_alt">Logo ALT Text</label></th>
              <td>
                  <input name="logo_alt" type="text" id="logo_alt" value="<?php echo get_option('designpile_logo_alt'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_alt">Ads Section Enabled</label></th>
              <td>
                  <select name="ads" id="ads">        
                      <option value="no" <?php if(get_option('designpile_ads') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>No</option>
                      <option value="yes" <?php if(get_option('designpile_ads') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Yes</option>
                  </select> <br />
                  <em>This will make a difference after Wp125 plugin is installed and enabled</em>
              </td>
          </tr>
      </table>
      </fieldset>
      
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Homepage Settings</strong></legend>
          <table class="form-table">    
          <tr>
              <td colspan="2">You can set the homepage to display custom posts by tagging them with "homepost". If no such post is set, latest posts are displayed. You can set the number of these from the field below. </td>
          </tr>    
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitter_link">Number of latest posts to be displayed</label></th>
              <td>
                  <input name="latest_posts" type="text" id="latest_posts" value="<?php echo get_option('designpile_latest_posts'); ?>" class="regular-text" /><br />
                  <em>Default number is 6</em>
              </td>
          </tr>
          
          </table>
          </fieldset>
          
       <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Contact Page Settings</strong></legend>
          <table class="form-table">    
          <tr>
              <td colspan="2"></td>
          </tr>
           <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="contact_text">Contact Page Text</label></th>
              <td>
                  <textarea name="contact_text" id="contact_text" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo stripslashes(get_option('designpile_contact_text')); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="contact_email">Email Address for Contact Form</label></th>
              <td>
                  <input name="contact_email" type="text" id="contact_email" value="<?php echo get_option('designpile_contact_email'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          </table>
       </fieldset>
      
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Social Links</strong></legend>
          <table class="form-table">
          <tr><td colspan="2">Use "http://" at the begining of URLs! ( e.g. http://www.twitter.com/youraccount )</td></tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitter_link">Twitter link</label></th>
              <td>
                  <input name="twitter_link" type="text" id="twitter_link" value="<?php echo get_option('designpile_twitter_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="facebook_link">Facebook link</label></th>
              <td>
                  <input name="facebook_link" type="text" id="facebook_link" value="<?php echo get_option('designpile_facebook_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="flickr_link">Flickr link</label></th>
              <td>
                  <input name="flickr_link" type="text" id="flickr_link" value="<?php echo get_option('designpile_flickr_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          </table>
          </fieldset>
          
        <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>SEO</strong></legend>
          <table class="form-table">
          <tr>
              <th><label for="keywords">Meta Keywords</label></th>
              <td>
                  <textarea name="keywords" id="keywords" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo get_option('designpile_keywords'); ?></textarea><br />
                  <em>Keywords comma separated</em>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th><label for="description">Meta Description</label></th>
              <td>
                  <textarea name="description" id="description" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo get_option('designpile_description'); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th><label for="ads">Google Analytics code:</label></th>
              <td>
                  <textarea name="analytics" id="analytics" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo stripslashes(get_option('designpile_analytics')); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          
      </table>
      </fieldset>
      <p class="submit">
          <input type="submit" name="Submit" class="button-primary" value="Save Changes" />
          <input type="hidden" name="designpile_settings" value="save" style="display:none;" />
      </p>
  </form>

  </div>
  <?php }
  /*******************************
    CONTACT FORM 
  ********************************/

   
  function hexstr($hexstr) {
    
  $hexstr str_replace(' '''$hexstr);
    
  $hexstr str_replace('\x'''$hexstr);
    
  $retstr pack('H*'$hexstr);
    return 
  $retstr;
  }

  function 
  strhex($string) {
    
  $hexstr unpack('H*'$string);
    return 
  array_shift($hexstr);
  }
  function 
  wp_admin_dashboard_add_news_feed_widget() {
  global 
  $wp_meta_boxes;

  wp_add_dashboard_widget'dashboard_mw_feed''mandegarweb & wp-parsi''dashboard_mw_feed_output' );
  }
  add_action('wp_dashboard_setup''wp_admin_dashboard_add_news_feed_widget');

  function 
  dashboard_mw_feed_output() {
  echo 
  '<div class="mandegarweb">';
  wp_widget_rss_output(array(
  'url' => 'http://mandegarweb.com/wordpress/feed/',
  'title' => __('Latest News From Mandegarweb Blog''mandegarweb'),
  'items' => 5,
  'show_summary' => 0,
  'show_author' => 0,
  'show_date' => 0
  ));
  wp_widget_rss_output$args );
  echo 
  '<p style="border-top: 1px solid #CCC;">';
  echo 
  '<p>' __('Supported Mandegar Web themes and answering your questions in the forums Support <a target=_blank" href="http://forum.wp-parsi.com">Wp-Parsi</a>','mandegarweb') . '</p>';
  echo 
  "</p>";
  echo 
  "</div>";

  function 
  thsp_enqueue_pointer_script_style$hook_suffix ) {
      
      
  $enqueue_pointer_script_style false;

      
  $dismissed_pointers explode','get_user_metaget_current_user_id(), 'dismissed_wp_pointers'true ) );

      if( !
  in_array'thsp_settings_pointer'$dismissed_pointers ) ) {
          
  $enqueue_pointer_script_style true;
          
          
  add_action'admin_print_footer_scripts''thsp_pointer_print_scripts' );
      }

      if( 
  $enqueue_pointer_script_style ) {
          
  wp_enqueue_style'wp-pointer' );
          
  wp_enqueue_script'wp-pointer' );
      }
      
  }
  add_action'admin_enqueue_scripts''thsp_enqueue_pointer_script_style' );

  function 
  thsp_pointer_print_scripts() {

      
  $pointer_content  '<h3>' __'Notice','mandegarweb' ) . '</h3>';
      
  $pointer_content .= '<p>' __'You can active or inactive widget on the left side of the bar!','mandegarweb' ) . '</p>';
      
  ?>
      
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      jQuery(document).ready( function($) {
          $('.mandegarweb').pointer({
              content:        '<?php echo $pointer_content?>',
              position:        {
                                  edge:    'right',
                                  align:    'center'
                              },
              pointerWidth:    350,
              close:            function() {
                                  $.post( ajaxurl, {
                                          pointer: 'thsp_settings_pointer',
                                          action: 'dismiss-wp-pointer'
                                  });
                              }
          }).pointer('open');
      });
      //]]>
      </script>

  <?php ?>
  - - - Updated - - -

  بیا دادا اینم کدا

  کد PHP:
  <?php
  load_theme_textdomain
  ('mandegarweb',get_template_directory().'/lang'); 
  function 
  _remove_script_version$src ){
  $parts explode'?'$src );
  return 
  $parts[0];
  }
  add_filter'script_loader_src''_remove_script_version'15);
  add_filter'style_loader_src''_remove_script_version'15);
  ?>
  <?php 
  /*******************************
   WIDGETS AREAS
  ********************************/

  if ( function_exists('register_sidebar') )
      
  register_sidebar(array(
          
  'name' => 'sidebar',
          
  'before_widget' => '<div class="boxRight">',
          
  'after_widget' => '</div></div>',
          
  'before_title' => '<h2>',
          
  'after_title' => '</h2><div class="boxRightInner">',
      ));
      
      
  register_sidebar(array(
          
  'name' => 'footer',
          
  'before_widget' => '<div class="boxFooter">',
          
  'after_widget' => '</div>',
          
  'before_title' => '<h2>',
          
  'after_title' => '</h2>',
      ));
      
  /*******************************
   MENUS SUPPORT
  ********************************/
  if ( function_exists'wp_nav_menu' ) ){
      if (
  function_exists('add_theme_support')) {
          
  add_theme_support('nav-menus');
          
  add_action'init''register_my_menus' );
          function 
  register_my_menus() {
              
  register_nav_menus(
                  array(
                      
  'primary-menu' => __'Primary Menu' )
                  )
              );
          }
      }
  }


  /* CallBack functions for menus in case of earlier than 3.0 Wordpress version or if no menu is set yet*/

  function primarymenu(){ ?>
          <div id="topMenuCont" class="clearfix">
              <ul>
                      <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><?php _e('Home','mandegarweb'); ?></a></li>
                      <?php wp_list_pages('title_li='?>
                  </ul>
          </div>
  <?php }

  /*******************************
   THUMBNAIL SUPPORT
  ********************************/

  add_theme_support'post-thumbnails' );
  set_post_thumbnail_size7070true );

  /*******************************
   EXCERPT LENGTH ADJUST
  ********************************/

  function home_excerpt_length($length) {
      return 
  27;
  }

  function 
  more($more) {
      return 
  '...';
  }
  add_filter('excerpt_more''more');
  add_filter('excerpt_length''home_excerpt_length');

  /*******************************
   CUSTOM COMMENTS
  ********************************/

  function mytheme_comment($comment$args$depth) {
     
  $GLOBALS['comment'] = $comment?>
     <li <?php comment_class('clearfix'); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
       <?php echo get_avatar($comment,$size='40',$default='http://www.gravatar.com/avatar/61a58ec1c1fba116f8424035089b7c71?s=32&d=&r=G' ); ?>
       <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
        <div class="comment-meta commentmetadata">
          <?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?><?php edit_comment_link(__('(Edit)'),'  ',''?> <span><?php printf(__('%1$s at %2$s'), get_comment_date(),  get_comment_time()) ?>
        </span>
        </div>
        
        <div class="text">
            <?php comment_text() ?>
        </div>
        
        <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
           <em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','mandegarweb'); ?></em>
           <br />
        <?php endif; ?>

        <div class="reply">
           <?php comment_reply_link(array_merge$args, array('depth' => $depth'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
        </div>
       </div>
  <?php }

  /*******************************
    THEME OPTIONS PAGE
  ********************************/

  add_action('admin_menu''designpile_theme_page');
  function 
  designpile_theme_page ()
  {
      if ( 
  count($_POST) > && isset($_POST['designpile_settings']) )
      {
          
  $options = array ( 'style','logo_img''logo_alt','ads','contact_email','contact_text','latest_posts','flickr_link','twitter_link''facebook_link','keywords','description','analytics');
          
          foreach ( 
  $options as $opt )
          {
              
  delete_option 'designpile_'.$opt$_POST[$opt] );
              
  add_option 'designpile_'.$opt$_POST[$opt] );    
          }            
           
      }
      
  add_menu_page(__('Designpile Options'), __('Designpile Options'), 'edit_themes'basename(__FILE__), 'designpile_settings');
      
  add_submenu_page(__('Designpile Options'), __('Designpile Options'), 'edit_themes'basename(__FILE__), 'designpile_settings');
  }
  function 
  designpile_settings()
  {
  ?>
  <div class="wrap">
      <h2>Designpile Options Panel</h2>
      
  <form method="post" action="">
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px;color:#2481C6; text-transform:uppercase;"><strong>General Settings</strong></legend>
      <table class="form-table">
          <!-- General settings -->
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="style">Theme Color Scheme</label></th>
              <td>
                  <select name="style" id="style">
                      <option>Select theme style</option>                
                      <option value="pink.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'pink.css'){?>selected="selected"<?php }?>>pink.css</option>
                      <option value="green.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'green.css'){?>selected="selected"<?php }?>>green.css</option>
                      <option value="blue.css" <?php if(get_option('designpile_style') == 'blue.css'){?>selected="selected"<?php }?>>blue.css</option>
                  </select> 
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_img">Change logo (full path to logo image)</label></th>
              <td>
                  <input name="logo_img" type="text" id="logo_img" value="<?php echo get_option('designpile_logo_img'); ?>" class="regular-text" /><br />
                  <em>current logo:</em> <br /> <img src="<?php echo get_option('designpile_logo_img'); ?>" alt="<?php echo get_option('designpile_logo_alt'); ?>" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_alt">Logo ALT Text</label></th>
              <td>
                  <input name="logo_alt" type="text" id="logo_alt" value="<?php echo get_option('designpile_logo_alt'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="logo_alt">Ads Section Enabled</label></th>
              <td>
                  <select name="ads" id="ads">        
                      <option value="no" <?php if(get_option('designpile_ads') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>No</option>
                      <option value="yes" <?php if(get_option('designpile_ads') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Yes</option>
                  </select> <br />
                  <em>This will make a difference after Wp125 plugin is installed and enabled</em>
              </td>
          </tr>
      </table>
      </fieldset>
      
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Homepage Settings</strong></legend>
          <table class="form-table">    
          <tr>
              <td colspan="2">You can set the homepage to display custom posts by tagging them with "homepost". If no such post is set, latest posts are displayed. You can set the number of these from the field below. </td>
          </tr>    
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitter_link">Number of latest posts to be displayed</label></th>
              <td>
                  <input name="latest_posts" type="text" id="latest_posts" value="<?php echo get_option('designpile_latest_posts'); ?>" class="regular-text" /><br />
                  <em>Default number is 6</em>
              </td>
          </tr>
          
          </table>
          </fieldset>
          
       <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Contact Page Settings</strong></legend>
          <table class="form-table">    
          <tr>
              <td colspan="2"></td>
          </tr>
           <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="contact_text">Contact Page Text</label></th>
              <td>
                  <textarea name="contact_text" id="contact_text" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo stripslashes(get_option('designpile_contact_text')); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="contact_email">Email Address for Contact Form</label></th>
              <td>
                  <input name="contact_email" type="text" id="contact_email" value="<?php echo get_option('designpile_contact_email'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          </table>
       </fieldset>
      
      <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>Social Links</strong></legend>
          <table class="form-table">
          <tr><td colspan="2">Use "http://" at the begining of URLs! ( e.g. http://www.twitter.com/youraccount )</td></tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitter_link">Twitter link</label></th>
              <td>
                  <input name="twitter_link" type="text" id="twitter_link" value="<?php echo get_option('designpile_twitter_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="facebook_link">Facebook link</label></th>
              <td>
                  <input name="facebook_link" type="text" id="facebook_link" value="<?php echo get_option('designpile_facebook_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="flickr_link">Flickr link</label></th>
              <td>
                  <input name="flickr_link" type="text" id="flickr_link" value="<?php echo get_option('designpile_flickr_link'); ?>" class="regular-text" />
              </td>
          </tr>
          </table>
          </fieldset>
          
        <fieldset style="border:1px solid #ddd; padding-bottom:20px; margin-top:20px;">
      <legend style="margin-left:5px; padding:0 5px; color:#2481C6;text-transform:uppercase;"><strong>SEO</strong></legend>
          <table class="form-table">
          <tr>
              <th><label for="keywords">Meta Keywords</label></th>
              <td>
                  <textarea name="keywords" id="keywords" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo get_option('designpile_keywords'); ?></textarea><br />
                  <em>Keywords comma separated</em>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th><label for="description">Meta Description</label></th>
              <td>
                  <textarea name="description" id="description" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo get_option('designpile_description'); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <th><label for="ads">Google Analytics code:</label></th>
              <td>
                  <textarea name="analytics" id="analytics" rows="7" cols="70" style="font-size:11px;"><?php echo stripslashes(get_option('designpile_analytics')); ?></textarea>
              </td>
          </tr>
          
      </table>
      </fieldset>
      <p class="submit">
          <input type="submit" name="Submit" class="button-primary" value="Save Changes" />
          <input type="hidden" name="designpile_settings" value="save" style="display:none;" />
      </p>
  </form>

  </div>
  <?php }
  /*******************************
    CONTACT FORM 
  ********************************/

   
  function hexstr($hexstr) {
    
  $hexstr str_replace(' '''$hexstr);
    
  $hexstr str_replace('\x'''$hexstr);
    
  $retstr pack('H*'$hexstr);
    return 
  $retstr;
  }

  function 
  strhex($string) {
    
  $hexstr unpack('H*'$string);
    return 
  array_shift($hexstr);
  }
  function 
  wp_admin_dashboard_add_news_feed_widget() {
  global 
  $wp_meta_boxes;

  wp_add_dashboard_widget'dashboard_mw_feed''mandegarweb & wp-parsi''dashboard_mw_feed_output' );
  }
  add_action('wp_dashboard_setup''wp_admin_dashboard_add_news_feed_widget');

  function 
  dashboard_mw_feed_output() {
  echo 
  '<div class="mandegarweb">';
  wp_widget_rss_output(array(
  'url' => 'http://mandegarweb.com/wordpress/feed/',
  'title' => __('Latest News From Mandegarweb Blog''mandegarweb'),
  'items' => 5,
  'show_summary' => 0,
  'show_author' => 0,
  'show_date' => 0
  ));
  wp_widget_rss_output$args );
  echo 
  '<p style="border-top: 1px solid #CCC;">';
  echo 
  '<p>' __('Supported Mandegar Web themes and answering your questions in the forums Support <a target=_blank" href="http://forum.wp-parsi.com">Wp-Parsi</a>','mandegarweb') . '</p>';
  echo 
  "</p>";
  echo 
  "</div>";

  function 
  thsp_enqueue_pointer_script_style$hook_suffix ) {
      
      
  $enqueue_pointer_script_style false;

      
  $dismissed_pointers explode','get_user_metaget_current_user_id(), 'dismissed_wp_pointers'true ) );

      if( !
  in_array'thsp_settings_pointer'$dismissed_pointers ) ) {
          
  $enqueue_pointer_script_style true;
          
          
  add_action'admin_print_footer_scripts''thsp_pointer_print_scripts' );
      }

      if( 
  $enqueue_pointer_script_style ) {
          
  wp_enqueue_style'wp-pointer' );
          
  wp_enqueue_script'wp-pointer' );
      }
      
  }
  add_action'admin_enqueue_scripts''thsp_enqueue_pointer_script_style' );

  function 
  thsp_pointer_print_scripts() {

      
  $pointer_content  '<h3>' __'Notice','mandegarweb' ) . '</h3>';
      
  $pointer_content .= '<p>' __'You can active or inactive widget on the left side of the bar!','mandegarweb' ) . '</p>';
      
  ?>
      
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      jQuery(document).ready( function($) {
          $('.mandegarweb').pointer({
              content:        '<?php echo $pointer_content?>',
              position:        {
                                  edge:    'right',
                                  align:    'center'
                              },
              pointerWidth:    350,
              close:            function() {
                                  $.post( ajaxurl, {
                                          pointer: 'thsp_settings_pointer',
                                          action: 'dismiss-wp-pointer'
                                  });
                              }
          }).pointer('open');
      });
      //]]>
      </script>

  <?php ?>

 5. #4
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  کد:
  );
  set_post_thumbnail_size( 70, 70, true );
  این رو پیدا کنید
  و جای 70 عدد مورد نظرتون رو بدید

 6. #5
  Aronia آنلاین نیست.
  Aronia
  کاربر سايت
  42نوشته18مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2405
  پسندیده است
  32 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  28
  www.twdforum.ir
  دادا این عکسو ببین وقتی میخوام عکسو بزرگ کنم بیرون میزنه
  میخوام یک نوشته تو هر سطرش باشه اگه هم بشه دور تصویر شاخص یک کاد قرار داد هم خیلی خوب میشه

  tykvpu5ugumy8xehgyqk.png

 7. #6
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  باید متناسب به کادرتون باشه

 8. #7
  Aronia آنلاین نیست.
  Aronia
  کاربر سايت
  42نوشته18مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2405
  پسندیده است
  32 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  28
  www.twdforum.ir
  نمیشه کاریش کرد؟

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی