/ خطای تعویض آواتار
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: خطای تعویض آواتار

 1. #1
  parsinetwork آنلاین نیست.
  parsinetwork
  کاربر سايت
  31نوشته8مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2925
  پسندیده است
  67 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  18
  www.kashkol.ir

  خطای تعویض آواتار

  سلام به دوستان عزیز
  وقتی میخوایم آواتار عوض کنیم این خطا رو میده
  چیکار باید کرد ؟

  Warning: tempnam(): open_basedir restriction in effect. File()
  is not within the allowed path(s):
  (/home/kashkoli:/usr/lib/php:/usr/php4/lib/php:/usr/local/lib/php:/usr/local/php4/lib/php:/tmp)
  in [path]/includes/class_dm_userpic.php on line 204

  Warning: fopen(): Filename cannot be empty in [path]/includes/class_image.php on line 333


  - - - Updated - - -

  <br /><strong>Warning</strong>: imagejpeg(): Filename cannot be empty in <strong>[path]/includes/class_image.php</strong> on line <strong>1430</strong><br />
  این خطا رو تازه میده

  - - - Updated - - -

  دوستان کمک کنید

  نه تنها آواتار بلکه عکس تصویر تاکید کننده هم نمیاد


  از قسمت عیب شناسی آپلود رو چک کردم

  تنظیمات PHP مربوط
  file_uploads: فعال
  open_basedir: /home/kashkoli:/usr/lib/php:/usr/php4/lib/php:/usr/local/lib/php:/usr/local/php4/lib/php:/tmp
  safe_mode: غیر فعال
  upload_tmp_dir: هیچ یک
  upload_max_filesize: 100.00 مگابایت


  نتیجه ها
  No errors occurred while opening the uploaded file for reading. You should be able to turn off the "Upload In Safe Mode?" option without any adverse effects.


  اینم قسمت متغیر های MYSQL :

  متغیرهای MySQL
  Variable_name Value
  auto_increment_increment 1
  auto_increment_offset 1
  autocommit ON
  automatic_sp_privileges ON
  back_log 50
  basedir /usr
  big_tables OFF
  binlog_cache_size 32768
  binlog_direct_non_transactional_updates OFF
  binlog_format STATEMENT
  binlog_stmt_cache_size 32768
  bulk_insert_buffer_size 8388608
  character_set_client latin1
  character_set_connection latin1
  character_set_database latin1
  character_set_filesystem binary
  character_set_results latin1
  character_set_server latin1
  character_set_system utf8
  character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/
  collation_connection latin1_swedish_ci
  collation_database latin1_swedish_ci
  collation_server latin1_swedish_ci
  completion_type NO_CHAIN
  concurrent_insert AUTO
  connect_timeout 10
  datadir /var/lib/mysql/
  date_format %Y-%m-%d
  datetime_format %Y-%m-%d %H:%i:%s
  default_storage_engine InnoDB
  default_week_format 0
  delay_key_write ON
  delayed_insert_limit 100
  delayed_insert_timeout 300
  delayed_queue_size 1000
  div_precision_increment 4
  engine_condition_pushdown ON
  error_count 0
  event_scheduler OFF
  expire_logs_days 0
  external_user
  flush OFF
  flush_time 0
  foreign_key_checks ON
  ft_boolean_syntax + -><()~*:""&|
  ft_max_word_len 84
  ft_min_word_len 4
  ft_query_expansion_limit 20
  ft_stopword_file (built-in)
  general_log OFF
  general_log_file /var/lib/mysql/cpanel.log
  group_concat_max_len 1024
  have_compress YES
  have_crypt YES
  have_csv YES
  have_dynamic_loading YES
  have_geometry YES
  have_innodb YES
  have_ndbcluster NO
  have_openssl DISABLED
  have_partitioning YES
  have_profiling YES
  have_query_cache YES
  have_rtree_keys YES
  have_ssl DISABLED
  have_symlink YES
  hostname cpanel.faraz-data.net
  identity 0
  ignore_builtin_innodb OFF
  init_connect
  init_file
  init_slave
  innodb_adaptive_flushing ON
  innodb_adaptive_hash_index ON
  innodb_additional_mem_pool_size 8388608
  innodb_autoextend_increment 8
  innodb_autoinc_lock_mode 1
  innodb_buffer_pool_instances 1
  innodb_buffer_pool_size 134217728
  innodb_change_buffering all
  innodb_checksums ON
  innodb_commit_concurrency 0
  innodb_concurrency_tickets 500
  innodb_data_file_path ibdata1:10M:autoextend
  innodb_data_home_dir
  innodb_doublewrite ON
  innodb_fast_shutdown 1
  innodb_file_format Antelope
  innodb_file_format_check ON
  innodb_file_format_max Antelope
  innodb_file_per_table ON
  innodb_flush_log_at_trx_commit 1
  innodb_flush_method
  innodb_force_load_corrupted OFF
  innodb_force_recovery 0
  innodb_io_capacity 200
  innodb_large_prefix OFF
  innodb_lock_wait_timeout 50
  innodb_locks_unsafe_for_binlog OFF
  innodb_log_buffer_size 8388608
  innodb_log_file_size 5242880
  innodb_log_files_in_group 2
  innodb_log_group_home_dir ./
  innodb_max_dirty_pages_pct 75
  innodb_max_purge_lag 0
  innodb_mirrored_log_groups 1
  innodb_old_blocks_pct 37
  innodb_old_blocks_time 0
  innodb_open_files 300
  innodb_print_all_deadlocks OFF
  innodb_purge_batch_size 20
  innodb_purge_threads 0
  innodb_random_read_ahead OFF
  innodb_read_ahead_threshold 56
  innodb_read_io_threads 4
  innodb_replication_delay 0
  innodb_rollback_on_timeout OFF
  innodb_rollback_segments 128
  innodb_spin_wait_delay 6
  innodb_stats_method nulls_equal
  innodb_stats_on_metadata ON
  innodb_stats_sample_pages 8
  innodb_strict_mode OFF
  innodb_support_xa ON
  innodb_sync_spin_loops 30
  innodb_table_locks ON
  innodb_thread_concurrency 0
  innodb_thread_sleep_delay 10000
  innodb_use_native_aio ON
  innodb_use_sys_malloc ON
  innodb_version 5.5.34
  innodb_write_io_threads 4
  insert_id 0
  interactive_timeout 28800
  join_buffer_size 131072
  keep_files_on_create OFF
  key_buffer_size 8388608
  key_cache_age_threshold 300
  key_cache_block_size 1024
  key_cache_division_limit 100
  large_files_support ON
  large_page_size 0
  large_pages OFF
  last_insert_id 0
  lc_messages en_US
  lc_messages_dir /usr/share/mysql/
  lc_time_names en_US
  license GPL
  local_infile OFF
  lock_wait_timeout 31536000
  locked_in_memory OFF
  log OFF
  log_bin OFF
  log_bin_trust_function_creators OFF
  log_error /var/lib/mysql/cpanel.faraz-data.net.err
  log_output FILE
  log_queries_not_using_indexes OFF
  log_slave_updates OFF
  log_slow_queries OFF
  log_warnings 1
  long_query_time 10.000000
  low_priority_updates OFF
  lower_case_file_system OFF
  lower_case_table_names 0
  max_allowed_packet 262144000
  max_binlog_cache_size 18446744073709547520
  max_binlog_size 1073741824
  max_binlog_stmt_cache_size 18446744073709547520
  max_connect_errors 10
  max_connections 151
  max_delayed_threads 20
  max_error_count 64
  max_heap_table_size 16777216
  max_insert_delayed_threads 20
  max_join_size 18446744073709551615
  max_length_for_sort_data 1024
  max_long_data_size 262144000
  max_prepared_stmt_count 16382
  max_relay_log_size 0
  max_seeks_for_key 4294967295
  max_sort_length 1024
  max_sp_recursion_depth 0
  max_tmp_tables 32
  max_user_connections 0
  max_write_lock_count 4294967295
  metadata_locks_cache_size 1024
  min_examined_row_limit 0
  multi_range_count 256
  myisam_data_pointer_size 6
  myisam_max_sort_file_size 2146435072
  myisam_mmap_size 4294967295
  myisam_recover_options OFF
  myisam_repair_threads 1
  myisam_sort_buffer_size 8388608
  myisam_stats_method nulls_unequal
  myisam_use_mmap OFF
  net_buffer_length 16384
  net_read_timeout 30
  net_retry_count 10
  net_write_timeout 60
  new OFF
  old OFF
  old_alter_table OFF
  old_passwords OFF
  open_files_limit 1024
  optimizer_prune_level 1
  optimizer_search_depth 62
  optimizer_switch index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_so rt_union=on,index_merge_intersection=on,engine_con dition_pushdown=on
  performance_schema OFF
  performance_schema_events_waits_history_long_size 10000
  performance_schema_events_waits_history_size 10
  performance_schema_max_cond_classes 80
  performance_schema_max_cond_instances 1000
  performance_schema_max_file_classes 50
  performance_schema_max_file_handles 32768
  performance_schema_max_file_instances 10000
  performance_schema_max_mutex_classes 200
  performance_schema_max_mutex_instances 1000000
  performance_schema_max_rwlock_classes 30
  performance_schema_max_rwlock_instances 1000000
  performance_schema_max_table_handles 100000
  performance_schema_max_table_instances 50000
  performance_schema_max_thread_classes 50
  performance_schema_max_thread_instances 1000
  pid_file /var/lib/mysql/cpanel.faraz-data.net.pid
  plugin_dir /usr/lib/mysql/plugin/
  port 3306
  preload_buffer_size 32768
  profiling OFF
  profiling_history_size 15
  protocol_version 10
  #####_user
  pseudo_slave_mode OFF
  pseudo_thread_id 200446
  query_alloc_block_size 8192
  query_cache_limit 1048576
  query_cache_min_res_unit 4096
  query_cache_size 0
  query_cache_type ON
  query_cache_wlock_invalidate OFF
  query_prealloc_size 8192
  rand_seed1 0
  rand_seed2 0
  range_alloc_block_size 4096
  read_buffer_size 131072
  read_only OFF
  read_rnd_buffer_size 262144
  relay_log
  relay_log_index
  relay_log_info_file relay-log.info
  relay_log_purge ON
  relay_log_recovery OFF
  relay_log_space_limit 0
  report_host
  report_password
  report_port 3306
  report_user
  rpl_recovery_rank 0
  secure_auth OFF
  secure_file_priv
  server_id 0
  skip_external_locking ON
  skip_name_resolve OFF
  skip_networking OFF
  skip_show_database OFF
  slave_compressed_protocol OFF
  slave_exec_mode STRICT
  slave_load_tmpdir /tmp
  slave_max_allowed_packet 1073741824
  slave_net_timeout 3600
  slave_skip_errors OFF
  slave_transaction_retries 10
  slave_type_conversions
  slow_launch_time 2
  slow_query_log OFF
  slow_query_log_file /var/lib/mysql/cpanel-slow.log
  socket /var/lib/mysql/mysql.sock
  sort_buffer_size 2097152
  sql_auto_is_null OFF
  sql_big_selects ON
  sql_big_tables OFF
  sql_buffer_result OFF
  sql_log_bin ON
  sql_log_off OFF
  sql_low_priority_updates OFF
  sql_max_join_size 18446744073709551615
  sql_mode
  sql_notes ON
  sql_quote_show_create ON
  sql_safe_updates OFF
  sql_select_limit 18446744073709551615
  sql_slave_skip_counter 0
  sql_warnings OFF
  ssl_ca
  ssl_capath
  ssl_cert
  ssl_cipher
  ssl_key
  storage_engine InnoDB
  stored_program_cache 256
  sync_binlog 0
  sync_frm ON
  sync_master_info 0
  sync_relay_log 0
  sync_relay_log_info 0
  system_time_zone IRST
  table_definition_cache 400
  table_open_cache 400
  thread_cache_size 0
  thread_concurrency 10
  thread_handling one-thread-per-connection
  thread_stack 196608
  thread_statistics OFF
  time_format %H:%i:%s
  time_zone SYSTEM
  timed_mutexes OFF
  timestamp 1389368472
  tmp_table_size 16777216
  tmpdir /tmp
  transaction_alloc_block_size 8192
  transaction_prealloc_size 4096
  tx_isolation REPEATABLE-READ
  unique_checks ON
  updatable_views_with_limit YES
  userstat OFF
  version 5.5.34-cll
  version_comment MySQL Community Server (GPL)
  version_compile_machine i686
  version_compile_os Linux
  wait_timeout 28800
  warning_count 0


  دسترسی config رو هم گذاشتم رو 777

  < br /><strong>Warning</strong>: imagejpeg(): Filename cannot be empty in <strong>[path]/includes/class_image.php</strong> on line <strong>1430</strong><br

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  parsinetwork آنلاین نیست.
  parsinetwork
  کاربر سايت
  31نوشته8مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2925
  پسندیده است
  67 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  18
  www.kashkol.ir
  دوستان چرا جواب نمیدید ؟

 4. #3
  Kaka آنلاین نیست.
  Kaka
  کانديد مديريت
  689نوشته998مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  139
  پسندیده است
  662 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  1007
  webdrew.ir


  هورامی | WWW.HAWRAMI.IR . مرجع کامل دانلود آهنگ های هورامی


  آموزش وردپرس----طراحی وب


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک