/ مشکل در باز شدن انجمن!!
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17

موضوع: مشکل در باز شدن انجمن!!

 1. #11
  2424 آنلاین نیست.
  2424
  کاربر سايت
  50نوشته3مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  شماره عضویت
  4916
  پسندیده است
  41 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  13
  forum.bistha.com/index.php
  من این مشکلم حل نشده هنوز چیکار کنم forum.php از آدرس انجمن حذف شه ؟ آموزش حذف forum.php ار انتهای آدرس سایت طبق این آموزش من اصلا forum.php رو ندارم تو هاستم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #12
  man-O-to آنلاین نیست.
  man-O-to
  کاربر سايت
  844نوشته251مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2966
  پسندیده است
  628 پست
  بلاگ
  1 پست
  میزان امتیاز
  260
  forum.ma-o-to.tv
  عزیز برو تو روت فرومت
  اسم فایل های index.htmlرو باforum.phpعوض کن
  یعنی اسماشون جابجا بشه
  نفهمدید دسترسی بدید

 4. #13
  2424 آنلاین نیست.
  2424
  کاربر سايت
  50نوشته3مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  شماره عضویت
  4916
  پسندیده است
  41 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  13
  forum.bistha.com/index.php
  فهمیدم ولی من اصلا اینو forum.php تو روت فروم ندارممرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 5. #14
  man-O-to آنلاین نیست.
  man-O-to
  کاربر سايت
  844نوشته251مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2966
  پسندیده است
  628 پست
  بلاگ
  1 پست
  میزان امتیاز
  260
  forum.ma-o-to.tv
  داداش امکان نداره نداشته باشه....
  ولی محتواش اینه
  کد PHP:
  <?php
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 4.2.0 Patch Level 3
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2012 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/

  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
  define('THIS_SCRIPT''index');
  define('CSRF_PROTECTION'true);
  define('CSRF_SKIP_LIST''');
  define('VB_ENTRY''forum.php');

  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array('holiday');

  // get special data templates from the datastore
  $specialtemplates = array(
      
  'userstats',
      
  'birthdaycache',
      
  'maxloggedin',
      
  'iconcache',
      
  'eventcache',
      
  'mailqueue',
      
  'activeblocks',
  );

  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array(
      
  'ad_board_after_forums',
      
  'ad_board_below_whats_going_on',
      
  'block_blogentries',
      
  'block_cmsarticles',
      
  'block_newposts',
      
  'block_sgdiscussions',
      
  'block_tagcloud',
      
  'block_threads',
      
  'block_html',
      
  'FORUMHOME',
      
  'forumhome_event',
      
  'forumhome_subforums',
      
  'forumhome_forumbit_level1_nopost',
      
  'forumhome_forumbit_level1_post',
      
  'forumhome_forumbit_level2_nopost',
      
  'forumhome_forumbit_level2_post',
      
  'forumhome_lastpostby',
      
  'tag_cloud_link',
  );

  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array();

  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
  require_once('./global.php');

  // Redirect if required
  if (VB_REDIRECT === true)
  {
      
  $tabid get_navigation_default(build_navigation_list(), false);

      if (
  $url get_navigation_url($tabid))
      {
          
  exec_header_redirect($url);
      }
  }

  require_once(
  DIR '/includes/functions_bigthree.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_forumlist.php');

  // #######################################################################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // #######################################################################

  verify_forum_url($vbulletin->options['forumhome']);

  (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_start')) ? eval($hook) : false;

  // get permissions to view forumhome
  if (!($permissions['forumpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
  {
      
  print_no_permission();
  }

  $navbits = array();

  if (empty(
  $foruminfo['forumid']))
  {
      
  // show all forums
      
  $forumid = -1;

      
  $navbits[''] = $vbphrase['forum'];
  }
  else
  {
      
  // check forum permissions
      
  $_permsgetter_ 'index';
      
  $forumperms fetch_permissions($foruminfo['forumid']);

      if (!(
  $forumperms $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
      {
          
  print_no_permission();
      }

      
  // check if there is a forum password and if so, ensure the user has it set
      
  verify_forum_password($foruminfo['forumid'], $foruminfo['password']);

      
  // draw nav bar
      
  $navbits[fetch_seo_url('forumhome', array())] = $vbphrase['forum'];
      
  $parentlist array_reverse(explode(','substr($foruminfo['parentlist'], 0, -3)));
      foreach (
  $parentlist AS $forumID)
      {
          
  $forumTitle =& $vbulletin->forumcache["$forumID"]['title'];
          
  $navbits[fetch_seo_url('forum', array('forumid' => $forumID'title' => $forumTitle))] = $forumTitle;
      }

      
  // pop the last element off the end of the $nav array so that we can show it without a link
      
  array_pop($navbits);

      
  $navbits[''] = $foruminfo['title'];
  }

  $today vbdate('Y-m-d'TIMENOWfalsefalse);

  // ### TODAY'S BIRTHDAYS #################################################
  $birthdays = array();
  $show['birthdays'] = false;
  if (
  $vbulletin->options['showbirthdays'])
  {
      if (!
  is_array($vbulletin->birthdaycache)
          OR (
  $today != $vbulletin->birthdaycache['day1'] AND $today != $vbulletin->birthdaycache['day2'])
          OR !
  is_array($vbulletin->birthdaycache['users1'])
      )
      {
          
  // Need to update!
          
  require_once(DIR '/includes/functions_databuild.php');
          
  $birthdaystore build_birthdays();
          
  DEVDEBUG('Updated Birthdays');
      }
      else
      {
          
  $birthdaystore $vbulletin->birthdaycache;
      }

      switch (
  $today)
      {
          case 
  $birthdaystore['day1']:
              
  $birthdaysarray $birthdaystore['users1'];
              break;

          case 
  $birthdaystore['day2']:
              
  $birthdaysarray $birthdaystore['users2'];
              break;

          default:
              
  $birthdaysarray = array();
      }
      
  // memory saving
      
  unset($birthdaystore);

      
  $clc 0;
      foreach (
  $birthdaysarray AS $birthday)
      {
          
  $clc++;
          
  $show['birthdays'] = true;
          
  $birthday['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
          
  $birthdays[$clc] = $birthday;
      }

      
  // Last element
      
  if ($clc
      {
          
  $birthdays[$clc]['comma'] = '';
      }
  }

  // ### TODAY'S EVENTS #################################################
  if ($vbulletin->options['showevents'])
  {
      require_once(
  DIR '/includes/functions_calendar.php');

      
  $future gmdate('n-j-Y' TIMENOW 86400 86400 $vbulletin->options['showevents']);

      if (!
  is_array($vbulletin->eventcache) OR $future != $vbulletin->eventcache['date'])
      {
          
  // Need to update!
          
  $eventstore build_events();
          
  DEVDEBUG('Updated Events');
      }
      else
      {
          
  $eventstore $vbulletin->eventcache;
      }

      unset(
  $eventstore['date']);
      
  $events = array();
      
  $eventcount 0;
      
  $holiday_calendarid 0;

      foreach (
  $eventstore AS $eventid => $eventinfo)
      {
          
  $offset $eventinfo['dst'] ? $vbulletin->userinfo['timezoneoffset'] : $vbulletin->userinfo['tzoffset'];
          
  $eventstore["$eventid"]['dateline_from_user'] = $eventinfo['dateline_from_user'] = $eventinfo['dateline_from'] + $offset 3600;
          
  $eventstore["$eventid"]['dateline_to_user'] = $eventinfo['dateline_to_user'] = $eventinfo['dateline_to'] + $offset 3600;
          
  $gettime TIMENOW $vbulletin->options['hourdiff'];
          
  $iterations 0;
          
  $todaydate getdate($gettime);

          if (!
  $eventinfo['singleday'] AND !$eventinfo['recurring'] AND $eventinfo['dateline_from_user'] < gmmktime(000$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
          {
              
  $sub = -3;
          }
          else if (!empty(
  $eventinfo['holidayid']))
          {
              
  $sub = -2;
          }
          else if (
  $eventinfo['singleday'])
          {
              
  $sub = -1;
          }
          else
          {
              
  $sub $eventinfo['dateline_from_user'] - (86400 * (intval($eventinfo['dateline_from_user'] / 86400)));
          }

          if (
  $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$eventinfo[calendarid]"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewcalendar'] OR ($eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays']))
          {
              if (
  $eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays'])
              {
                  if (!
  $holiday_calendarid)
                  {
                      
  $holiday_calendarid = -1// stop this loop from running again in the future
                      
  if (is_array($eventinfo['holiday_calendarids']))
                      {
                          foreach (
  $eventinfo['holiday_calendarids'] AS $potential_holiday_calendarid)
                          {
                              if (
  $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$potential_holiday_calendarid"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewcalendar'])
                              {
                                  
  $holiday_calendarid $potential_holiday_calendarid;
                                  break;
                              }
                          }
                      }
                  }

                  if (
  $holiday_calendarid 0)
                  {
                      continue;
                  }

                  
  $eventstore["$eventid"]['calendarid'] = $holiday_calendarid;
                  
  $eventinfo['calendarid'] = $holiday_calendarid;
              }

              if (
  $eventinfo['userid'] == $vbulletin->userinfo['userid'] OR $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$eventinfo[calendarid]"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewothersevent'] OR ($eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays']))
              {
                  if (!
  $eventinfo['recurring'] AND !$vbulletin->options['showeventtype'] AND !$eventinfo['singleday'] AND cache_event_info($eventinfo$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
                  {
                      
  $events["$eventid"][] = $gettime "_$sub";
                  }
                  else
                  {
                      while (
  $iterations $vbulletin->options['showevents'])
                      {
                          
  $addcache false;

                          
  $todaydate getdate($gettime);
                          if (isset(
  $eventinfo['holidayid']) AND $eventinfo['holidayid'] AND $eventinfo['recurring'] == 6)
                          {
                              if (
  $eventinfo['recuroption'] == "$todaydate[mon]|$todaydate[mday]")
                              {
                                  
  $addcache true;
                              }
                          }
                          else if (
  cache_event_info($eventinfo$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
                          {
                              
  $addcache true;
                          }

                          if (
  $addcache)
                          {
                              if (!
  $vbulletin->options['showeventtype'])
                              {
                                  
  $events["$eventid"][] = $gettime "_$sub";
                              }
                              else
                              {
                                  
  $events["$gettime"][] = $eventid;
                              }
                              
  $eventcount++;
                          }

                          
  $iterations++;
                          
  $gettime strtotime('+1 day'$gettime);
                      }
                  }
              }
          }
      }

      if (!empty(
  $events))
      {
          if (
  $vbulletin->options['showeventtype'])
          {
              
  ksort($eventsSORT_NUMERIC);
          }
          else
          {
              function 
  groupbyevent($a$b)
              {
                  if (
  $a[0] == $b[0])
                  {
                      return 
  0;
                  }
                  else
                  {
                      
  $values1 explode('_'$a[0]);
                      
  $values2 explode('_'$b[0]);
                      if (
  $values1[0] != $values2[0])
                      {
                          return (
  $values1[0] < $values2[0]) ? -1;
                      }
                      else
                      {
                          
  // Same day events. Check the event start time to order them properly (compare number of seconds from 00:00)
                          
  return ($values1[1] < $values2[1]) ? -1;
                      }
                  }
              }
              
  uasort($events'groupbyevent');
              
  // this crazy code is to remove $sub added above that ensures a event maintains its position after the sort
              // if associative values are the same
              
  foreach($events AS $eventid => $times)
              {
                  foreach (
  $times AS $key => $time)
                  {
                      
  $events["$eventid"]["$key"] = intval($time);
                  }
              }
          }

          
  $upcomingevents '';
          foreach(
  $events AS $index => $value)
          {
              
  $pastevent 0;
              
  $pastcount 0;

              
  $comma $eventdates $daysevents '';
              if (!
  $vbulletin->options['showeventtype'])
              {    
  // Group by Event // $index = $eventid
                  
  $eventinfo $eventstore["$index"];
                  if (empty(
  $eventinfo['recurring']) AND empty($eventinfo['singleday']))
                  {    
  // ranged event -- show it from its real start and real end date (vbgmdate)
                      
  $fromdate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_from_user'], falsetruefalsetrue);
                      
  $todate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_to_user'], falsetruefalsetrue);
                      if (
  $fromdate != $todate)
                      {
                          
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $fromdate$todate);
                      }
                      else
                      {
                          
  $eventdates vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_from_user'], falsetruefalsetrue);
                      }
                      
  $day vbdate('Y-n-j'$eventinfo['dateline_from_user'], falsefalse);
                  }
                  else
                  {
                      unset(
  $day);
                      foreach(
  $value AS $key => $dateline)
                      {
                          if ((
  strtotime('-1 day'$dateline)) == $pastevent AND !$eventinfo['holidayid'])
                          {
                              
  $pastevent $dateline;
                              
  $pastcount++;
                              continue;
                          }
                          else
                          {
                              if (
  $pastcount)
                              {
                                  
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $eventdatesvbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pasteventfalsetruefalse));
                              }
                              
  $pastcount 0;
                              
  $pastevent $dateline;
                          }
                          if (!
  $day)
                          {
                              
  $day vbdate('Y-n-j'$datelinefalsefalsefalse);
                          }
                          
  $eventdates .= $comma vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $datelinefalsetruefalse);
                          
  $comma ', ';
                      }
                      if (
  $pastcount)
                      {
                          
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $eventdatesvbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pasteventfalsetruefalse));
                      }
                  }

                  if (
  $eventinfo['holidayid'])
                  {
                      
  $callink '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">" $vbphrase['holiday' $eventinfo['holidayid'] . '_title'] . "</a>";
                  }
                  else
                  {
                      
  $callink '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;e=$eventinfo[eventid]&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">$eventinfo[title]</a>";
                  }
              }
              else
              {    
  // Group by Date
                  
  $eventdate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $indexfalsetruefalse);

                  
  $day vbdate('Y-n-j'$indexfalsefalsefalse);
                  foreach(
  $value AS $key => $eventid)
                  {
                      
  $eventinfo $eventstore["$eventid"];
                      if (
  $eventinfo['holidayid'])
                      {
                          
  $daysevents .= $comma '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">" $vbphrase['holiday' $eventinfo['holidayid'] . '_title'] . "</a>";
                      }
                      else
                      {
                          
  $daysevents .= $comma '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;e=$eventinfo[eventid]&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">$eventinfo[title]</a>";
                      }
                      
  $comma ', ';
                  }
              }

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_event')) ? eval($hook) : false;
              
  $templater vB_Template::create('forumhome_event');
                  
  $templater->register('callink'$callink);
                  
  $templater->register('daysevents'$daysevents);
                  
  $templater->register('eventdate'$eventdate);
                  
  $templater->register('eventdates'$eventdates);
              
  $upcomingevents .= $templater->render();
          }
          
  // memory saving
          
  unset($events$eventstore);
          
  $show['upcomingevents'] = iif ($upcomingeventstruefalse);
      }
      
  $show['todaysevents'] = iif ($vbulletin->options['showevents'] == 1truefalse);
  }
  else
  {
      
  $show['upcomingevents'] = false;
  }

  // ### LOGGED IN USERS #################################################
  if (($vbulletin->options['displayloggedin'] == OR $vbulletin->options['displayloggedin'] == OR ($vbulletin->options['displayloggedin'] > AND $vbulletin->userinfo['userid'])) AND !$show['search_engine'])
  {
      
  $datecut TIMENOW $vbulletin->options['cookietimeout'];
      
  $numbervisible 0;
      
  $numberregistered 0;
      
  $numberguest 0;

      
  $hook_query_fields $hook_query_joins $hook_query_where '';
      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_loggedinuser_query')) ? eval($hook) : false;

      
  $forumusers $db->query_read_slave("
          SELECT
              user.username, (user.options & " 
  $vbulletin->bf_misc_useroptions['invisible'] . ") AS invisible, user.usergroupid, user.lastvisit,
              session.userid, session.inforum, session.lastactivity, session.badlocation,
              IF(displaygroupid=0, user.usergroupid, displaygroupid) AS displaygroupid, infractiongroupid
              
  $hook_query_fields
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "session AS session
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "user AS user ON(user.userid = session.userid)
          
  $hook_query_joins
          WHERE session.lastactivity > 
  $datecut
              
  $hook_query_where
          " 
  iif($vbulletin->options['displayloggedin'] == OR $vbulletin->options['displayloggedin'] == 3"ORDER BY username ASC") . "
      "
  );

      if (
  $vbulletin->userinfo['userid'])
      {
          
  // fakes the user being online
          
  $vbulletin->userinfo['joingroupid'] = iif($vbulletin->userinfo['displaygroupid'], $vbulletin->userinfo['displaygroupid'], $vbulletin->userinfo['usergroupid']);
          
  $userinfos = array
          (
              
  $vbulletin->userinfo['userid'] => array
              (
                  
  'userid'            =>& $vbulletin->userinfo['userid'],
                  
  'username'          =>& $vbulletin->userinfo['username'],
                  
  'invisible'         =>& $vbulletin->userinfo['invisible'],
                  
  'inforum'           => 0,
                  
  'lastactivity'      => TIMENOW,
                  
  'lastvisit'         =>& $vbulletin->userinfo['lastvisit'],
                  
  'usergroupid'       =>& $vbulletin->userinfo['usergroupid'],
                  
  'displaygroupid'    =>& $vbulletin->userinfo['displaygroupid'],
                  
  'infractiongroupid' =>& $vbulletin->userinfo['infractiongroupid'],
              )
          );
      }
      else
      {
          
  $userinfos = array();
      }

      
  $inforum = array();
      while (
  $loggedin $db->fetch_array($forumusers))
      {
          
  $userid $loggedin['userid'];
          if (!
  $userid)
          {    
  // Guest
              
  $numberguest++;
              if (!isset(
  $inforum["$loggedin[inforum]"]))
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"] = 0;
              }
              if (!
  $loggedin['badlocation'])
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"]++;
              }
          }
          else if (empty(
  $userinfos["$userid"]) OR ($userinfos["$userid"]['lastactivity'] < $loggedin['lastactivity']))
          {
              
  $userinfos["$userid"] = $loggedin;
          }
      }

      
  // We are a guest and somehow got missed by the query. 
      
  if (!$vbulletin->userinfo['userid'] AND !$numberguest)
      {
          
  $numberguest++;
      }

      
  $activeusers = array();
  /*    VBIV-12365 
      Users who are moderated or awaiting e-mail confirmation were being counted as guests. 
      This was causing online count discrepancies between this and online.php, removed code */
      
  foreach ($userinfos AS $userid => $loggedin)
      {
          
  $numberregistered++;
          if (
  $userid != $vbulletin->userinfo['userid'] AND !$loggedin['badlocation'])
          {
              if (!isset(
  $inforum["$loggedin[inforum]"]))
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"] = 0;
              }
              
  $inforum["$loggedin[inforum]"]++;
          }

          
  fetch_musername($loggedin);
          
  $loggedin['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_loggedinuser')) ? eval($hook) : false;

          if (
  fetch_online_status($loggedin))
          {
              
  $numbervisible++;
              
  $activeusers[$numbervisible] = $loggedin;
          }
      }

      
  // Last element
      
  if ($numbervisible
      {
          
  $activeusers[$numbervisible]['comma'] = '';
      }

      
  // memory saving
      
  unset($userinfos$loggedin);

      
  $db->free_result($forumusers);

      
  $totalonline $numberregistered $numberguest;
      
  $numberinvisible $numberregistered $numbervisible;

      
  // ### MAX LOGGEDIN USERS ################################
      
  if (intval($vbulletin->maxloggedin['maxonline']) <= $totalonline)
      {
          
  $vbulletin->maxloggedin['maxonline'] = $totalonline;
          
  $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate'] = TIMENOW;
          
  build_datastore('maxloggedin'serialize($vbulletin->maxloggedin), 1);
      }

      
  $recordusers vb_number_format($vbulletin->maxloggedin['maxonline']);
      
  $recorddate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate'], true);
      
  $recordtime vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate']);

      
  $show['loggedinusers'] = true;
  }
  else
  {
      
  $show['loggedinusers'] = false;
  }

  // ### GET FORUMS & MODERATOR iCACHES ########################
  cache_ordered_forums(11$vbulletin->userinfo['userid']);
  if (
  $vbulletin->options['showmoderatorcolumn'])
  {
      
  cache_moderators();
  }
  else if (
  $vbulletin->userinfo['userid'])
  {
      
  cache_moderators($vbulletin->userinfo['userid']);
  }

  // define max depth for forums display based on $vbulletin->options[forumhomedepth]
  define('MAXFORUMDEPTH'$vbulletin->options['forumhomedepth']);

  $forumbits construct_forum_bit($forumid);

  // ### BOARD STATISTICS #################################################

  // get total threads & posts from the forumcache
  $totalthreads 0;
  $totalposts 0;
  if (
  is_array($vbulletin->forumcache))
  {
      foreach (
  $vbulletin->forumcache AS $forum)
      {
          
  $totalthreads += $forum['threadcount'];
          
  $totalposts += $forum['replycount'];
      }
  }
  $totalthreads vb_number_format($totalthreads);
  $totalposts vb_number_format($totalposts);

  // get total members and newest member from template
  $numbermembers vb_number_format($vbulletin->userstats['numbermembers']);
  $newuserinfo = array(
      
  'userid'   => $vbulletin->userstats['newuserid'],
      
  'username' => $vbulletin->userstats['newusername']
  );
  $activemembers vb_number_format($vbulletin->userstats['activemembers']);
  $show['activemembers'] = ($vbulletin->options['activememberdays'] > AND ($vbulletin->options['activememberoptions'] & 2)) ? true false;

  $ad_location['board_after_forums'] = vB_Template::create('ad_board_after_forums')->render();
  $ad_location['board_below_whats_going_on'] = vB_Template::create('ad_board_below_whats_going_on')->render();

  // ### SIDEBAR #################################################
  $show['sidebar'] = false;
  $close_sidebar false;
  // disable blocks for ie6
  if ($vbulletin->options['enablesidebar'] AND !(is_browser('ie') AND !is_browser('ie'7)) AND !VB_API)
  {
      require_once(
  DIR '/includes/class_block.php');
      
  $blockmanager vB_BlockManager::create($vbulletin);
      
  $sidebar $blockmanager->getSidebarHTML();
      if (
  $sidebar)
      {
          
  $show['sidebar'] = true;
      }

      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('c', array(
          
  'vbulletin_sidebar_collapse' => TYPE_INT
      
  ));

      
  $close_sidebar = ($vbulletin->GPC['vbulletin_sidebar_collapse'] == true false);
      
  $show['sidebarposition'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar($vbulletin->options['sidebarposition'] == 'left' 'right');
      
  $sidebar_class = ($close_sidebar 'sidebar_nomargin_' $show['sidebarposition'] : '');
  }

  if (
  $vbulletin->options['wgo_members'] AND ($vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions2'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions2['canwgomembers']))
  {
      
  $show['wgo_members']= true;

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_24'])
      {
          
  $cutoff TIMENOW 86400;
          
  $description $vbphrase['wgo_members_visited_today_24'];
      }
      else
      {
          
  $description $vbphrase['wgo_members_visited_today'];
          
  $tnow date('YmdHis',TIMENOW intval($vbulletin->options['hourdiff'])); 
          
  $cutoff TIMENOW - (substr($tnow,8,2)*3600 substr($tnow,10,2)*60 substr($tnow,12,2)); 
      }

      
  $wgo_members = array();
      
  $wgo_members_list = array();

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_prelist')) ? eval($hook) : false;

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_names']) 
      {
          
  $todaysusers $vbulletin->db->query_read_slave("
              SELECT userid, options, usergroupid, 
              displaygroupid, lastactivity, username
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "user 
              WHERE lastactivity > 
  $cutoff 
              ORDER BY username
          "
  ); 
          
          
  $count 0;
          
  $wgo_members['totaltoday'] = 0;

          while (
  $today $vbulletin->db->fetch_array($todaysusers))
          {
              
  $today['markinv'] = '';
              
  $today[visible] = true ;
              
  $wgo_members['totaltoday'] += 1;

              if (
  $today['options'] & $vbulletin->bf_misc_useroptions['invisible']) 
              {
                  
  $today['visible'] = false ;
                  if ((
  $vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'
                  & 
  $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canseehidden']) 
                  OR 
  $today['userid'] == $vbulletin->userinfo['userid'])
                  {
                      
  $today['markinv'] = '*';
                      
  $today['visible'] = true ;
                  }
              }

              if (
  $today['visible']) 
              {
                  
  $count += 1;
                  
  fetch_musername($today);
                  
  $today['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
                  
  $today['wrdate'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $today['lastactivity']);
                  
  $wgo_members_list[$count] = $today;
              }
          }

          if (
  $count)
          {
              
  $wgo_members_list[$count]['comma'] = '';
          }

          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_list')) ? eval($hook) : false;
      }
      else 
      {
          
  $todaysusers $vbulletin->db->query_first_slave("
              SELECT COUNT(userid) AS whotoday 
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "user
              WHERE lastactivity > 
  $cutoff
          "
  ); 

          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_nonames')) ? eval($hook) : false;

          
  $wgo_members['totaltoday'] = $todaysusers['whotoday'];
      }

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_most'] AND $vbulletin->options['wgo_members_24'])
      { 
          if (!empty(
  $vbulletin->maxloggedin))
          {
              if (
  $wgo_members['totaltoday'] > intval($vbulletin->maxloggedin['maxvisitors']))
              {
                  
  $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'] = TIMENOW;
                  
  $vbulletin->maxloggedin['maxvisitors'] = $wgo_members['totaltoday'];
                  
  build_datastore('maxloggedin'serialize($vbulletin->maxloggedin),1);
              }
              
  $wgo_members['visitors'] = construct_phrase
                  
  $vbphrase['wgo_members_members_day'], vb_number_format($vbulletin->maxloggedin['maxvisitors']),
                  
  vbdate$vbulletin->options['dateformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'], true ),
                  
  vbdate$vbulletin->options['timeformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'] ) 
              );
          }
      }

      
  $wgo_members['url'] = 'online.php?who=members';
      
  $wgo_members['ftotaltoday'] = vb_number_format($wgo_members['totaltoday']);
      
  $wgo_members['whotitle'] = construct_phrase($description,$wgo_members['ftotaltoday']);

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_collapse'])
      {
          
  $keys explode(chr(10),$_COOKIE['vbulletin_collapse']);
          
  $collapse array_fill_keys($keys,true);
          
  $wgo_members['style'] = 'style="display: none"';
          if (!
  array_key_exists('wgo_members_list',$collapse))
          {
              
  $wgo_members['collapse'] = '_collapsed';
          }
      }
      else
      {
          
  $wgo_members['style'] = $wgo_members['collapse'] = '';
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_postlist')) ? eval($hook) : false;
  }
  else
  {
      
  $show['wgo_members']= false;
  }

  // ### ALL DONE! SPIT OUT THE HTML AND LET'S GET OUTTA HERE... ###
  ($hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_complete')) ? eval($hook) : false;

  $navbits construct_navbits($navbits);
  $navbar render_navbar_template($navbits);
  $templater vB_Template::create('FORUMHOME');
      
  $templater->register_page_templates();
      
  $templater->register('activemembers'$activemembers);
      
  $templater->register('activeusers'$activeusers);
      
  $templater->register('ad_location'$ad_location);
      
  $templater->register('birthdays'$birthdays);
      
  $templater->register('forumbits'$forumbits);
      
  $templater->register('navbar'$navbar);
      
  $templater->register('newuserinfo'$newuserinfo);
      
  $templater->register('numberguest'$numberguest);
      
  $templater->register('numbermembers'$numbermembers);
      
  $templater->register('numberregistered'$numberregistered);
      
  $templater->register('recorddate'$recorddate);
      
  $templater->register('recordtime'$recordtime);
      
  $templater->register('recordusers'$recordusers);
      
  $templater->register('template_hook'$template_hook);
      
  $templater->register('today'$today);
      
  $templater->register('totalonline'$totalonline);
      
  $templater->register('totalposts'$totalposts);
      
  $templater->register('totalthreads'$totalthreads);
      
  $templater->register('upcomingevents'$upcomingevents);
      
  $templater->register('sidebar'$sidebar);
      
  $templater->register('close_sidebar'$close_sidebar);
      
  $templater->register('sidebar_class'$sidebar_class);
      
  $templater->register('wgo_members',$wgo_members);
      
  $templater->register('wgo_members_list',$wgo_members_list);
  print_output($templater->render());

  /*======================================================================*\
  || ####################################################################
  || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 29446 $
  || ####################################################################
  \*======================================================================*/
  از قسمت creat a new
  یه فایل با اسمforum.phpبساز
  از طریقeditor cod کد رو وارد فایل کن
  بعدش اسماشون رو عوض کن
  گفتی وی بی رو یکی از مدیران برات نصب کرده؟

  - - - Updated - - -

  داداش امکان نداره نداشته باشه....
  ولی محتواش اینه
  کد PHP:
  <?php
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 4.2.0 Patch Level 3
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright �2000-2012 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/

  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
  define('THIS_SCRIPT''index');
  define('CSRF_PROTECTION'true);
  define('CSRF_SKIP_LIST''');
  define('VB_ENTRY''forum.php');

  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array('holiday');

  // get special data templates from the datastore
  $specialtemplates = array(
      
  'userstats',
      
  'birthdaycache',
      
  'maxloggedin',
      
  'iconcache',
      
  'eventcache',
      
  'mailqueue',
      
  'activeblocks',
  );

  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array(
      
  'ad_board_after_forums',
      
  'ad_board_below_whats_going_on',
      
  'block_blogentries',
      
  'block_cmsarticles',
      
  'block_newposts',
      
  'block_sgdiscussions',
      
  'block_tagcloud',
      
  'block_threads',
      
  'block_html',
      
  'FORUMHOME',
      
  'forumhome_event',
      
  'forumhome_subforums',
      
  'forumhome_forumbit_level1_nopost',
      
  'forumhome_forumbit_level1_post',
      
  'forumhome_forumbit_level2_nopost',
      
  'forumhome_forumbit_level2_post',
      
  'forumhome_lastpostby',
      
  'tag_cloud_link',
  );

  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array();

  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
  require_once('./global.php');

  // Redirect if required
  if (VB_REDIRECT === true)
  {
      
  $tabid get_navigation_default(build_navigation_list(), false);

      if (
  $url get_navigation_url($tabid))
      {
          
  exec_header_redirect($url);
      }
  }

  require_once(
  DIR '/includes/functions_bigthree.php');
  require_once(
  DIR '/includes/functions_forumlist.php');

  // #######################################################################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // #######################################################################

  verify_forum_url($vbulletin->options['forumhome']);

  (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_start')) ? eval($hook) : false;

  // get permissions to view forumhome
  if (!($permissions['forumpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
  {
      
  print_no_permission();
  }

  $navbits = array();

  if (empty(
  $foruminfo['forumid']))
  {
      
  // show all forums
      
  $forumid = -1;

      
  $navbits[''] = $vbphrase['forum'];
  }
  else
  {
      
  // check forum permissions
      
  $_permsgetter_ 'index';
      
  $forumperms fetch_permissions($foruminfo['forumid']);

      if (!(
  $forumperms $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']))
      {
          
  print_no_permission();
      }

      
  // check if there is a forum password and if so, ensure the user has it set
      
  verify_forum_password($foruminfo['forumid'], $foruminfo['password']);

      
  // draw nav bar
      
  $navbits[fetch_seo_url('forumhome', array())] = $vbphrase['forum'];
      
  $parentlist array_reverse(explode(','substr($foruminfo['parentlist'], 0, -3)));
      foreach (
  $parentlist AS $forumID)
      {
          
  $forumTitle =& $vbulletin->forumcache["$forumID"]['title'];
          
  $navbits[fetch_seo_url('forum', array('forumid' => $forumID'title' => $forumTitle))] = $forumTitle;
      }

      
  // pop the last element off the end of the $nav array so that we can show it without a link
      
  array_pop($navbits);

      
  $navbits[''] = $foruminfo['title'];
  }

  $today vbdate('Y-m-d'TIMENOWfalsefalse);

  // ### TODAY'S BIRTHDAYS #################################################
  $birthdays = array();
  $show['birthdays'] = false;
  if (
  $vbulletin->options['showbirthdays'])
  {
      if (!
  is_array($vbulletin->birthdaycache)
          OR (
  $today != $vbulletin->birthdaycache['day1'] AND $today != $vbulletin->birthdaycache['day2'])
          OR !
  is_array($vbulletin->birthdaycache['users1'])
      )
      {
          
  // Need to update!
          
  require_once(DIR '/includes/functions_databuild.php');
          
  $birthdaystore build_birthdays();
          
  DEVDEBUG('Updated Birthdays');
      }
      else
      {
          
  $birthdaystore $vbulletin->birthdaycache;
      }

      switch (
  $today)
      {
          case 
  $birthdaystore['day1']:
              
  $birthdaysarray $birthdaystore['users1'];
              break;

          case 
  $birthdaystore['day2']:
              
  $birthdaysarray $birthdaystore['users2'];
              break;

          default:
              
  $birthdaysarray = array();
      }
      
  // memory saving
      
  unset($birthdaystore);

      
  $clc 0;
      foreach (
  $birthdaysarray AS $birthday)
      {
          
  $clc++;
          
  $show['birthdays'] = true;
          
  $birthday['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
          
  $birthdays[$clc] = $birthday;
      }

      
  // Last element
      
  if ($clc
      {
          
  $birthdays[$clc]['comma'] = '';
      }
  }

  // ### TODAY'S EVENTS #################################################
  if ($vbulletin->options['showevents'])
  {
      require_once(
  DIR '/includes/functions_calendar.php');

      
  $future gmdate('n-j-Y' TIMENOW 86400 86400 $vbulletin->options['showevents']);

      if (!
  is_array($vbulletin->eventcache) OR $future != $vbulletin->eventcache['date'])
      {
          
  // Need to update!
          
  $eventstore build_events();
          
  DEVDEBUG('Updated Events');
      }
      else
      {
          
  $eventstore $vbulletin->eventcache;
      }

      unset(
  $eventstore['date']);
      
  $events = array();
      
  $eventcount 0;
      
  $holiday_calendarid 0;

      foreach (
  $eventstore AS $eventid => $eventinfo)
      {
          
  $offset $eventinfo['dst'] ? $vbulletin->userinfo['timezoneoffset'] : $vbulletin->userinfo['tzoffset'];
          
  $eventstore["$eventid"]['dateline_from_user'] = $eventinfo['dateline_from_user'] = $eventinfo['dateline_from'] + $offset 3600;
          
  $eventstore["$eventid"]['dateline_to_user'] = $eventinfo['dateline_to_user'] = $eventinfo['dateline_to'] + $offset 3600;
          
  $gettime TIMENOW $vbulletin->options['hourdiff'];
          
  $iterations 0;
          
  $todaydate getdate($gettime);

          if (!
  $eventinfo['singleday'] AND !$eventinfo['recurring'] AND $eventinfo['dateline_from_user'] < gmmktime(000$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
          {
              
  $sub = -3;
          }
          else if (!empty(
  $eventinfo['holidayid']))
          {
              
  $sub = -2;
          }
          else if (
  $eventinfo['singleday'])
          {
              
  $sub = -1;
          }
          else
          {
              
  $sub $eventinfo['dateline_from_user'] - (86400 * (intval($eventinfo['dateline_from_user'] / 86400)));
          }

          if (
  $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$eventinfo[calendarid]"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewcalendar'] OR ($eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays']))
          {
              if (
  $eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays'])
              {
                  if (!
  $holiday_calendarid)
                  {
                      
  $holiday_calendarid = -1// stop this loop from running again in the future
                      
  if (is_array($eventinfo['holiday_calendarids']))
                      {
                          foreach (
  $eventinfo['holiday_calendarids'] AS $potential_holiday_calendarid)
                          {
                              if (
  $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$potential_holiday_calendarid"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewcalendar'])
                              {
                                  
  $holiday_calendarid $potential_holiday_calendarid;
                                  break;
                              }
                          }
                      }
                  }

                  if (
  $holiday_calendarid 0)
                  {
                      continue;
                  }

                  
  $eventstore["$eventid"]['calendarid'] = $holiday_calendarid;
                  
  $eventinfo['calendarid'] = $holiday_calendarid;
              }

              if (
  $eventinfo['userid'] == $vbulletin->userinfo['userid'] OR $vbulletin->userinfo['calendarpermissions']["$eventinfo[calendarid]"] & $vbulletin->bf_ugp_calendarpermissions['canviewothersevent'] OR ($eventinfo['holidayid'] AND $vbulletin->options['showholidays']))
              {
                  if (!
  $eventinfo['recurring'] AND !$vbulletin->options['showeventtype'] AND !$eventinfo['singleday'] AND cache_event_info($eventinfo$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
                  {
                      
  $events["$eventid"][] = $gettime "_$sub";
                  }
                  else
                  {
                      while (
  $iterations $vbulletin->options['showevents'])
                      {
                          
  $addcache false;

                          
  $todaydate getdate($gettime);
                          if (isset(
  $eventinfo['holidayid']) AND $eventinfo['holidayid'] AND $eventinfo['recurring'] == 6)
                          {
                              if (
  $eventinfo['recuroption'] == "$todaydate[mon]|$todaydate[mday]")
                              {
                                  
  $addcache true;
                              }
                          }
                          else if (
  cache_event_info($eventinfo$todaydate['mon'], $todaydate['mday'], $todaydate['year']))
                          {
                              
  $addcache true;
                          }

                          if (
  $addcache)
                          {
                              if (!
  $vbulletin->options['showeventtype'])
                              {
                                  
  $events["$eventid"][] = $gettime "_$sub";
                              }
                              else
                              {
                                  
  $events["$gettime"][] = $eventid;
                              }
                              
  $eventcount++;
                          }

                          
  $iterations++;
                          
  $gettime strtotime('+1 day'$gettime);
                      }
                  }
              }
          }
      }

      if (!empty(
  $events))
      {
          if (
  $vbulletin->options['showeventtype'])
          {
              
  ksort($eventsSORT_NUMERIC);
          }
          else
          {
              function 
  groupbyevent($a$b)
              {
                  if (
  $a[0] == $b[0])
                  {
                      return 
  0;
                  }
                  else
                  {
                      
  $values1 explode('_'$a[0]);
                      
  $values2 explode('_'$b[0]);
                      if (
  $values1[0] != $values2[0])
                      {
                          return (
  $values1[0] < $values2[0]) ? -1;
                      }
                      else
                      {
                          
  // Same day events. Check the event start time to order them properly (compare number of seconds from 00:00)
                          
  return ($values1[1] < $values2[1]) ? -1;
                      }
                  }
              }
              
  uasort($events'groupbyevent');
              
  // this crazy code is to remove $sub added above that ensures a event maintains its position after the sort
              // if associative values are the same
              
  foreach($events AS $eventid => $times)
              {
                  foreach (
  $times AS $key => $time)
                  {
                      
  $events["$eventid"]["$key"] = intval($time);
                  }
              }
          }

          
  $upcomingevents '';
          foreach(
  $events AS $index => $value)
          {
              
  $pastevent 0;
              
  $pastcount 0;

              
  $comma $eventdates $daysevents '';
              if (!
  $vbulletin->options['showeventtype'])
              {    
  // Group by Event // $index = $eventid
                  
  $eventinfo $eventstore["$index"];
                  if (empty(
  $eventinfo['recurring']) AND empty($eventinfo['singleday']))
                  {    
  // ranged event -- show it from its real start and real end date (vbgmdate)
                      
  $fromdate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_from_user'], falsetruefalsetrue);
                      
  $todate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_to_user'], falsetruefalsetrue);
                      if (
  $fromdate != $todate)
                      {
                          
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $fromdate$todate);
                      }
                      else
                      {
                          
  $eventdates vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $eventinfo['dateline_from_user'], falsetruefalsetrue);
                      }
                      
  $day vbdate('Y-n-j'$eventinfo['dateline_from_user'], falsefalse);
                  }
                  else
                  {
                      unset(
  $day);
                      foreach(
  $value AS $key => $dateline)
                      {
                          if ((
  strtotime('-1 day'$dateline)) == $pastevent AND !$eventinfo['holidayid'])
                          {
                              
  $pastevent $dateline;
                              
  $pastcount++;
                              continue;
                          }
                          else
                          {
                              if (
  $pastcount)
                              {
                                  
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $eventdatesvbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pasteventfalsetruefalse));
                              }
                              
  $pastcount 0;
                              
  $pastevent $dateline;
                          }
                          if (!
  $day)
                          {
                              
  $day vbdate('Y-n-j'$datelinefalsefalsefalse);
                          }
                          
  $eventdates .= $comma vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $datelinefalsetruefalse);
                          
  $comma ', ';
                      }
                      if (
  $pastcount)
                      {
                          
  $eventdates construct_phrase($vbphrase['event_x_to_y'], $eventdatesvbdate($vbulletin->options['dateformat'], $pasteventfalsetruefalse));
                      }
                  }

                  if (
  $eventinfo['holidayid'])
                  {
                      
  $callink '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">" $vbphrase['holiday' $eventinfo['holidayid'] . '_title'] . "</a>";
                  }
                  else
                  {
                      
  $callink '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;e=$eventinfo[eventid]&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">$eventinfo[title]</a>";
                  }
              }
              else
              {    
  // Group by Date
                  
  $eventdate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $indexfalsetruefalse);

                  
  $day vbdate('Y-n-j'$indexfalsefalsefalse);
                  foreach(
  $value AS $key => $eventid)
                  {
                      
  $eventinfo $eventstore["$eventid"];
                      if (
  $eventinfo['holidayid'])
                      {
                          
  $daysevents .= $comma '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">" $vbphrase['holiday' $eventinfo['holidayid'] . '_title'] . "</a>";
                      }
                      else
                      {
                          
  $daysevents .= $comma '<a href="calendar.php?' $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "do=getinfo&amp;day=$day&amp;e=$eventinfo[eventid]&amp;c=$eventinfo[calendarid]\">$eventinfo[title]</a>";
                      }
                      
  $comma ', ';
                  }
              }

              (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_event')) ? eval($hook) : false;
              
  $templater vB_Template::create('forumhome_event');
                  
  $templater->register('callink'$callink);
                  
  $templater->register('daysevents'$daysevents);
                  
  $templater->register('eventdate'$eventdate);
                  
  $templater->register('eventdates'$eventdates);
              
  $upcomingevents .= $templater->render();
          }
          
  // memory saving
          
  unset($events$eventstore);
          
  $show['upcomingevents'] = iif ($upcomingeventstruefalse);
      }
      
  $show['todaysevents'] = iif ($vbulletin->options['showevents'] == 1truefalse);
  }
  else
  {
      
  $show['upcomingevents'] = false;
  }

  // ### LOGGED IN USERS #################################################
  if (($vbulletin->options['displayloggedin'] == OR $vbulletin->options['displayloggedin'] == OR ($vbulletin->options['displayloggedin'] > AND $vbulletin->userinfo['userid'])) AND !$show['search_engine'])
  {
      
  $datecut TIMENOW $vbulletin->options['cookietimeout'];
      
  $numbervisible 0;
      
  $numberregistered 0;
      
  $numberguest 0;

      
  $hook_query_fields $hook_query_joins $hook_query_where '';
      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_loggedinuser_query')) ? eval($hook) : false;

      
  $forumusers $db->query_read_slave("
          SELECT
              user.username, (user.options & " 
  $vbulletin->bf_misc_useroptions['invisible'] . ") AS invisible, user.usergroupid, user.lastvisit,
              session.userid, session.inforum, session.lastactivity, session.badlocation,
              IF(displaygroupid=0, user.usergroupid, displaygroupid) AS displaygroupid, infractiongroupid
              
  $hook_query_fields
          FROM " 
  TABLE_PREFIX "session AS session
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "user AS user ON(user.userid = session.userid)
          
  $hook_query_joins
          WHERE session.lastactivity > 
  $datecut
              
  $hook_query_where
          " 
  iif($vbulletin->options['displayloggedin'] == OR $vbulletin->options['displayloggedin'] == 3"ORDER BY username ASC") . "
      "
  );

      if (
  $vbulletin->userinfo['userid'])
      {
          
  // fakes the user being online
          
  $vbulletin->userinfo['joingroupid'] = iif($vbulletin->userinfo['displaygroupid'], $vbulletin->userinfo['displaygroupid'], $vbulletin->userinfo['usergroupid']);
          
  $userinfos = array
          (
              
  $vbulletin->userinfo['userid'] => array
              (
                  
  'userid'            =>& $vbulletin->userinfo['userid'],
                  
  'username'          =>& $vbulletin->userinfo['username'],
                  
  'invisible'         =>& $vbulletin->userinfo['invisible'],
                  
  'inforum'           => 0,
                  
  'lastactivity'      => TIMENOW,
                  
  'lastvisit'         =>& $vbulletin->userinfo['lastvisit'],
                  
  'usergroupid'       =>& $vbulletin->userinfo['usergroupid'],
                  
  'displaygroupid'    =>& $vbulletin->userinfo['displaygroupid'],
                  
  'infractiongroupid' =>& $vbulletin->userinfo['infractiongroupid'],
              )
          );
      }
      else
      {
          
  $userinfos = array();
      }

      
  $inforum = array();
      while (
  $loggedin $db->fetch_array($forumusers))
      {
          
  $userid $loggedin['userid'];
          if (!
  $userid)
          {    
  // Guest
              
  $numberguest++;
              if (!isset(
  $inforum["$loggedin[inforum]"]))
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"] = 0;
              }
              if (!
  $loggedin['badlocation'])
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"]++;
              }
          }
          else if (empty(
  $userinfos["$userid"]) OR ($userinfos["$userid"]['lastactivity'] < $loggedin['lastactivity']))
          {
              
  $userinfos["$userid"] = $loggedin;
          }
      }

      
  // We are a guest and somehow got missed by the query. 
      
  if (!$vbulletin->userinfo['userid'] AND !$numberguest)
      {
          
  $numberguest++;
      }

      
  $activeusers = array();
  /*    VBIV-12365 
      Users who are moderated or awaiting e-mail confirmation were being counted as guests. 
      This was causing online count discrepancies between this and online.php, removed code */
      
  foreach ($userinfos AS $userid => $loggedin)
      {
          
  $numberregistered++;
          if (
  $userid != $vbulletin->userinfo['userid'] AND !$loggedin['badlocation'])
          {
              if (!isset(
  $inforum["$loggedin[inforum]"]))
              {
                  
  $inforum["$loggedin[inforum]"] = 0;
              }
              
  $inforum["$loggedin[inforum]"]++;
          }

          
  fetch_musername($loggedin);
          
  $loggedin['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_loggedinuser')) ? eval($hook) : false;

          if (
  fetch_online_status($loggedin))
          {
              
  $numbervisible++;
              
  $activeusers[$numbervisible] = $loggedin;
          }
      }

      
  // Last element
      
  if ($numbervisible
      {
          
  $activeusers[$numbervisible]['comma'] = '';
      }

      
  // memory saving
      
  unset($userinfos$loggedin);

      
  $db->free_result($forumusers);

      
  $totalonline $numberregistered $numberguest;
      
  $numberinvisible $numberregistered $numbervisible;

      
  // ### MAX LOGGEDIN USERS ################################
      
  if (intval($vbulletin->maxloggedin['maxonline']) <= $totalonline)
      {
          
  $vbulletin->maxloggedin['maxonline'] = $totalonline;
          
  $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate'] = TIMENOW;
          
  build_datastore('maxloggedin'serialize($vbulletin->maxloggedin), 1);
      }

      
  $recordusers vb_number_format($vbulletin->maxloggedin['maxonline']);
      
  $recorddate vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate'], true);
      
  $recordtime vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxonlinedate']);

      
  $show['loggedinusers'] = true;
  }
  else
  {
      
  $show['loggedinusers'] = false;
  }

  // ### GET FORUMS & MODERATOR iCACHES ########################
  cache_ordered_forums(11$vbulletin->userinfo['userid']);
  if (
  $vbulletin->options['showmoderatorcolumn'])
  {
      
  cache_moderators();
  }
  else if (
  $vbulletin->userinfo['userid'])
  {
      
  cache_moderators($vbulletin->userinfo['userid']);
  }

  // define max depth for forums display based on $vbulletin->options[forumhomedepth]
  define('MAXFORUMDEPTH'$vbulletin->options['forumhomedepth']);

  $forumbits construct_forum_bit($forumid);

  // ### BOARD STATISTICS #################################################

  // get total threads & posts from the forumcache
  $totalthreads 0;
  $totalposts 0;
  if (
  is_array($vbulletin->forumcache))
  {
      foreach (
  $vbulletin->forumcache AS $forum)
      {
          
  $totalthreads += $forum['threadcount'];
          
  $totalposts += $forum['replycount'];
      }
  }
  $totalthreads vb_number_format($totalthreads);
  $totalposts vb_number_format($totalposts);

  // get total members and newest member from template
  $numbermembers vb_number_format($vbulletin->userstats['numbermembers']);
  $newuserinfo = array(
      
  'userid'   => $vbulletin->userstats['newuserid'],
      
  'username' => $vbulletin->userstats['newusername']
  );
  $activemembers vb_number_format($vbulletin->userstats['activemembers']);
  $show['activemembers'] = ($vbulletin->options['activememberdays'] > AND ($vbulletin->options['activememberoptions'] & 2)) ? true false;

  $ad_location['board_after_forums'] = vB_Template::create('ad_board_after_forums')->render();
  $ad_location['board_below_whats_going_on'] = vB_Template::create('ad_board_below_whats_going_on')->render();

  // ### SIDEBAR #################################################
  $show['sidebar'] = false;
  $close_sidebar false;
  // disable blocks for ie6
  if ($vbulletin->options['enablesidebar'] AND !(is_browser('ie') AND !is_browser('ie'7)) AND !VB_API)
  {
      require_once(
  DIR '/includes/class_block.php');
      
  $blockmanager vB_BlockManager::create($vbulletin);
      
  $sidebar $blockmanager->getSidebarHTML();
      if (
  $sidebar)
      {
          
  $show['sidebar'] = true;
      }

      
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('c', array(
          
  'vbulletin_sidebar_collapse' => TYPE_INT
      
  ));

      
  $close_sidebar = ($vbulletin->GPC['vbulletin_sidebar_collapse'] == true false);
      
  $show['sidebarposition'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar($vbulletin->options['sidebarposition'] == 'left' 'right');
      
  $sidebar_class = ($close_sidebar 'sidebar_nomargin_' $show['sidebarposition'] : '');
  }

  if (
  $vbulletin->options['wgo_members'] AND ($vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions2'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions2['canwgomembers']))
  {
      
  $show['wgo_members']= true;

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_24'])
      {
          
  $cutoff TIMENOW 86400;
          
  $description $vbphrase['wgo_members_visited_today_24'];
      }
      else
      {
          
  $description $vbphrase['wgo_members_visited_today'];
          
  $tnow date('YmdHis',TIMENOW intval($vbulletin->options['hourdiff'])); 
          
  $cutoff TIMENOW - (substr($tnow,8,2)*3600 substr($tnow,10,2)*60 substr($tnow,12,2)); 
      }

      
  $wgo_members = array();
      
  $wgo_members_list = array();

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_prelist')) ? eval($hook) : false;

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_names']) 
      {
          
  $todaysusers $vbulletin->db->query_read_slave("
              SELECT userid, options, usergroupid, 
              displaygroupid, lastactivity, username
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "user 
              WHERE lastactivity > 
  $cutoff 
              ORDER BY username
          "
  ); 
          
          
  $count 0;
          
  $wgo_members['totaltoday'] = 0;

          while (
  $today $vbulletin->db->fetch_array($todaysusers))
          {
              
  $today['markinv'] = '';
              
  $today[visible] = true ;
              
  $wgo_members['totaltoday'] += 1;

              if (
  $today['options'] & $vbulletin->bf_misc_useroptions['invisible']) 
              {
                  
  $today['visible'] = false ;
                  if ((
  $vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'
                  & 
  $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canseehidden']) 
                  OR 
  $today['userid'] == $vbulletin->userinfo['userid'])
                  {
                      
  $today['markinv'] = '*';
                      
  $today['visible'] = true ;
                  }
              }

              if (
  $today['visible']) 
              {
                  
  $count += 1;
                  
  fetch_musername($today);
                  
  $today['comma'] = $vbphrase['comma_space'];
                  
  $today['wrdate'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $today['lastactivity']);
                  
  $wgo_members_list[$count] = $today;
              }
          }

          if (
  $count)
          {
              
  $wgo_members_list[$count]['comma'] = '';
          }

          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_list')) ? eval($hook) : false;
      }
      else 
      {
          
  $todaysusers $vbulletin->db->query_first_slave("
              SELECT COUNT(userid) AS whotoday 
              FROM " 
  TABLE_PREFIX "user
              WHERE lastactivity > 
  $cutoff
          "
  ); 

          (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_nonames')) ? eval($hook) : false;

          
  $wgo_members['totaltoday'] = $todaysusers['whotoday'];
      }

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_most'] AND $vbulletin->options['wgo_members_24'])
      { 
          if (!empty(
  $vbulletin->maxloggedin))
          {
              if (
  $wgo_members['totaltoday'] > intval($vbulletin->maxloggedin['maxvisitors']))
              {
                  
  $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'] = TIMENOW;
                  
  $vbulletin->maxloggedin['maxvisitors'] = $wgo_members['totaltoday'];
                  
  build_datastore('maxloggedin'serialize($vbulletin->maxloggedin),1);
              }
              
  $wgo_members['visitors'] = construct_phrase
                  
  $vbphrase['wgo_members_members_day'], vb_number_format($vbulletin->maxloggedin['maxvisitors']),
                  
  vbdate$vbulletin->options['dateformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'], true ),
                  
  vbdate$vbulletin->options['timeformat'], $vbulletin->maxloggedin['maxvisitorsdate'] ) 
              );
          }
      }

      
  $wgo_members['url'] = 'online.php?who=members';
      
  $wgo_members['ftotaltoday'] = vb_number_format($wgo_members['totaltoday']);
      
  $wgo_members['whotitle'] = construct_phrase($description,$wgo_members['ftotaltoday']);

      if (
  $vbulletin->options['wgo_members_collapse'])
      {
          
  $keys explode(chr(10),$_COOKIE['vbulletin_collapse']);
          
  $collapse array_fill_keys($keys,true);
          
  $wgo_members['style'] = 'style="display: none"';
          if (!
  array_key_exists('wgo_members_list',$collapse))
          {
              
  $wgo_members['collapse'] = '_collapsed';
          }
      }
      else
      {
          
  $wgo_members['style'] = $wgo_members['collapse'] = '';
      }

      (
  $hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_whovisited_postlist')) ? eval($hook) : false;
  }
  else
  {
      
  $show['wgo_members']= false;
  }

  // ### ALL DONE! SPIT OUT THE HTML AND LET'S GET OUTTA HERE... ###
  ($hook vBulletinHook::fetch_hook('forumhome_complete')) ? eval($hook) : false;

  $navbits construct_navbits($navbits);
  $navbar render_navbar_template($navbits);
  $templater vB_Template::create('FORUMHOME');
      
  $templater->register_page_templates();
      
  $templater->register('activemembers'$activemembers);
      
  $templater->register('activeusers'$activeusers);
      
  $templater->register('ad_location'$ad_location);
      
  $templater->register('birthdays'$birthdays);
      
  $templater->register('forumbits'$forumbits);
      
  $templater->register('navbar'$navbar);
      
  $templater->register('newuserinfo'$newuserinfo);
      
  $templater->register('numberguest'$numberguest);
      
  $templater->register('numbermembers'$numbermembers);
      
  $templater->register('numberregistered'$numberregistered);
      
  $templater->register('recorddate'$recorddate);
      
  $templater->register('recordtime'$recordtime);
      
  $templater->register('recordusers'$recordusers);
      
  $templater->register('template_hook'$template_hook);
      
  $templater->register('today'$today);
      
  $templater->register('totalonline'$totalonline);
      
  $templater->register('totalposts'$totalposts);
      
  $templater->register('totalthreads'$totalthreads);
      
  $templater->register('upcomingevents'$upcomingevents);
      
  $templater->register('sidebar'$sidebar);
      
  $templater->register('close_sidebar'$close_sidebar);
      
  $templater->register('sidebar_class'$sidebar_class);
      
  $templater->register('wgo_members',$wgo_members);
      
  $templater->register('wgo_members_list',$wgo_members_list);
  print_output($templater->render());

  /*======================================================================*\
  || ####################################################################
  || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 29446 $
  || ####################################################################
  \*======================================================================*/
  از قسمت creat a new
  یه فایل با اسمforum.phpبساز
  از طریقeditor cod کد رو وارد فایل کن
  بعدش اسماشون رو عوض کن
  گفتی وی بی رو یکی از مدیران برات نصب کرده؟

  کاربر زیر پست man-O-to را پسندیده است: 6. #15
  2424 آنلاین نیست.
  2424
  کاربر سايت
  50نوشته3مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  شماره عضویت
  4916
  پسندیده است
  41 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  13
  forum.bistha.com/index.php
  index.html هست ولی اونیکی نیست خودم درست کنم مشکلی پیش نمیاد؟؟ بله یکی از مدیران زحمتش رو کشیدن

 7. #16
  man-O-to آنلاین نیست.
  man-O-to
  کاربر سايت
  844نوشته251مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2966
  پسندیده است
  628 پست
  بلاگ
  1 پست
  میزان امتیاز
  260
  forum.ma-o-to.tv
  نقل قول نوشته اصلی توسط 2424 نمایش پست ها
  index.html هست ولی اونیکی نیست خودم درست کنم مشکلی پیش نمیاد؟؟ بله یکی از مدیران زحمتش رو کشیدن
  توضیح دادم....
  نه عزیز
  اگه مشکلی پیش اومد
  پاک میکنی فوقش

  کاربر زیر پست man-O-to را پسندیده است: 8. #17
  2424 آنلاین نیست.
  2424
  کاربر سايت
  50نوشته3مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  شماره عضویت
  4916
  پسندیده است
  41 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  13
  forum.bistha.com/index.php
  انجام دادم ولی آدرس انجمنم درست نشد http://www.forum.bistha.com/forum.php

  - - - Updated - - -

  الان سایتم بالا نمیاد ، زدم حذفش کردم

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی