/ آموزش حل مشکل SQL Error هنگام نصب Impex و تبدیل انجمن ImpEx Database error mysql error: Invalid SQL: CREATE TABLE impexerror
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

مقاله: آموزش حل مشکل SQL Error هنگام نصب Impex و تبدیل انجمن ImpEx Database error mysql error: Invalid SQL: CREATE TABLE impexerror

  1. آموزش حل مشکل SQL Error هنگام نصب Impex و تبدیل انجمن ImpEx Database error mysql error: Invalid SQL: CREATE TABLE impexerror

   آموزش حل مشکل SQL Error هنگام نصب Impex و تبدیل انجمن ImpEx Database error mysql error: Invalid SQL: CREATE TABLE impexerror   دیدم کسی در مورد این مشکل تاپیک راه حلی نزده گفتم یه تاپیک ایجاد کنم

   حتمی هنگام تبدیل انجمن (مثلا مای بی بی) به ویبولتین با Impex دچار مشکل ارور
   کد:
   ImpEx Database error
   mysql error: Invalid SQL: CREATE TABLE impexerror (
      errorid bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
      errortype varchar(10) NOT NULL default '',
      classnumber varchar(3) NOT NULL default '',
      importid bigint(20) NOT NULL default 0,
      error varchar(250) default 'NULL',
      remedy varchar(250) default 'NULL',
      PRIMARY KEY (errorid)
      ) TYPE=MyISAM
   mysql error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 9
   mysql error number: 1064
   Date: Saturday 26th 2011f March 2011 04:10:24 AM
   Database: cyberstars
   MySQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 9

   شدید برای حل این مشکل ابتدا به روت Impex برید و فایل index.php رو باز کنید


   کد:
   /public_html/impex/index.php
   بعد از باز کردن در قسمت" // initalise error store "
   دنبال عبارت زیر باشید
   کد:
   ) TYPE=MyISAM";
   بعد از پیدا کردن ، عبارت TYPE را به ENGINE تغییر بدید به این صورت
   کد:
   ) ENGINE=MyISAM";
   در کل به این صورت میشه قسمت " // initalise error store "
   کد:
   // #############################################################################
   // initalise error store
   // #############################################################################
   
   if($ImpExSession->get_session_var('errortable') != 'done')
   {
     // Just incase the session was removed and the error table is still there.
     $Db_target->query("DROP TABLE IF EXISTS {$impexconfig['target']['tableprefix']}impexerror");
   
     // Create a new one.
     $error_table = "CREATE TABLE {$impexconfig['target']['tableprefix']}impexerror (
               errorid bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
               errortype varchar(10) NOT NULL default '',
               classnumber varchar(3) NOT NULL default '',
               importid bigint(20) NOT NULL default 0,
               error varchar(250) default 'NULL',
               remedy varchar(250) default 'NULL',
               PRIMARY KEY (errorid)
             ) ENGINE=MyISAM";
   
     $Db_target->query($error_table);
   
     $ImpExSession->add_session_var('errortable', 'done');
   }
   
   $ImpExSession->_target_db =& $Db_target;
   بعد خواهید دید که مشکل برطرف شده و میتوانید ایمپورت رو انجام بدید

   عملا این ارور مربوط به ورژن مای اس کیو ال ربط داره و به همین دلیله (به نقل از فروم اصلی ویبولتین)

   حالت کلی قالب index.php


   کد:
   <?php#apd_set_pprof_trace();
   /*======================================================================*\
   || ######################################################################## ||
   || # vBulletin
   || # ---------------------------------------------------------------- # ||
   || # All PHP code in this file is �2000-2011 vBulletin Solutions Inc. # ||
   || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
   || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
   || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
   || ######################################################################## ||
   \*======================================================================*/
   
   
   // #############################################################################
   // Set time limit, error handeling and aborting
   // #############################################################################
   
   
   if (function_exists('set_time_limit') AND get_cfg_var('safe_mode')==0)
   {
     @set_time_limit(0);
   }
   
   
   ignore_user_abort(true);
   error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
   
   
   // #############################################################################
   // Define constants
   // #############################################################################
   
   
   define('IDIR', (($getcwd = getcwd()) ? $getcwd : '.'));
   define('VB_AREA', 'ImpEx');
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Require config & Language
   // #############################################################################
   
   
   if(!is_file(IDIR . '/ImpExConfig.php'))
   {
     echo 'Cannot find ImpExConfig.php, have you configured the file and renamed it ?';
     exit;
   }
   else
   {
     require_once (IDIR . '/ImpExConfig.php');
     require_once (IDIR . $impexconfig['system']['language']);
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Requires
   // #############################################################################
   
   
   $auth_redirect = 'index.php';
   require_once (IDIR . '/impex_auth.php');
   require_once (IDIR . '/db_mysql.php');
   
   
   require_once (IDIR . '/ImpExFunction.php');
   require_once (IDIR . '/ImpExSession.php');
   require_once (IDIR . '/ImpExController.php');
   require_once (IDIR . '/ImpExDisplay.php');
   require_once (IDIR . '/ImpExDisplayWrapper.php');
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Checking for standalnoe
   // #############################################################################
   
   
   if (file_exists('../includes/config.php')) // If that is there then its installed
   {
     // If the admincp was renamed, lets try and find it depending on vBulletin version
     $admincpdir = '';
     require('../includes/config.php');
   
   
     if (!empty($admincpdir)) // 3.0.x will overwrite this
     {
       // Version 3.0.x
       chdir("../{$admincpdir}/");
     }
     else if (!empty($config['Misc']['admincpdir']))
     {
       if(is_dir("../{$config['Misc']['admincpdir']}/"))
       {
         // Version 3.6.x
         chdir("../");
         include ('./includes/adminfunctions.php'); // Only for 3.6.x
       }
       else
       {
         // The config.php path is invalid
         die('config.php admincp path does not exsist');
       }
     }
     else
     {
       // Should never be here.
     }
   
   
     // Get the admincp global
     require_once('./global.php'); // Works for 3.6.x and 3.0.x as global didn't change/move.
   
   
     $usewrapper = true;
   }
   else
   {
     // Running standalone
     chdir('../'); // make sure our includes use the same paths
     $usewrapper = false;
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Try to locate vBulletin config, or use ImpExConfig
   // #############################################################################
   
   
   // $usewrapper is a flag for standalone, so if its true were installed
   if ($usewrapper)
   {
     include ('./includes/config.php');
   
   
   
   
     $using_local_config = '<p>' . $impex_phrases['using_local_config'] . '</p>';
   
   
     // Only if it is all there or a 3.5 config file
     if ($config['Database']['dbtype'] AND $config['MasterServer']['servername'] AND $config['MasterServer']['username']  AND $config['MasterServer']['password'] AND $config['Database']['dbname'])
     {
       // Over write ImpExConfig.php
       $impexconfig['target']['databasetype']  = 'mysql';
       $impexconfig['target']['server']    = trim($config['MasterServer']['servername']) . ":" . trim($config['MasterServer']['port']);
       $impexconfig['target']['user']      = trim($config['MasterServer']['username']);
       $impexconfig['target']['password']    = trim($config['MasterServer']['password']);
       $impexconfig['target']['database']    = trim($config['Database']['dbname']);
       $impexconfig['target']['tableprefix']  = trim($config['Database']['tableprefix']);
       $impexconfig['target']['charset']    = trim($config['Mysqli']['charset']);
     }
   }
   else
   {
     $using_local_config = '<p>' . $impex_phrases['using_impex_config'] . '</p>';
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Database connect
   // #############################################################################
   
   
   $Db_target = new DB_Sql_vb_impex();
   $Db_source = new DB_Sql_vb_impex();
   
   
   $Db_target->appname     = 'vBulletin:ImpEx Target';
   $Db_target->appshortname   = 'vBulletin:ImpEx Target';
   $Db_target->database     = $impexconfig['target']['database'];
   $Db_target->type       = $impexconfig['target']['databasetype'];
   
   
   $Db_target->connect($impexconfig['target']['server'], $impexconfig['target']['user'], $impexconfig['target']['password'], $impexconfig['target']['persistent'], $impexconfig['target']['charset']);
   
   
   $Db_target->select_db($impexconfig['target']['database']);
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Session start
   // #############################################################################
   
   
   $ImpEx = new ImpExController();
   
   
   $session_state = $ImpEx->return_session($Db_target, $impexconfig['target']['tableprefix']);
   
   
   if ($session_state)
   {
     $ImpExSession = $session_state;
   }
   else
   {
     $ImpExSession = new ImpExSession();
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Requires ImpExDatabase version (has to be done here as it needs the session)
   // #############################################################################
   
   
   require_once (IDIR . '/ImpExDatabaseCore.php');
   
   
   #ImpExDatabase_<product>_version.php
   
   
   switch ($ImpExSession->get_session_var('targetsystem'))
   {
     case 400:
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_400.php');
       break;
     case 360:
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_360.php');
       break;
     case 350:
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_350.php');
       break;
     case 309:
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_309.php');
       break;
     case 'blog10':
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_blog_001.php');
       break;
     case 'cms10':
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_cms_001.php');
       break;
     default:
       require_once (IDIR . '/ImpExDatabase_360.php');
       break;
   }
   
   
   // Module extends database
   require_once (IDIR . '/ImpExModule.php');
   require_once (IDIR . '/ImpExData.php');
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Instantiate ImpExDisplay
   // #############################################################################
   
   
   if($usewrapper)
   {
     $ImpExDisplay = new ImpExDisplayWrapper();
   }
   else
   {
     $ImpExDisplay = new ImpExDisplay();
   }
   
   
   $ImpExDisplay->phrases =& $impex_phrases;
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // create vbfields
   // #############################################################################
   
   
   if($ImpExSession->get_session_var('vbfields') != 'done')
   {
     require_once(IDIR. '/vbfields.php');
     $queries = &retrieve_vbfields_queries($impexconfig['target']['tableprefix']);
     foreach ($queries AS $query)
     {
       $Db_target->query($query);
     }
   
   
     $ImpExSession->add_session_var('vbfields', 'done');
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // initalise error store
   // #############################################################################
   
   
   if($ImpExSession->get_session_var('errortable') != 'done')
   {
     // Just incase the session was removed and the error table is still there.
     $Db_target->query("DROP TABLE IF EXISTS {$impexconfig['target']['tableprefix']}impexerror");
   
   
     // Create a new one.
     $error_table = "CREATE TABLE {$impexconfig['target']['tableprefix']}impexerror (
               errorid bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
               errortype varchar(10) NOT NULL default '',
               classnumber varchar(3) NOT NULL default '',
               importid bigint(20) NOT NULL default 0,
               error varchar(250) default 'NULL',
               remedy varchar(250) default 'NULL',
               PRIMARY KEY (errorid)
             ) ENGINE=MyISAM";
   
   
     $Db_target->query($error_table);
   
   
     $ImpExSession->add_session_var('errortable', 'done');
   }
   
   
   $ImpExSession->_target_db =& $Db_target;
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Add vars to session
   // #############################################################################
   
   
   $ImpExSession->add_session_var('systempath', IDIR);
   $ImpExSession->add_session_var('sourceexists', $impexconfig['sourceexists']);
   
   
   $ImpExSession->add_session_var('targettableprefix', $impexconfig['target']['tableprefix']);
   $ImpExSession->add_session_var('targetdatabasetype', strtolower($impexconfig['target']['databasetype']));
   
   
   $ImpExSession->add_session_var('sourcetableprefix', $impexconfig['source']['tableprefix']);
   $ImpExSession->add_session_var('sourcedatabasetype', strtolower($impexconfig['source']['databasetype']));
   
   
   $ImpExSession->add_session_var('errorlogging', $impexconfig['system']['errorlogging']);
   $ImpExSession->add_session_var('pagespeed', $impexconfig['system']['pagespeed']);
   
   
   if($impexconfig['sourceexists'])
   {
     if ($impexconfig['source']['databasetype'] == 'mssql')
     {// Check if mssql support is in php or should a connection be made via pure style .......
       if(!function_exists('mssql_connect'))
       {
   
   
         if(function_exists('sqlsrv_connect'))
         {
           $impexconfig['source']['databasetype'] = 'sqlsrv';
         }
         else
         {
           $ImpExDisplay->display_error($ImpExDisplay->phrases['no_mssql_support']);
           $ImpExDisplay->display_error($ImpExDisplay->phrases['no_mssql_support_link']);
           exit;
         }
       }
     }
   
   
     $Db_source->appname     = 'vBulletin:ImpEx Source';
     $Db_source->appshortname   = 'vBulletin:ImpEx Source';
     $Db_source->database     = $impexconfig['source']['database'];
     if (strtolower(trim($impexconfig['source']['databasetype'])) == 'mysql' OR strtolower(trim($impexconfig['source']['databasetype'])) == 'mysqli')
     {
       $Db_source->type     = 'mysql';
     }
     else
     {
       $Db_source->type     = $impexconfig['source']['databasetype'];
     }
   
   
     $Db_source->connect($impexconfig['source']['server'], $impexconfig['source']['user'], $impexconfig['source']['password'], $impexconfig['source']['persistent'], $impexconfig['source']['charset']);
   
   
     if ($Db_source->link_id)
     { // got connected
       switch ($Db_source->geterrno())
       {
         case 1046:
           $ImpExDisplay->display_error($ImpExDisplay->phrases['no_source_set']);
           exit;
         break;
         case 1049:
           $ImpExDisplay->display_error($ImpExDisplay->phrases['source_not_exsist']);
           exit;
         break;
       }
     }
     else
     {
       $ImpExDisplay->display_error($ImpExDisplay->phrases['failed_connection']);
       exit;
     }
   
   
     // php versions before 4.2.0 do nasty things with multiple connections to the same server
     // See http://uk.php.net/manual/en/function.mysql-connect.php
     if (($Db_target->link_id === $Db_source->link_id) AND phpversion() < '4.2.0')
     {
       $Db_target->require_db_reselect = true;
       $Db_source->require_db_reselect = true;
     }
   }
   
   
   $ImpEx->get_post_values($ImpExSession,$_POST);
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Autosubmit
   // #############################################################################
   
   
   $ImpExDisplay->update_basic('autosubmit',$ImpExSession->get_session_var('autosubmit'));
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Autosubmit & Home
   // #############################################################################
   
   
   $currentmoduleworking  = $ImpExSession->any_working();
   $system          = $ImpExSession->get_session_var('system');
   $module         = $ImpExSession->get_session_var('module');
   
   
   if ($currentmoduleworking != NULL)
   {
     $start_at = intval($ImpExSession->get_session_var('startat'));
     $per_page = intval($ImpExSession->get_session_var('perpage'));
   
   
     // Set the title here before the default is set
     $ImpExDisplay->_screenbasic['title'] = $ImpExSession->_moduletitles[$module] . " {$start_at} :: " . ($start_at + $per_page);
   }
   
   
   if ($module == '000' OR $module == NULL)
   {
     if ($system != '' AND $system != 'NONE')
     {
       // When there is a system chosen, but not running, build the module list.
       require_once (IDIR . "/systems/{$system}/000.php");
       $ImpExSession->build_module_list($ImpExDisplay);
     }
     else
     {
       if ($system == '')
       {
         // Catching a blank string
         $ImpExSession->set_session_var('system', 'NONE');
       }
       else
       {
         // Nothing chosen yet
         $ImpExSession->set_session_var('system', $system);
         $ImpExDisplay->update_basic('title', $system);
       }
     }
   }
   
   
   echo $ImpExDisplay->page_header() .
       '<br> <div align="center"><a href="help.php">' . $ImpExDisplay->phrases['db_cleanup'] .
       '</a> ||| ' .
       $ImpExDisplay->phrases['online_manual'] . '</div>';
   
   
   if ($using_local_config) { echo '<div align="center"> ' . $using_local_config . '</div><br>'; }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Resume
   // #############################################################################
   
   
   if ($currentmoduleworking != NULL)
   {
     // Ensure we have the $system_000.php module to extend from
     require_once (IDIR . "/systems/{$system}/000.php");
   
   
     // Get the one we are working with.
     require_once (IDIR . "/systems/{$system}/{$currentmoduleworking}.php");
   
   
     // Create that class
     $classname = "{$system}_{$currentmoduleworking}";
     $ModuleCall = new $classname($ImpExSession);
   
   
     $ModuleCall->system = $system;
   
   
     // Then call resume on it
     $ModuleCall->resume($ImpExSession, $ImpExDisplay, $Db_target, $Db_source);
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Init
   // #############################################################################
   
   
   if ($module != '000' AND $module != NULL AND $currentmoduleworking == FALSE)
   {
     $ImpExDisplay->update_basic('displaymodules', 'FALSE');
   
   
     // Ensure we have the $system_000.php module to extend from
     if (is_file(IDIR . "/systems/{$system}/000.php"))
     {
       require_once(IDIR . "/systems/{$system}/000.php");
     }
     else
     {
       die($ImpExDisplay->phrases['no_system']);
     }
   
   
     // Check if its a core module
     if ($module < 900)
     {
       require_once (IDIR . "/systems/{$system}/{$module}.php");
       // Create the name of the class to instantiate
       $classname = "{$system}_{$module}";
     }
     else
     {
       require_once (IDIR . "/cleanup.php");
       // Create the name of the class to instantiate
       $classname = "core_{$module}";
     }
   
   
     // Instantiate it
     $ModuleCall = new $classname($ImpExSession);
   
   
     // If its been FINISHED, then we are restarting it
     if ($ImpExSession->get_session_var($module) == 'FINISHED')
     {
       $ModuleCall->restarted();
     }
   
   
     // Sets the current to working
     $ModuleCall->using($ImpExSession);
   
   
     // Actually calls the init and does the work
     $ModuleCall->init($ImpExSession, $ImpExDisplay, $Db_target, $Db_source);
   }
   
   
   
   
   // #############################################################################
   // Update & Display
   // #############################################################################
   
   
   $ImpEx->updateDisplay($ImpExSession, $ImpExDisplay);
   echo $ImpExDisplay->display($ImpExSession);
   if ($displayerrors)
   {
     echo $ImpExSession->display_errors('all');
   }
   
   
   // #############################################################################
   // Session End
   // #############################################################################
   
   
   $ImpEx->store_session($Db_target, $impexconfig['target']['tableprefix'], $ImpExSession);
   
   
   echo "\n<!-- From {$system} to " . $ImpExSession->get_session_var('targetsystem') . "-->\n";
   echo "\n<!-- PWD " . getcwd() . "-->\n";
   
   
   echo $ImpExDisplay->page_footer();
   
   
   // New comment
   /*======================================================================*\
   || ####################################################################
   || #
   || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 2354 $
   || ####################################################################
   \*======================================================================*/
   ?>
   ویرایش توسط RiCaRoS : 07-10-2014 در ساعت 02:23 AM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   کاربر زیر پست RiCaRoS را پسندیده است:


 1. #2
  CodeSaz آنلاین نیست.
  CodeSaz
  مدير بخش
  3,409نوشته6,864مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  54
  پسندیده است
  3,271 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  6871
  مسئول 3 ستاره
  wikivb.ir
  من بار ها و بار ها توی تاپیک اصلی ایمپکس راه حل این مشکل رو عرض کردم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست CodeSaz را پسندیده است:


  Coming Soon New Project ■

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. رفع ارور MySQL Error : The table 'session' is full
  توسط MAMAD در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 10-26-2014, 09:10 PM
 2. آموزش رفع ارور MySQL Driver Error در Mihalism
  توسط sheymes در انجمن پشتیبانی دیگر اسکریپت ها
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 04-25-2014, 11:06 PM
 3. مشکل جدی و مهم (ارور دیتابیس) database error
  توسط snow.man در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 03-12-2014, 11:07 PM
 4. موقع ورود به انجمن خطای Database error میده.
  توسط TaktArinA در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 08-25-2013, 10:17 PM
 5. مشکل Database error
  توسط Hamid در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 20
  آخرين نوشته: 06-17-2013, 10:47 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک