/ یکی بیاد این قالب رو ورش نصبشو بهم اموزش بده
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوع: یکی بیاد این قالب رو ورش نصبشو بهم اموزش بده

 1. #1
  Tarahane Javan آنلاین نیست.
  Tarahane Javan
  کاربر سايت
  238نوشته148مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  6286
  پسندیده است
  101 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  158
  tarahanejavan.ir

  یکی بیاد این قالب رو ورش نصبشو بهم اموزش بده

  سلام دوستان

  این قالب رو چه جوری نصبش کنم

  http://www.themtools.ir/wp-content/u...4/09/music.jpg

  نصب کردم این ارور رو میده

  Fatal error: Call to undefined function get_header() in /home4/baranmusic/public_html/index.php on line 1

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  Tarahane Javan آنلاین نیست.
  Tarahane Javan
  کاربر سايت
  238نوشته148مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  6286
  پسندیده است
  101 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  158
  tarahanejavan.ir
  ______________________________________up _________________________________

 4. #3
  Apex آنلاین نیست.
  Apex 1,246نوشته1,734مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  199
  پسندیده است
  3,180 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  1744
  www.gorbe-sag.ir
  درود،
  آپ کردنتون کاملا بی مورد هس .. میتونید از کسی که خریدید بپرسید ...!!!
  موفق باشی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 5. #4
  MohammadBager آنلاین نیست.
  MohammadBager
  کاربر سايت
  373نوشته209مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1944
  پسندیده است
  85 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  219
  www.650ia.ir
  پوشه ملودی رو در wp-content/themes اپلود کنید

  بدون مشکل نصب شد!

  مشکل احتمالا ازخود وردپرس شما باشد!

  کاربر زیر پست MohammadBager را پسندیده است: 6. #5
  Tarahane Javan آنلاین نیست.
  Tarahane Javan
  کاربر سايت
  238نوشته148مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  6286
  پسندیده است
  101 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  158
  tarahanejavan.ir
  ببخشید هاست من خالیه فقط پوشه ملودی رو اپلود کردم

  باید قبلش چیو اپلود کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 7. #6
  MR.OMID آنلاین نیست.
  MR.OMID
  مدير ارشد
  3,103نوشته3,269مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2013
  شماره عضویت
  3759
  پسندیده است
  4,055 پست
  بلاگ
  4 پست
  میزان امتیاز
  3275
  مسئول 3 ستاره
  WiKiVb
  https://www.wikivb.ir/thread16925.html

  پست 1 رو بخونید

  کاربر زیر پست MR.OMID را پسندیده است:


  برای کسی که ریشه داره...
  .
  .
  .
  .
  .
  شاخ و برگ مهم نیست...!!!مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


  en sevdiğim diziler

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  دوستان لطفا به جای پ.خ برای مشکلات خود تاپیک بزنیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 8. #7
  Tarahane Javan آنلاین نیست.
  Tarahane Javan
  کاربر سايت
  238نوشته148مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  6286
  پسندیده است
  101 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  158
  tarahanejavan.ir
  اقا ممنون فهمیدم

  فقط بهم میگی اطلاعات وردپیس رو چه جوری باید توی کانفینگ وارد کنم

  اطلاعات دیناپس رو کجای اینها باید وارد کنم

  کد PHP:

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
   * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME''database_name_here');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER''username_here');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD''password_here');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST''localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET''utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE''');

  /**#@+
   * Authentication Unique Keys and Salts.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
  define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_SALT''put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
  define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

  /**#@-*/

  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix  'wp_';

  /**
   * For developers: WordPress debugging mode.
   *
   * Change this to true to enable the display of notices during development.
   * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
   * in their development environments.
   */
  define('WP_DEBUG'false);

  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
      
  define('ABSPATH'dirname(__FILE__) . '/');

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH 'wp-settings.php');

 9. #8
  mansour207 آنلاین نیست.
  mansour207
  کاربر سايت
  32نوشته5مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  460
  پسندیده است
  49 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  15
  http://forum.androidyha.com
  در کد بالا به جای database_name_here نام دیتابیس
  و به جای username_here نام کاربری دیتابیس
  و به جای password_here پسورد دیتابیس
  خودتون رو قرار بدید و سیو کنید ./
  موفق باشید .

  کاربر زیر پست mansour207 را پسندیده است:


  انجمن تخصصی اندرویدینا

  Www.Forum.AndroidYna.com


 10. #9
  Tarahane Javan آنلاین نیست.
  Tarahane Javan
  کاربر سايت
  238نوشته148مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  6286
  پسندیده است
  101 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  158
  tarahanejavan.ir
  اقا یکــــــــــــــــــی هست » این قالب رو روی وردپریس نصب کنه رایگان

  هاست تو میدم یکی برام نصب کنه

  فوریه نیازززززززززززززززززززززز ززززززززززززززززززززززززز ززززززززززز دارم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 11. #10
  hassan3 آنلاین نیست.
  hassan3 89نوشته10مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  شماره عضویت
  4393
  پسندیده است
  35 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  20
  No Set
  ویرایش
  ویرایش توسط hassan3 : 10-30-2015 در ساعت 03:59 PM

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی