/ باگ امنیتی جدید vBSEO + روش فیکس
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 4 از 5 نخستنخست ... 2345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 46

موضوع: باگ امنیتی جدید vBSEO + روش فیکس

 1. #31
  Ali.shafaey آنلاین نیست.
  Ali.shafaey
  مدير ارشد
  6,447نوشته8,337مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1571
  پسندیده است
  4,638 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8343
  مسئول 7 ستاره
  king-design.ir
  تست کنید:
  کد PHP:
  <?php

  /************************************************************************************
  * vBSEO 3.6.1 for vbulletin v3.x & v4.x by Crawlability, Inc.                       *
  *                                                                                   *
  * Copyright � 2011, Crawlability, Inc. All rights reserved.                         *
  * You may not redistribute this file or its derivatives without written permission. *
  *                                                                                   *
  * Sales Email: sales@crawlability.com                                               *
  *                                                                                   *
  *----------------------------vBSEO IS NOT FREE SOFTWARE-----------------------------*
  * http://www.crawlability.com/vbseo/license/                                        *
  ************************************************************************************/

  function vbseo_replace_urls_mini($preurl$url$tid$ins ''$ty 't')
  {
  $url str_replace('\"''"'$url);
  $preurl str_replace('\"''"'$preurl);
  $GLOBALS['vbseo_find_tids'][] = $tid;
  return 
  $preurl "!" $ins $tid "!" $url;
  }
  function 
  vbseo_replace_urls_mini_post($preurl$url$pid)
  {
  $url str_replace('\"''"'$url);
  $preurl str_replace('\"''"'$preurl);
  $GLOBALS['vbseo_find_pids'][] = $pid;
  return 
  $preurl "!p" $pid "!" $url;
  }
  function 
  vbseo_prepare_int_replace($ptext)
  {
  global 
  $vboptions,$VBSEO_REWRITE_TEXTURLS;
  if (!
  $VBSEO_REWRITE_TEXTURLS && VBSEO_REWRITE_THREADS_ADDTITLE)
  {
  vbseo_reverse_formats();
  $matchfull preg_quote($vboptions['bburl2'].'/''#');
  if (
  VBSEO_REWRITE_THREADS_ADDTITLE_POST)
  {
  $ptext preg_replace('#(href=")(' $matchfull VBSEO_FIND_P_FORMAT '[^/"]*")#eis''vbseo_replace_urls_mini_post(\'$1\',\'$2\',\'$3\')'$ptext);
  $ptext preg_replace('#(href=")(' $matchfull 'showpost\.' VBSEO_VB_EXT '\?[^"]*?p(?:ostid)?=(\d+)[^/"]*")#eis''vbseo_replace_urls_mini_post(\'$1\',\'$2\',\'$3\')'$ptext);
  }
  $ptext preg_replace('#(href=")(' $matchfull .  VBSEO_FIND_MT_FORMAT '[^/"]*")#eis''vbseo_replace_urls_mini(\'$1\',\'$2\',\'$3\',\'m\')'$ptext);
  $ptext preg_replace('#(href=")(' $matchfull .  VBSEO_FIND_T_FORMAT '[^/"]*")#eis''vbseo_replace_urls_mini(\'$1\',\'$2\',\'$3\')'$ptext);
  $ptext preg_replace('#(href=")(' $matchfull '(?:show|print)thread\.' VBSEO_VB_EXT '\?[^"]*?t(?:hreadid)?=(\d+)[^/"]*")#eis''vbseo_replace_urls_mini(\'$1\',\'$2\',\'$3\')'$ptext);
  }
  return 
  $ptext;
  }
  function 
  vbseo_complete_sec($sec$dat_proc '')
  {
  global 
  $vboptions$forum$vbulletin$vbphrase$stylevar$vbseo_gcache,
  $vbseo_linkbacks_no;
  if (!
  VBSEO_ENABLED)return;
  if(
  defined('VBSEO_UNREG_EXPIRED'))
  return ;
  if (
  VBSEO_IGNOREPAGES &&
  preg_match('#(' VBSEO_IGNOREPAGES ')#i'VBSEO_REQURL))
  return;
  if(isset(
  $vbulletin) && !$vbseo_cutbburl)
  $vbseo_cutbburl preg_replace('#/$#'''$vbulletin->options['bburl']);
  if (
  $sec == 'init_startup' && $vbseo_cutbburl)
  {
  vbseo_get_options();
  vbseo_check_stripsids();
  vbseo_prepare_seo_replace();
  if (
  VBSEO_IN_PINGBACK && (THIS_SCRIPT == 'showthread'))
  @
  header('X-Pingback: ' $vbseo_cutbburl '/vbseo-xmlrpc/');
  if(
  THIS_SCRIPT != 'search')
  vbseo_prepare_cat_anchors();
  if (
  THIS_SCRIPT == 'newreply' || THIS_SCRIPT == 'editpost' || THIS_SCRIPT == 'newthread')
  {
  $vbseo_ref $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  $pre_repl '';
  $q=$_POST['message'];
  if (
  $vbseo_ref && strstr(strtolower($vbseo_ref), VBSEO_HTTP_HOST))
  {
  $pre_repl preg_replace('#/[^/]*$#''/'$vbseo_ref);
  }
  if(
  $pre_repl && ($pre_repl != $vbseo_cutbburl.'/'))
  {
  $rs '#((?:<a[^>]*?href="|\[url="|\[url\]|<img[^>]*?src="|\[img="|\[img\]))';
  $_POST['message'] = preg_replace(
  $rs.
  '('.preg_quote($vbseo_cutbburl).'/)?([^:"\[\]]*?\.\.[^:"\[\]]*?["\[])#i'
  '$1'.$pre_repl.'$3'
  $_POST['message']);
  do {
  $_pmsg $_POST['message'];
  $_POST['message'] = preg_replace('#(://[^\"\]]*?/)([^/\"\]]*/)\.\./#''$1'$_POST['message']);
  }while(
  $_POST['message']!=$_pmsg);
  }
  }
  }
  $newpost_name '';
  if((
  $sec == 'blog_fpdata_presave') || ($sec == 'blog_textdata_start') || ($sec == 'blog_data_start'))
  $newpost_name 'blog';
  if(
  in_array($sec, array('groupmessagedata_presave','groupmessagedata_start')))
  $newpost_name 'message';
  if((
  $sec == 'newpost_process') || ($sec == 'newpost_complete'))
  $newpost_name 'newpost';
  if(
  $sec == 'visitormessagedata_start')
  $newpost_name 'message';
  $clean_redir $newpost_name 0;
  if(!
  $newpost_name && ($sec == 'postdata_presave')) $newpost_name 'edit';
  $may_addttl $clean_redir && (!isset($_POST['vbseo_is_retrtitle']) || isset($_POST['vbseo_retrtitle']));
  $force_addttl $newpost_name && (isset($_POST['vbseo_is_retrtitle']) && isset($_POST['vbseo_retrtitle']));
  $addttl VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE && ($force_addttl || $may_addttl);
  if(
  $newpost_name) {
  global $
  $newpost_name;
  if (isset($
  $newpost_name))
  {
  $pmsg_a = &$$newpost_name;
  if (isset(
  $pmsg_a['pagetext']))
  $pmsg = &$pmsg_a['pagetext'];
  else
  if (isset(
  $pmsg_a['message']))
  $pmsg = &$pmsg_a['message'];
  }
  }
  if (
  $clean_redir)
  {
  vbseo_get_options();
  $redurl $vboptions['bburl2'] . '/' VBSEO_REDIRECT_URI '?redirect=' ;
  $pmsg preg_replace('#' preg_quote($redurl'#') . '([^"\]\[]*)#eis''urldecode(\'$1\')'$pmsg);
  }
  if (
  $addttl)
  {   
  preg_match_all('#\[url=?\"?(.*?)\"?\](.+?)\[\/url\]#is'$pmsg$lmatch);
  for(
  $i 0$i count($lmatch[0]); $i++)
  {
  $ul trim($lmatch[1][$i]);
  $ulin trim($lmatch[2][$i]);
  if (
  $ul && !@strstr($ulin$ul))
  continue;
  if (!@
  strstr($ulin'://'))
  $ulin 'http://' $ulin;
  if (!
  $ul$ul $ulin;
  if (
  preg_match('#^http://#'$ulin
  && (!
  VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE_BLACKLIST || !preg_match('#' VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE_BLACKLIST '#i'$ulin))
  )
  {
  vbseo_reverse_formats();
  $matchfull $vbseo_cutbburl .'/';
  $ismatch false;
  if (
  VBSEO_REWRITE_THREADS_ADDTITLE_POST)
  $ismatch |= preg_match('#' $matchfull VBSEO_FIND_P_FORMAT '#is'$ulin);
  $ismatch |= preg_match('#' $matchfull .  VBSEO_FIND_MT_FORMAT '#is'$ulin);
  $ismatch |= preg_match('#' $matchfull .  VBSEO_FIND_T_FORMAT '#is'$ulin);
  $ismatch &= !preg_match('#' $matchfull VBSEO_FIND_CMS_FORMAT '#is'$ulin);
  $ulin_shot str_replace(VBSEO_TOPREL_FULL''$ulin);
  if (
  (
  $arr vbseo_check_url('VBSEO_URL_FORUM_PAGENUM'$ulin_shot)) ||
  (
  $arr vbseo_check_url('VBSEO_URL_FORUM'$ulin_shot))
  )
  {
  if (!isset(
  $arr['forum_id']) &&
  (isset(
  $arr['forum_path']) || isset($arr['forum_title']))
  $arr['forum_id'] = vbseo_reverse_forumtitle($arr);
  vbseo_get_forum_info();
  if (!
  vbseo_forum_is_public($vbseo_gcache['forum'][$arr['forum_id']]))
  $ismatch true;
  }
  if (!
  $ismatch)
  {
  $pret vbseo_http_query_full($ulin);
  $ptitle vbseo_get_page_title($pret['content'], defined('VBSEO_MAX_TITLE_LENGTH')?VBSEO_MAX_TITLE_LENGTH:0true$pret['headers']);
  if (
  $ptitle && $ptitle != $vboptions['bbtitle'])
  {
  $pmsg str_replace($lmatch[0][$i],
  '[url=' $ulin ']' $ptitle '[/url]',
  $pmsg);
  }
  }
  }
  }
  }
  $trackback VBSEO_EXT_TRACKBACK && (($sec == 'newpost_complete') || ($sec == 'threadmanage_update'));
  $pingback VBSEO_EXT_PINGBACK && ($sec == 'newpost_complete');
  if (
  $pingback || $trackback)
  {
  global 
  $found_object_ids;
  if (!
  $vboptions['bburl2'] || !$vbseo_gcache['forum'])
  {
  vbseo_startup();
  }
  $r_post_id $pmsg_a['postid'];
  if (!
  $r_post_id && $GLOBALS['threadinfo'])
  $r_post_id $GLOBALS['threadinfo']['firstpostid'];
  unset(
  $vbseo_gcache['post'][$r_post_id]);
  $found_object_ids['prepostthread_ids'] = array($r_post_id);
  vbseo_get_post_thread_info($r_post_id);
  $threadid $vbseo_gcache['post'][$r_post_id]['threadid'];
  vbseo_get_thread_info($threadid);
  $forumid $vbseo_gcache['thread'][$threadid]['forumid'];
  $vbseo_url_ VBSEO_REWRITE_THREADS vbseo_thread_url_postid($r_post_id) : 'showthread.php?p='.$r_post_id;
  $vbseo_url_t vbseo_thread_url($threadid);
  if (!
  strstr($vbseo_url_'://'))
  $vbseo_url_ $vboptions['bburl2'] . '/' $vbseo_url_;
  if (!
  strstr($vbseo_url_t'://'))
  $vbseo_url_t $vboptions['bburl2'] . '/' $vbseo_url_t;
  if (
  THIS_SCRIPT == 'newthread')
  {
  $vbulletin->db->query_write("INSERT INTO " vbseo_tbl_prefix('vbseo_serviceupdate') . "
  (s_threadid, s_updated)
  VALUES
  ('
  $threadid', 0)
  "
  );
  }
  }
  if(
  $sec == 'blog_fpdata_postsave')
  {
  global 
  $blogman;
  if(
  $blogman && $bid $blogman->blog['blogid'])
  $vbulletin->db->query_write("INSERT INTO " vbseo_tbl_prefix('vbseo_serviceupdate') . "
  (s_threadid, s_updated, s_type)
  VALUES
  ('
  $bid', 0, 1)
  "
  );
  }
  if (
  $trackback && $_REQUEST['sendtrackbacks'])
  {
  $tracurls explode(' '$_REQUEST['sendtrackbacks']);
  $tdetails vbseo_get_thread_details($r_post_id);
  $tdetails['pagetext'] = preg_replace('#\[.+?\]#'''$tdetails['pagetext']);
  vbseo_extra_inc('linkback');
  foreach(
  $tracurls as $turl)
  if (
  trim($turl))
  {
  $turl trim($turl);
  if (!
  preg_match('#^[url]http://#[/url]'$turl))
  continue;
  if (
  vbseo_pingback_exists($turl$threadid))
  continue;
  $snippet vbseo_utf8_substr($tdetails['pagetext'], 0VBSEO_SNIPPET_LENGTH);
  $res_success vbseo_do_trackback($turl$vbseo_url_t$vbseo_gcache['thread'][$threadid]['title'], $vboptions['bbtitle'], $snippet '...');
  vbseo_store_pingback($vbseo_url_$turl1$r_postid0,
  $threadid0$_REQUEST['subject'], $snippet0$res_success,
  1false);
  }
  }
  if (
  $pingback && vbseo_forum_is_public($vbseo_gcache['forum'][$forumid]))
  {
  vbseo_extra_inc('linkback');
  preg_match_all('#\[url=?\"?(.*?)\"?\](.+?)\[\/url\]#is'$pmsg$lmatch);
  for(
  $i 0$i count($lmatch[0]); $i++)
  {
  $ulin trim($lmatch[1][$i]);
  if (!
  $ulin
  $ulin trim($lmatch[2][$i]);
  if (!@
  strstr($ulin'://'))
  $ulin 'http://' $ulin;
  if (
  preg_match('#^[url]http://#[/url]'$ulin) && !strstr($ulinVBSEO_HTTP_HOST) && (!VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE_BLACKLIST || !preg_match('#' VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE_BLACKLIST '#i'$ulin))
  )
  {
  if (
  vbseo_pingback_exists($ulin$threadid))
  continue;
  $res_success vbseo_do_pingback($vbseo_url_$ulin);
  if (
  $res_success >= 0)
  {
  vbseo_store_pingback($vbseo_url_$ulin0$r_postid0,
  $threadid0$_REQUEST['subject'], $snippet0$res_success,
  1);
  }
  }
  }
  }
  switch (
  $sec)
  {
  case 
  'error_invalidid':
  define('VBSEO_IS_INVALIDID'true);
  vbseo_close_db();
  break;
  case 
  'attachment_display':
  if(
  VBSEO_REWRITE_ATTACHMENTS && (THIS_SCRIPT == 'attachment'))
  {
  vbseo_check_attachment_url();
  }
  vbseo_close_db();
  break;
  case 
  'blog_entry_start':
  if(
  VBSEO_REWRITE_BLOGS)
  {
  vbseo_code_template('blog_show_entry''$blog[message] = vbseo_process_content_area($blog[message])');
  vbseo_code_template('blog_comment''$response[message] = vbseo_process_content_area($response[message])');
  }
  break;
  case 
  'blog_sidebar_user_complete':
  if(
  VBSEO_REWRITE_BLOGS)
  {
  if(
  is_array($dat_proc))
  foreach(
  $dat_proc['custompages'] as $ctype=>$clist)
  foreach(
  $clist as $cpblock)
  $vbseo_gcache['blogcp_ids'][$cpblock['i']] = array(
  'customblockid' => $cpblock['i'],
  'title' => $cpblock['t'],
  'userid' => $dat_proc['userid']
  );
  }
  break;
  case 
  'blog_entry_complete':
  if(
  VBSEO_REWRITE_BLOGS)
  if (
  VBSEO_REWRITE_BLOGS_ENT && ($_REQUEST['do'] == 'blog') && !$_REQUEST['page'])
  {
  $vbseo_cleanurl preg_replace('#\?.+#'''$_SERVER['VBSEO_URI']);
  vbseo_add_canonic_url($vbseo_cleanurl);
  }
  break;
  case 
  'search_complete':                              
  if(
  VBSEO_REWRITE_TAGS && (THIS_SCRIPT == 'tags') )
  {
  $vbseo_cleanurl preg_replace('#\?.+#'''$_SERVER['VBSEO_URI']);
  vbseo_add_canonic_url($vbseo_cleanurl);
  }
  break;
  case 
  'blog_list_complete':
  if(
  VBSEO_REWRITE_BLOGS)
  if (
  VBSEO_REWRITE_BLOGS_LIST && ($_REQUEST['do'] == 'bloglist'))
  {
  $vbseo_cleanurl preg_replace('#\?.+#'''$_SERVER['VBSEO_URI']);
  vbseo_add_canonic_url($vbseo_cleanurl);
  }
  break;
  case 
  'process_templates_complete':
  if(
  VBSEO_VB4)
  {
  vbseo_clean_basehref();
  vbseo_add_canonic_url(vBSEO_Storage::get('canonical'));
  if(
  VBSEO_VIRTUAL_HTML)
  vbseo_process_template('notices');
  if(
  class_exists('vBSEO_UI'))
  {
  vBSEO_UI::head_hook();
  }
  }
  break;
  case 
  'cache_templates':
  if(!
  VBSEO_VB4)
  {
  vbseo_cache_templates();
  }
  break;
  case 
  'global_bootstrap_init_complete':
  vbseo_complete_sec('global_start');
  vbseo_complete_sec('global_setup_complete');
  define('VBSEO_GLOBAL_INIT'1);
  break;
  case 
  'global_setup_complete':
  if(
  VBSEO_VB4 && (THIS_SCRIPT=='attachment'))
  {
  $curl vbseo_album_url('VBSEO_URL_MEMBER_PICTURE_IMG'$_GET);
  }
  if(!
  defined('VBSEO_GLOBAL_INIT'))
  {
  if(
  VBSEO_VB4)
  {
  vbseo_cache_templates();
  }else
  {
  if(
  VBSEO_VIRTUAL_HTML)
  vbseo_process_template('notices');
  }
  }
  break;
  case 
  'global_start':
  if(!
  defined('VBSEO_GLOBAL_INIT'))
  {
  global 
  $show;
  $show['vbseo_vb_ext'] = VBSEO_VB_EXT;
  if(
  defined('VBSEO_AJAX') && (SIMPLE_VERSION 381))
  {
  ob_start("vbseo_output_handler");
  ob_start();
  }
  if (!
  $vbulletin->userinfo['userid'] && VBSEO_CODE_CLEANUP_PREVIEW && (THIS_SCRIPT=='forumdisplay'))
  {
  $vbulletin->options['threadpreview'] = 0;
  $vbseo_gcache['var']['vboptchanged'] = true;
  }
  if (!
  $vbulletin->userinfo['userid'] && VBSEO_FORUMJUMP_OFF && $vbulletin
  && (THIS_SCRIPT=='forumdisplay' || THIS_SCRIPT=='showthread'))
  {
  $vbulletin->options['useforumjump'] = 0;
  $vbseo_gcache['var']['vboptchanged'] = true;
  }
  }
  break;
  case 
  'memberlist_bit':
  global 
  $userinfo$usercache;
  $usercache[$userinfo['userid']] = array('userid' => $userinfo['userid'],
  'username' => $userinfo['username']
  );
  break;
  case 
  'ajax_start':
  if (
  VBSEO_LIKE_POST && ($_POST['do'] == 'vbseoui') )
  {
  vbseo_extra_inc('ui');
  vBSEO_UI::ajax_hook();
  }
  if ((
  $_POST['do'] == 'linkbackmod') && ($linkid intval($_POST['id'])))
  {
  $ilink $vbulletin->db->query_first("
  SELECT l.*, t.forumid
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . " l
  LEFT JOIN " 
  vbseo_tbl_prefix('thread') . " t ON t.threadid = l.t_threadid
  WHERE t_id='
  $linkid'"
  );
  $ismod can_moderate($ilink['forumid'], 'vbseo_linkbacks') ||
  (
  $vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] &$vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator']);
  if (
  $ismod)
  {
  vbseo_extra_inc('linkback');
  if (
  $_POST['action'] == 'mod')
  {
  $vbulletin->db->query_write("
  UPDATE " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  SET t_approve=IF(t_approve,0,1)
  WHERE t_id='
  $linkid'"
  );
  if (!
  $ilink['t_approve'])
  vbseo_send_notification_pingback($ilink['t_threadid'],
  $ilink['t_postid'],
  $ilink['t_src_url'],
  $ilink['t_title'],
  $ilink['t_text'],
  1,
  0
  );
  }
  if (
  $_POST['action'] == 'ban')
  {
  $purl parse_url($ilink['t_src_url']);
  if(
  $purl['host'])
  {
  $bdom str_replace('www.'''$purl['host']);
  vbseo_linkback_bandomain($bdom1);
  $vbulletin->db->query_write("
  UPDATE " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  SET t_deleted = 1
  WHERE t_src_url LIKE 'http%"
  .vbseo_db_escape($bdom)."/%'"
  );
  }
  }
  if (
  $_POST['action'] == 'del')
  {
  $vbulletin->db->query_write("
  UPDATE " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  SET t_deleted = 1
  WHERE t_id = '
  $linkid'"
  );
  }
  vbseo_linkback_approve($linkid);
  header('Content-Type: text/plain;');
  header('Connection: Close');
  echo 
  $ilink['t_approve']?'0':'1';
  }
  exit;
  }
  if (
  $_POST['do'] == 'updatelinkback')
  {
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array('linkid' => TYPE_UINT'title' => TYPE_STR));
  $linkid $vbulletin->GPC['linkid'];
  $ilink $vbulletin->db->query_first("
  SELECT l.*
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . " l
  WHERE t_id='" 
  intval($linkid) . "'"
  );
  $ismod can_moderate($ilink['forumid'], 'vbseo_linkbacks') ||
  (
  $vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] &$vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator']);
  if (
  $ismod)
  {
  $ltitle convert_urlencoded_unicode($vbulletin->GPC['title']);
  $vbulletin->db->query_write("
  UPDATE " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . " l
  SET t_title = '" 
  vbseo_db_escape($ltitle) . "'
  WHERE t_id = '" 
  intval($linkid) . "'"
  );
  }
  $xml = new vB_AJAX_XML_Builder($vbulletin'text/xml');
  $xml->add_tag('linkhtml'$ltitle);
  $xml->print_xml();
  }
  break;
  case 
  'forumadmin_update_save':
  global 
  $vboptions$forumcache;
  vbseo_get_options();
  vbseo_prepare_seo_replace();
  $vboptions['vbseo_opt'] = array();
  $forumcache2 $forumcache;
  $forumcache '';
  vbseo_get_forum_info(true);
  $forumcache $forumcache2;
  vbseo_check_datastore(true);
  break;
  case 
  'member_infractionbit':
  $GLOBALS['vbseo_gcache']['post'][$dat_proc['postid']] = $dat_proc;
  break;
  case 
  'moderation_start':
  if (
  $_REQUEST['do'] == 'viewlinkbacks')
  {                 
  global 
  $navbar$navclass$HTML$navbits$headinclude$header$stylevar,
  $footer$db$show$navclass$notices$pmbox$notifications_total,
  $vbseo_showhits$vbcsspath;
  if (!
  can_moderate(0'vbseo_linkbacks'))
  print_no_permission();
  vbseo_startup();
  $vbseolinkbackbits '';
  $perpage 20;
  $pagenumber $_GET['page'] ? intval($_GET['page']) : 1;
  $vbseodb vbseo_get_db();
  $tp $vbseodb->vbseodb_query_first("
  SELECT COUNT(*) as cnt
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  WHERE t_incoming=1 AND t_deleted=0 AND t_approve=0"
  );
  $totalposts $tp['cnt'];
  $vbseopings $vbseodb->vbseodb_query($q="
  SELECT t_id, t_time, t_src_url, t_dest_url, t_type, t_postid, t_postcount, t_threadid, t_page, t_title, t_text, t_approve, forumid, t_hits, t.title as threadtitle
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  LEFT JOIN " 
  vbseo_tbl_prefix('thread') . " t on threadid=t_threadid
  WHERE t_incoming=1 AND t_deleted=0 AND t_approve=0
  ORDER BY t_time " 
  . (preg_match('#^(asc|desc)$#i'VBSEO_DEFAULT_LINKBACKS_ORDER) ? VBSEO_DEFAULT_LINKBACKS_ORDER "DESC") . 
  " LIMIT " . ($pagenumber-1) * $perpage "," $perpage
  );
  $pagenav construct_page_nav($pagenumber$perpage$totalposts"moderation.php?do=viewlinkbacks");
  $vbseo_showhits VBSEO_LINKBACK_SHOWHITS_UG && is_member_of($vbulletin->userinfo,explode(' ',VBSEO_LINKBACK_SHOWHITS_UG));
  $navbits[''] = $vbphrase['moderation'];
  $navbits construct_navbits($navbits);
  while (
  $vbseoping = @$vbseodb->funcs['fetch_assoc']($vbseopings))
  if (
  can_moderate($vbseoping['forumid'], 'vbseo_linkbacks')
  )
  {
  $vbseoping['postno'] = $vbseoping['t_postcount'];
  $vbseoping['ismod'] = 1;
  $vbseoping['date'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $vbseoping['t_time'], true);
  $vbseoping['time'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $vbseoping['t_time'], true);
  $vbseoping['t_src_url'] = htmlentities($vbseoping['t_src_url']);
  $vbseoping['t_dest_url'] = htmlentities($vbseoping['t_dest_url']);
  $vbseoping['t_text_nohtml'] = htmlspecialchars(strip_tags($vbseoping['t_text']));
  $vbseoping['t_title_html'] = htmlspecialchars($vbseoping['t_title']);
  $vbseoping['threadtitle'] = htmlspecialchars($vbseoping['threadtitle']);
  eval( 
  vbseo_eval_template('vbseo_linkbackbit','$vbseolinkbackbits'1));
  }
  if (
  $vbseolinkbackbits)
  eval(
  vbseo_eval_template('vbseo_linkbacks','$HTML'));
  else
  $HTML $vbphrase['vbseo_no_linkbacks_found'];
  unset(
  $vbseolinkbackbits);
  construct_usercp_nav('moderatedlinkbacks');
  $ucpshell vbseo_vbtemplate_render('USERCP_SHELL'$navbits,
  array(
  'HTML' => $HTML'pagetitle' => $vbphrase['vbseo_moderated_linkbacks'])
  );
  print_output($ucpshell);
  }
  break;
  case 
  'misc_start':
  if (
  $_REQUEST['do'] == 'linkbacks')

  vbseo_process_template('misc_linkbacks');
  }
  break;
  case 
  'archive_forum_thread':
  if (
  $GLOBALS['pda'] == 'vbseo')
  $GLOBALS['pda'] = false;
  break;
  case 
  'archive_navigation':
  if (
  VBSEO_ARCHIVE_ORDER_DESC && !$GLOBALS['pda'])
  $GLOBALS['pda'] = 'vbseo';
  break;
  case 
  'forumrules':
  vbseo_process_template('forumrules');
  break;
  case 
  'parse_templates':
  if (
  VBSEO_IN_REFBACK && (THIS_SCRIPT == 'showthread' || THIS_SCRIPT == 'showpost'))
  {
  $vbseo_ref $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  if (
  $vbseo_ref && !strstr(strtolower($vbseo_ref), VBSEO_HTTP_HOST)
  && !
  strstr(strtolower($vbseo_ref), str_replace('www.','',VBSEO_HTTP_HOST)))
  {
  if (!
  defined('VBSEO_REFBACK_BLACKLIST') || !preg_match('#' VBSEO_REFBACK_BLACKLIST '#i'$vbseo_ref))
  {
  vbseo_extra_inc('linkback');
  vbseo_ping_proc($vbseo_ref$_GET['vbseourl'] ? 
  $vbulletin->options['bburl'].'/'.$_GET['vbseourl'] :
  VBSEO_TOPREL_FULL VBSEO_REQURL2);
  }
  }
  }
  if (
  VBSEO_CATEGORY_ANCHOR_LINKS)
  {
  vbseo_modify_template34(
  'forumhome_forumbit_level1_nopost',
  '#(<a)([^>]*?>[^<]*?title)#'
  '$1 id="$forum[nametitle]" name="$forum[nametitle]" $2'
  );
  }
  if(
  class_exists('vBSEO_UI'))
  {             
  if(!
  VBSEO_VB4)
  vBSEO_UI::head_hook();
  vBSEO_UI::parse_tpl_hook();
  }
  vbseo_code_template('socialgroups_grouplist_bit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'groups\'][$group[\'groupid\']]=$group'true);
  vbseo_code_template('socialgroups_categorylist_bit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'groupscat\'][$category[\'categoryid\']]=$category'true);
  vbseo_code_template('search_results_socialgroup''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'groupscat\'][$group[\'categoryid\']]=$group;'true);
  vbseo_code_template('socialgroups_discussion''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'groupsdis\'][$discussion[\'discussionid\']]=$discussion'true);
  vbseo_code_template('memberinfo_socialgroupbit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'groups\'][$socialgroup[\'groupid\']]=$socialgroup'true);
  vbseo_code_template('blog_entry_profile''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'blog\'][$this->blog[\'blogid\']]=$this->blog'true);
  vbseo_code_template('blog_entry_profile''$GLOBALS[\'vblog_categories\']=$this->categories'true);
  if(!
  VBSEO_VB4)
  {
  vbseo_code_template('socialgroups_picturebit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\''.VBSEO_PIC_STORAGE.'\'][$picture[\''.VBSEO_PICID_URI.'\']]=$picture'true);
  vbseo_code_template('album_picturebit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\''.VBSEO_PIC_STORAGE.'\'][$picture[\''.VBSEO_PICID_URI.'\']]=$picture'true);
  }
  if(!isset(
  $_REQUEST['ajax']))
  vbseo_code_template('blog_comment''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'blogcom\'][$response[\'blogtextid\']]=array(\'cpage\'=>true)'true);
  vbseo_code_template('albumbit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'album\'][$album[\'albumid\']]=$album'true);
  vbseo_code_template('memberinfo_albumbit''$GLOBALS[\'vbseo_gcache\'][\'album\'][$album[\'albumid\']]=$album'true);
  vbseo_code_template('memberinfo_visitormessage''$message[message] = vbseo_process_content_area($message[message])');
  vbseo_code_template('socialgroups_message''$message[message] = vbseo_process_content_area($message[message])');
  vbseo_code_template('picturecomment_message''$message[message] = vbseo_process_content_area($message[message])');
  vbseo_code_template('pt_issuenotebit_user''$note[message] = vbseo_process_content_area($note[message])');
  vbseo_code_template('newpost_preview''${previewmessage} = vbseo_process_content_area(${previewmessage})');
  if((
  THIS_SCRIPT == 'blog'||THIS_SCRIPT == 'blog_post'||THIS_SCRIPT == 'entry') && (VBSEO_PERMALINK_BLOG>0)
  )
  {
  $permalinkurl '#comment$response[blogtextid]';
  if(isset(
  $_REQUEST['ajax']))
  $permalinkurl 'blog.'.VBSEO_VB_EXT.'?bt=$response[blogtextid]' $permalinkurl;
  if(
  VBSEO_PERMALINK_BLOG == 2)
  vbseo_modify_template34('blog_comment''#\$response\[date\]#s'
  '<a href="'.$permalinkurl.'">$0</a>',
  0'<!--PERMALINK_INFO-->');
  else
  {
  $plink '<a href="'.$permalinkurl.'"><img src="'.vBSEO_Storage::path('fimages').'anchor.png" border="0" alt="$vbphrase[vbseo_permalink]" class="inlineimg" /></a>';
  if(
  VBSEO_VB4)
  $plink '<li class="separator">|</li><li>'.$plink.'</li>';
  vbseo_modify_template34('blog_comment''#(blogipaddress.*?)(</(?:div|span|ul)>)#s'
  '$1 '.$plink.' $2',
  0'<!--PERMALINK_INFO-->');
  }
  vbseo_modify_template34('blog_comment''#(OR \$show\[\\\'reportlink\\\'\])#s'
  '$1 OR 1'0);
  }
  if(
  THIS_SCRIPT == 'member'||THIS_SCRIPT == 'visitormessage'||THIS_SCRIPT == 'converse')
  {
  $permalinkurl = ($_GET['tab'] && ($_GET['tab'] != 'visitor_messaging')) 
  'member.php?u='.intval($_GET['u']) : '';
  $permalinkurl .= '#vmessage$message[vmid]';
  // if(isset($_REQUEST['ajax']) && isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
  // $permalinkurl = $_SERVER['HTTP_REFERER'].$permalinkurl  if(VBSEO_PERMALINK_PROFILE == 2)
  vbseo_modify_template34('memberinfo_visitormessage''#\$message\[date\]#s'
  '<a href="'.$permalinkurl.'">$0</a>',
  0);
  else
  if(
  VBSEO_PERMALINK_PROFILE == 1)
  vbseo_modify_template34('memberinfo_visitormessage''#\$message\[date\].*?'.(VBSEO_VB4?'</span>.*?</span>' '\\)\\)."').'#s'
  '$0 - <a href="'.$permalinkurl.'">$vbphrase[vbseo_permalink]</a>',
  0'<!--PERMALINK_INFO-->');
  vbseo_modify_template34('MEMBERINFO''#(vBulletin\.register_control\(\\\\"vB_TabCtrl\\\\", \\\\"profile_tabs\\\\", \\\\"\\$selected_tab\\\\")#s'
  "var vbseo_opentab=document.location.hash;\nvbseo_opentab = vbseo_opentab.substring(1,vbseo_opentab.length);\n".'$1 ? \\"$selected_tab\\" : vbseo_opentab');
  }
  $plink_option 
  ((
  THIS_SCRIPT == 'album') || (THIS_SCRIPT == 'picturecomment')) ? VBSEO_PERMALINK_ALBUM 
  ((
  THIS_SCRIPT == 'group') ? VBSEO_PERMALINK_GROUPS_PIC 0);
  if(
  $plink_option)
  {
  $permalinkurl '#picturecomment_$message[commentid]';
  if(isset(
  $_REQUEST['ajax']))
  {
  if(
  $_REQUEST['groupid'])
  $permalinkurl 'group.' VBSEO_VB_EXT '?do=picture&attachmentid=$pictureinfo[attachmentid]&commentid=$message[commentid]' $permalinkurl;
  else
  $permalinkurl 'album.' VBSEO_VB_EXT '?albumid=$pictureinfo[albumid]&attachmentid=$pictureinfo[attachmentid]&commentid=$message[commentid]' $permalinkurl;
  }
  if(
  $plink_option == 2)
  vbseo_modify_template34('picturecomment_message''#\$message\[date\]#s'
  '<a href="'.$permalinkurl.'">$0</a>',
  0);
  else
  if(
  $plink_option == 1)
  vbseo_modify_template34('picturecomment_message''#\$message\[time\].*?</span>#s'
  '$0 - <a href="'.$permalinkurl.'">$vbphrase[vbseo_permalink]</a>',
  0'<!--PERMALINK_INFO-->');
  }
  if(
  THIS_SCRIPT == 'group')
  {
  $permalinkurl '#gmessage$message[gmid]';
  if(isset(
  $_REQUEST['ajax']))
  $permalinkurl 'group.' VBSEO_VB_EXT '?do=discuss&gmid=$message[gmid]' $permalinkurl;
  if(
  VBSEO_PERMALINK_GROUPS== 2)
  vbseo_modify_template34('socialgroups_message''#\$message\[date\]#s'
  '<a href="'.$permalinkurl.'">$0</a>',
  0);
  else
  if(
  VBSEO_PERMALINK_GROUPS== 1)
  vbseo_modify_template34('socialgroups_message''#\$message\[time\].*?</span>#s'
  '$0 - <a href="'.$permalinkurl.'">$vbphrase[vbseo_permalink]</a>',
  0,'<!--PERMALINK_INFO-->');
  }
  if (
  VBSEO_IN_PINGBACK || VBSEO_IN_TRACKBACK || VBSEO_IN_REFBACK)
  if (
  can_moderate(0'vbseo_linkbacks'))
  {
  $modlink '<a class="smallfont" href="moderation.php?do=viewlinkbacks">'.$vbphrase[vbseo_moderated_linkbacks].'</a>';
  $modrow VBSEO_VB4 '<li>'.$modlink.'</li>' 
  '<tr><td class=\\"".($navclass[moderatedlinkbacks]?$navclass[moderatedlinkbacks]:"alt2")."\\">'.addslashes($modlink).'</td></tr>';
  if(
  VBSEO_VB4)
  vbseo_modify_template('USERCP_SHELL',
  '#(do=viewposts&amp;type=moderated.*?</(?:tr|li)>)#is',
  '$1'.$modrow);
  else
  vbseo_modify_template('USERCP_SHELL',
  '#(do=viewposts&amp;type=moderated.*?</tr>)#is',
  '$1<tr><td class=\\"".($navclass[moderatedlinkbacks]?$navclass[moderatedlinkbacks]:"alt2")."\\"><a class=\\"smallfont\\" href=\\"moderation.php?$session[sessionurl]do=viewlinkbacks\\">$vbphrase[vbseo_moderated_linkbacks]</a></td></tr>');
  }
  if (!
  $vbulletin->userinfo['userid'])
  {
  if (
  VBSEO_CODE_CLEANUP_MEMBER_DROPDOWN)
  {
  if(
  VBSEO_VB4)
  {
  vbseo_modify_template('memberaction_dropdown''#<ul.*?</ul>#is''');
  vbseo_modify_template('memberaction_dropdown''popupctrl''');
  }else
  {
  if (
  THIS_SCRIPT == 'showthread')
  {
  $tplpostbit vbseo_get_postbit_tpl();
  vbseo_modify_template($tplpostbit,
  '#<script[^>]+?>[^<]*?postmenu_\$post.*?</script>#is''');
  vbseo_modify_template($tplpostbit,
  '#<div class=\\\"vbmenu_popup.*?</table>\s*</div>#is''');
  }
  if (
  THIS_SCRIPT == 'blog')
  {
  $blog_tpls = array('blog_sidebar_user',
  'blog_entry_with_userinfo',
  'blog_entry_without_userinfo',
  'blog_list_blogs_blog'
  );
  foreach(
  $blog_tpls as $_btpl)
  {
  vbseo_modify_template($_btpl,
  '#<script[^>]+?>[^<]*?blogusermenu.*?</script>#is''');
  vbseo_modify_template($_btpl,
  '#<div class=\\\"vbmenu_popup.*?</div>#is''');
  }
  }
  }
  }
  if (
  THIS_SCRIPT == 'index'// || THIS_SCRIPT == 'forumdisplay')
  {
  if (
  VBSEO_CODE_CLEANUP_LASTPOST == 2)
  {
  vbseo_process_template('lastpost_col');
  }
  if (
  VBSEO_CODE_CLEANUP_LASTPOST == 1)
  {
  vbseo_process_template('lastpost_links');
  }
  vbseo_modify_template('threadbit',
  '#<a href=\\\"misc\.php\?do=whoposted.*?>(.*?)</a>#is''$1');
  }
  }
  break;
  case 
  'private_insertpm_process':
  global 
  $pmdm;
  if (
  is_object($pmdm) && strstr($pmdm->pmtext['message'], '[post]'))
  {
  vbseo_startup();
  $pmdm->pmtext['message'] =
  preg_replace('#\[post\](\d+)\[\/post\]#',
  '[url]' $vboptions['bburl2'] . '/showthread.php?p=$1#post$1[/url]',
  $pmdm->pmtext['message']);
  $GLOBALS['VBSEO_REWRITE_TEXTURLS'] = 1;
  $pmdm->pmtext['message'] = make_crawlable($pmdm->pmtext['message']);
  unset(
  $GLOBALS['VBSEO_REWRITE_TEXTURLS']);
  }
  break;
  case 
  'profile_editoptions_start':
  global 
  $template_hook;
  $lkn = !$vbulletin->userinfo['nolikesnotifications'];
  $template_hook['usercp_options_messaging'] .=
  '<fieldset class="blockrow">
  <ul class="group">
  <li>
  <label for="cb_lkn_enable">'
  .$vbphrase['likes_notifications'].':</label>
  <ul class="checkradio group rightcol">
  <li><label><input type="radio" name="options[nolikesnotifications]" value="0" id="cb_lkn_enable" tabindex="1" '
  .($lkn?' checked="checked"':'').' /> '.$vbphrase['likes_notifications_on'].'</label></li>
  <li><label><input type="radio" name="options[nolikesnotifications]" value="1" id="cb_lkn_enable_off" tabindex="1" '
  .(!$lkn?' checked="checked"':'').' /> '.$vbphrase['likes_notifications_off'].'</label></li>
  </ul>
  <input type="hidden" name="set_options[nolikesnotifications]" value="1" />
  </li>
  </ul>
  </fieldset>'
  ;
  break;
  case 
  'showthread_complete':
  global 
  $vbseo_bookmarks$vbseo_linkback_menu$show$vbseo_linkback_uri$thread$vbseolinkbacks;
  if((!
  $_SERVER['HTTP_REFERER'] || !strstr($_SERVER['HTTP_REFERER'],$_SERVER['VBSEO_URI'])) && !vbseo_is_threadedmode())
  {
  vbseo_insert_code(
  "var cpost=document.location.hash.substring(1);var cpost2='';if(cpost && (typeof fetch_object != 'undefined')){ var ispost=cpost.substring(0,4)=='post';if(ispost)cpost2='post_'+cpost.substring(4);if((cobj = fetch_object(cpost))||(cobj = fetch_object(cpost2))){cobj.scrollIntoView(true);}else if(ispost){cpostno = cpost.substring(4,cpost.length);if(parseInt(cpostno)>0){location.replace('".$vboptions['bburl2'] . "/showthread.php?p='+cpostno);};} }",
  'onload');
  }
  if(
  class_exists('vBSEO_UI'))
  {
  vBSEO_UI::thread_hook();
  }
  $vbseolinkbacks '';
  vbseo_startup();
  $vbseo_gcache['thread'][$thread['threadid']] = $thread;
  {
  vbseo_add_canonic_url(VBSEO_REWRITE_THREADS 
  vbseo_thread_url($thread['threadid'], vbseo_vb_gpc(VBSEO_PAGENUM_URI_GARS) ? vbseo_vb_gpc(VBSEO_PAGENUM_URI_GARS) : vbseo_vb_gpc('page'), 
  vbseo_vb_gpc(VBSEO_PAGENUM_URI_GARS) ? VBSEO_URL_THREAD_GARS_PAGENUM ''
  'showthread.' VBSEO_VB_EXT .'?t='.$thread['threadid'].(vbseo_vb_gpc('page') ? '&page='.vbseo_vb_gpc('page') : ''),
  false);
  }
  $in_linkbacks VBSEO_IN_PINGBACK || VBSEO_IN_TRACKBACK || VBSEO_IN_REFBACK;
  if (
  $in_linkbacks)
  {
  $show['vbseo_linkback_uri'] = $vbseo_linkback_uri vbseo_create_full_url(VBSEO_REWRITE_THREADS vbseo_thread_url($thread['threadid']) : 'showthread.' VBSEO_VB_EXT .'?t='.$thread['threadid']);
  $showactusers = ($vboptions['showthreadusers'] == 1) ||($vboptions['showthreadusers'] == 2) ||
  (
  $vboptions['showthreadusers'] > AND $vbulletin->userinfo['userid']);
  vbseo_process_template('linkbacks_list', array('showactusers'=>$showactusers));
  $vbseolinkbackbits '';
  $vbseo_linkbacks_no 0;
  $ismod can_moderate($thread['forumid'], 'vbseo_linkbacks') ||
  (
  $vbulletin && $vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] &$vbulletin->bf_ugp_adminpermissions['ismoderator']);
  if(
  $thread['vbseo_linkbacks_no'] || $ismod)

  $vbseo_showhits VBSEO_LINKBACK_SHOWHITS_UG && is_member_of($vbulletin->userinfo,explode(' ',VBSEO_LINKBACK_SHOWHITS_UG));                
  $vbseodb vbseo_get_db();
  $vbseopings $vbseodb->vbseodb_query("
  SELECT t_id, t_time, t_src_url, t_dest_url, t_type, t_postid, t_postcount, t_threadid, t_page, t_title, t_text, t_approve, t_hits
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  WHERE t_incoming=1 AND t_deleted=0 AND t_wait=0
  AND " 
  . ($ismod?'':'t_approve>0 AND ') . 
  "t_threadid = '" $thread['threadid'] . "' " 
  " ORDER BY t_time " . (preg_match('#^(asc|desc)$#i'VBSEO_DEFAULT_LINKBACKS_ORDER) ? VBSEO_DEFAULT_LINKBACKS_ORDER "DESC").
  " LIMIT 0,50"
  );
  while (
  $vbseoping = @$vbseodb->funcs['fetch_assoc']($vbseopings))
  {
  $vbseoping['postno'] = $vbseoping['t_postcount'];
  $vbseoping['ismod'] = $ismod;
  $vbseoping['date'] = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $vbseoping['t_time'], true);
  $vbseoping['time'] = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $vbseoping['t_time'], true);
  $vbseoping['t_text_nohtml'] = htmlspecialchars(strip_tags($vbseoping['t_text']));
  $vbseoping['t_title_html'] = htmlspecialchars($vbseoping['t_title']);
  $vbseoping['t_dest_url'] = str_replace('&amp;amp;','&amp;',str_replace('&','&amp;',$vbseoping['t_dest_url']));
  if (
  $vbseoping['t_postid'])
  $vbseo_gcache['postpings'][$vbseoping['t_postid']]++;
  else
  $vbseo_gcache['postcounts'][vbseo_thread_pagenum($vbseoping['t_page']-10) + 1]++;
  eval( 
  $q=vbseo_eval_template('vbseo_linkbackbit','$vbseolinkbackbits'1));
  $vbseo_linkbacks_no++;
  }
  if(
  $vbseo_linkbacks_no)
  {
  eval(
  vbseo_eval_template('vbseo_linkbacks','$vbseolinkbacks'));
  if(
  $showactusers
  $vbseolinkbacks '<br />' $vbseolinkbacks;
  else
  $vbseolinkbacks $vbseolinkbacks '<br />';
  }
  unset(
  $vbseolinkbackbits);
  }
  $show['vbseolinkbacks'] = $vbseolinkbacks;
  }
  if (
  $in_linkbacks || VBSEO_BOOKMARK_THREAD)
  {
  $vbseo_url_t urlencode($vboptions['bburl2'] . '/' . (VBSEO_REWRITE_THREADS vbseo_thread_url($thread['threadid']) : 'showthread.' VBSEO_VB_EXT .'?t='.$thread['threadid']));
  $book_t urlencode(vbseo_convert_charset_any($thread['title'], 'utf-8'vbseo_current_charset()));
  $is_public vbseo_forum_is_public($GLOBALS['forum'], $GLOBALS['foruminfo'], falsetrue);
  if (
  $is_public && VBSEO_BOOKMARK_THREAD)
  {
  $bmlist vbseo_get_bookmarks();
  $vbseo_bookmarks '';
  $bmno 0;
  foreach(
  $bmlist as $bm)
  if(
  VBSEO_VB4)
  $vbseo_bookmarks .= '<li><a href="' str_replace('%url%'$vbseo_url_tstr_replace('%title%'$book_t$bm[0])) . '" target="_blank">' $bm[2] . '</a></li>';
  else
  $vbseo_bookmarks .= '<tr><td class="vbmenu_option"><img class="inlineimg" src="' $bm[1] . '" alt="' $bm[2] . '" /> <a href="' str_replace('%url%'$vbseo_url_tstr_replace('%title%'$book_t$bm[0])) . '" target="_blank">' $bm[2] . '</a><a name="vbseodm_' . ($bmno++) . '"></a></td></tr>';
  }
  vbseo_process_template('linkback_menu'$bmlist);
  if (
  $_GET['nojs'])
  {
  preg_match('#<table.*?>(.*?)</table>#is'$vbseo_linkback_menu$vbseo_m);
  $vbseo_m[1] = str_replace('vbmenu_option''alt1'$vbseo_m[1]);
  $vbseo_m[1] = str_replace('<td''<td colspan="2"'$vbseo_m[1]);
  vbseo_modify_template('SHOWTHREAD'
  "#(sendtofriend\.gif.*?sendtofriend\.gif.*?</tr>)#is",
  '$1' . (addslashes($vbseo_m[1]))
  );
  }
  }
  break;
  case 
  'group_complete':
  if(
  $_REQUEST['groupid'] && is_array($GLOBALS['group']) && $GLOBALS['group']['groupid'] && ($_REQUEST['do'] == 'view'))
  {
  $vbseo_gcache['groups'][$GLOBALS['group']['groupid']] = $GLOBALS['group'];
  vbseo_add_canonic_url(
  VBSEO_REWRITE_GROUPS 
  vbseo_group_url(vbseo_vb_gpc('page')>VBSEO_URL_GROUPS_PAGE VBSEO_URL_GROUPS$_REQUEST) : 
  'group.' VBSEO_VB_EXT .'?groupid='.$_REQUEST['groupid'].'&page='.vbseo_vb_gpc('page'));
  }
  break;
  case 
  'showthread_post_start':
  global  
  $vbseolinkbacks$vbcollapse$vbseo_linkback_uri
  $thread$db$show$found_object_ids$stylevar,
  $vbseo_showhits;
  if (
  defined('VBSEO_PRIVATE_REDIRECT_POSTID'))
  {
  vbseo_get_options();
  $mode_nonlinear vbseo_is_threadedmode(); 
  {
  vbseo_get_forum_info();
  $r_post_id VBSEO_PRIVATE_REDIRECT_POSTID;
  if((
  $pg $_REQUEST['pagenumber']) > 1)
  {
  }else
  {
  $found_object_ids['prepostthread_ids'] = array($r_post_id);
  $pg 1;
  }
  $parr vbseo_get_post_thread_info($r_post_idtrue);
  $threadid $parr[$r_post_id]['threadid'];
  vbseo_get_thread_info($threadid);
  $excpars = array('t''p','page''post''posted''viewfull');
  $vbse_rurl vbseo_thread_url_postid($r_post_id$pg$mode_nonlinear);
  if(
  $vbse_rurl)
  {
  if(
  $hlpar vbseo_check_highlight(1))
  $excpars[] = $hlpar;
  vbseo_url_autoadjust($vbse_rurl$excparsfalse);
  }
  }
  }
  break;
  case 
  'postbit_display_complete':
  global 
  $thread$vbseo_lastmod;
  if (!isset(
  $vbseo_lastmod) || ($dat_proc['dateline'] > $vbseo_lastmod))
  $vbseo_lastmod $dat_proc['dateline'];
  $dat_proc['preposts'] = $dat_proc['postcount'];
  $vbseo_gcache['post'][$dat_proc['postid']] = $dat_proc;
  $vbseo_gcache['thread'][$thread['threadid']] = $thread;
  $vbseo_postbit_pingback = (VBSEO_POSTBIT_PINGBACK 0) && (THIS_SCRIPT != 'private') && (THIS_SCRIPT != 'member');
  $vbseo_bookmark VBSEO_BOOKMARK_POST;
  if (
  $vbseo_postbit_pingback || $vbseo_bookmark)
  {   
  if (!
  $vboptions['bburl2'])
  {
  vbseo_startup();
  }
  $GLOBALS['post']['linkbacksno'] = $vbseo_gcache['postpings'][$GLOBALS['post']['postid']] + $vbseo_gcache['postcounts'][$GLOBALS['post']['postcount']];
  $tplpostbit vbseo_get_postbit_tpl();
  if (!
  defined('VBSEO_POSTBIT_PINGBACK_CHG_' $tplpostbit) && vbseo_tpl_exists($tplpostbit))
  {
  define('VBSEO_POSTBIT_PINGBACK_CHG_' $tplpostbit1);
  if (
  $vbseo_postbit_pingback)
  vbseo_process_template('postbit_linkback');
  }
  }
  break;
  case 
  'memberlist_complete':
  if(
  VBSEO_REWRITE_MEMBER_LIST)
  {
  vbseo_add_canonic_url(
  vbseo_memberlist_url(isset($_REQUEST['ltr']) ? $_REQUEST['ltr']:'',
  vbseo_vb_gpc('page')>vbseo_vb_gpc('page') : ''));
  }
  break;
  case 
  'forumhome_complete':
  if(!
  vbseo_vb_mobile())
  vbseo_insert_code(
  "if (is_ie || is_moz) { var cpost=document.location.hash;if(cpost){ if(cobj = fetch_object(cpost.substring(1,cpost.length)))cobj.scrollIntoView(true); }}",
  'onload');
  if(!
  is_array($GLOBALS['birthdays']))
  {
  preg_match_all('#<a href="[^"]*?member\.php\?u=(\d+)".*?>(.+?)<#'$GLOBALS['birthdays'], $birthm);
  foreach(
  $birthm[1] as $k => $v)
  $GLOBALS['usercache'][$v] = array('userid' => $v,
  'username' => $birthm[2][$k]
  );
  }
  vbseo_startup();
  vbseo_add_canonic_url($vboptions['bburl2'] . '/' VBSEO_HOMEPAGE);
  break;
  case 
  'forumdisplay_complete':
  global 
  $forum;
  vbseo_startup();
  vbseo_add_canonic_url(VBSEO_REWRITE_FORUM 
  vbseo_forum_url(vbseo_vb_gpc('f'), vbseo_vb_gpc('page')) : 
  'forumdisplay.' VBSEO_VB_EXT .'?f='.vbseo_vb_gpc('f').'&page='.vbseo_vb_gpc('page'));
  break;
  case 
  'threadmanage_update':
  global 
  $threadinfo;
  if(
  $threadinfo['title'] != $_REQUEST['title'])
  {
  $vbseodb vbseo_get_db();
  $vbseodb->vbseodb_query("UPDATE " vbseo_tbl_prefix('post') . "
  SET title = '"
  .$vbseodb->vbseodb_escape_string('re: '.$_REQUEST['title'])."'
  WHERE threadid = "
  .intval($threadinfo['threadid'])." AND
  title = '"
  .$vbseodb->vbseodb_escape_string('re: '.$threadinfo['title'])."'");
  }
  break;
  case 
  'editpost_edit_complete':
  case 
  'newreply_form_complete':
  case 
  'newthread_form_complete':
  case 
  'threadmanage_complete':
  global 
  $disablesmiliesoption;
  if (
  VBSEO_REWRITE_EXT_ADDTITLE)
  {
  $ds_tag VBSEO_VB4 'li' 'div';
  $disablesmiliesoption '<'.$ds_tag.'><label for="qr_retrtitle"><input type="checkbox" name="vbseo_retrtitle" value="1" id="qr_retrtitle" ' . (($_POST['vbseo_retrtitle'] || !isset($_POST['vbseo_is_retrtitle']))? ' checked':'') . '/> ' $vbphrase['vbseo_auto_retrieve_titles'] . '</label>
  <input type="hidden" name="vbseo_is_retrtitle" value="1" /></'
  .$ds_tag.'>'
  $disablesmiliesoption;
  }
  case 
  'prefix_fetch_array':
  global 
  $vbseo_tracklegend;  
  if (
  VBSEO_EXT_TRACKBACK &&
  in_array(THIS_SCRIPT, array('newthread''postings''newreply')) 
  && (!
  $GLOBALS['threadinfo']['threadid'] || ($GLOBALS['threadinfo']['open'] == 1))
  && !
  $vbseo_tracklegend
  )
  {                
  global 
  $posticons;
  $vbseodb vbseo_get_db();
  $vbseopings $vbseodb->vbseodb_query("
  SELECT t_time, t_dest_url, t_approve
  FROM " 
  vbseo_tbl_prefix('vbseo_linkback') . "
  WHERE t_incoming=0 AND t_type=1 AND t_threadid = '" 
  .
  intval(isset($GLOBALS['threadinfo'])?$GLOBALS['threadinfo']['threadid']:$thread['threadid']) . "'
  ORDER BY t_time DESC"
  );
  $plist '';
  while (
  $vbseoping = @$vbseodb->funcs['fetch_assoc']($vbseopings))
  {
  $plist .= '<li><strong>' . ((strlen($vbseoping['t_dest_url']) > 50)?substr($vbseoping['t_dest_url'], 050) . '...':$vbseoping['t_dest_url']) . '</strong></li>';
  }
  if (
  $plist$plist "<div>" $vbphrase[vbseo_already_pinged] . ":<ul type=\"disc\">$plist</ul></div>";
  if(
  VBSEO_VB4)
  {
  $vbseo_tracklegend '
  <div class="blockrow">
  <label for="trackbackto">' 
  $vbphrase['vbseo_trackback'] . '</label>
  <input type="text" class="primary textbox" size="50" name="sendtrackbacks" value="' 
  htmlentities($_REQUEST['sendtrackbacks']) . '" id="trackbackto" tabindex="1" />
  <p class="description">' 
  $vbphrase['vbseo_send_trackbacks_to'] . '</p>
  $plist '
  </div>
  '
  ;
  }
  else
  {
  $vbseo_tracklegend '
  <fieldset class="fieldset">
  <legend>' 
  $vbphrase['vbseo_trackback'] . '</legend>
  <div style="padding:' 
  $stylevar['formspacer'] . 'px">
  $vbphrase['vbseo_send_trackbacks_to'] . '
  <div><label for="trackbackto"><input type="text" class="bginput" size="50" name="sendtrackbacks" value="' 
  htmlentities($_REQUEST['sendtrackbacks']) . '" id="trackbackto" tabindex="1" /></label> </div>
  $plist '
  </div>
  </fieldset>
  '
  ;
  }           
  $posticons $vbseo_tracklegend $posticons;
  }           
  break;
  }
  if (
  VBSEO_GOOGLE_AD_SEC)
  {
  $sps $usps = array();
  switch (
  $sec)
  {
  case 
  'forumdisplay_complete':
  $sps[] = &$GLOBALS['threadbits'];
  break;
  case 
  'forumbit_display':
  $sps[] = &$GLOBALS['forum']['title'];
  break;
  case 
  'forumhome_complete':
  $sps[] = &$GLOBALS['forumbits'];
  break;
  case 
  'postbit_display_complete':
  $GLOBALS['post']['title_original'] = $GLOBALS['post']['title'];
  $GLOBALS['post']['message_original'] = $GLOBALS['post']['message'];
  $sps[] = &$GLOBALS['post']['title'];
  $usps[] = &$GLOBALS['post']['signature'];
  $usps[] = &$GLOBALS['post']['musername'];
  break;
  };
  for(
  $i 0$i count($sps); $i++)
  if (
  $sps[$i])
  $sps[$i] = vbseo_google_ad_section($sps[$i]);
  for(
  $i 0$i count($usps); $i++)
  if (
  $usps[$i])
  $usps[$i] = vbseo_google_ad_section($usps[$i], true);
  }
  }
  ?>
  King-Design.iR♛
  Design Web And Graphic

  Portable
  Clients

  ticket


 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #32
  TaktArinA آنلاین نیست.
  TaktArinA
  کاربر سايت
  885نوشته192مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2414
  پسندیده است
  1,123 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  202
  www.forum.mihanvij.ir
  سلام
  آیا هنوز مشخص نیست کی پلاگین جایگزین ، معرفی میشه؟

 4. #33
  jaguar آنلاین نیست.
  jaguar
  کاربر سايت
  76نوشته40مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2014
  شماره عضویت
  4198
  پسندیده است
  98 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  50
  No Set
  نقل قول نوشته اصلی توسط MohammadBager نمایش پست ها
  اگه دراگون بایت بتونه لینک های اختصاصی که خودم ایجاد کردمو ایجاد کنه و از نظر امنیت مشکلی نداشته باشه اونو مینصبممرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  نقل قول نوشته اصلی توسط sajad نمایش پست ها
  صحبت دقیقا همینجاست که ایا میتونه لینک های اختصاصی که خودمون به صورت دستی درست کردیم و درست کنه یا نه
  اگه بتونه و امنیت مناسبی داشته باشه منم استفاده میکنم
  البته منتظریم که مصطفی عزیز کدوم لفزونه رو معرفی میکننمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  dragonbyte seo می تونه ساختار url ویبولتین شما رو همونطوری که توی وی بی سئو تنظیم کردین درست کنه !!!!
  اصلا کاری هم نداره !!! دی بی سئو این امکان رو داره که کانفیگ وی بی سئو رو ایمپورت کنه !!!

  ولی متاسفانه هنوزم بعضی وقتا ارور میده و با بعضی هک ها سازگار نیست .
  خلاصه اینکه مونده که برسه به وی بی سئو اما خوب داره رشد می کنه و همیشه اپدیت میشه !
  به نظر من فعلا با همین بسوزیم و بسازیم تا اساتید چیه چیز خفنی پیشنهاد کنن ما رو از این دو دلی در بیارن !
  ویرایش توسط jaguar : 04-05-2015 در ساعت 01:00 PM

 5. #34
  TaktArinA آنلاین نیست.
  TaktArinA
  کاربر سايت
  885نوشته192مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2414
  پسندیده است
  1,123 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  202
  www.forum.mihanvij.ir
  سلام و عرض احترام
  آقا مصطفی @WikiVB آیا این لینک ، همان پلاگینی هست که قرار بود معرفی کنید یا خیر؟

  https://www.wikivb.ir/thread19900.html#post154996

  ممنون

 6. #35
  WikiVB آنلاین نیست.
  WikiVB
  مديريت کل انجمن
  5,846نوشته26,645مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  1
  پسندیده است
  8,021 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  26522
  wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط TaktArinA نمایش پست ها
  سلام و عرض احترام
  آقا مصطفی @WikiVB آیا این لینک ، همان پلاگینی هست که قرار بود معرفی کنید یا خیر؟

  https://www.wikivb.ir/thread19900.html#post154996

  ممنون
  درود
  بله دوست عزیز

  5 نفر از اعضا پست WikiVB را پسندیده اند


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 7. #36
  SEO آنلاین نیست.
  SEO
  کاربر سايت
  46نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2015
  شماره عضویت
  8323
  پسندیده است
  10 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  www.wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط WikiVB نمایش پست ها
  درود
  بله دوست عزیز
  درود اقا مصطفی
  من برسی کردم ک شما دی بی سئو رو روی ویکی وی بی نصب کردید درسته؟؟
  خب پس چرا اموزش جایگزین نمیدید؟؟
  و اینکه شما در ویکی وی بی همزمان وی بی سئو و دی بی سئو دارید تداخل ایجاد نمیکنه؟؟؟؟

  تشکر

 8. #37
  Ali.shafaey آنلاین نیست.
  Ali.shafaey
  مدير ارشد
  6,447نوشته8,337مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1571
  پسندیده است
  4,638 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8343
  مسئول 7 ستاره
  king-design.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط SEO نمایش پست ها
  درود اقا مصطفی
  من برسی کردم ک شما دی بی سئو رو روی ویکی وی بی نصب کردید درسته؟؟
  خب پس چرا اموزش جایگزین نمیدید؟؟
  و اینکه شما در ویکی وی بی همزمان وی بی سئو و دی بی سئو دارید تداخل ایجاد نمیکنه؟؟؟؟

  تشکر
  خدمت شما
  https://www.wikivb.ir/thread19900.html

  2 نفر از اعضا پست Ali.shafaey را پسندیده اند


  King-Design.iR♛
  Design Web And Graphic

  Portable
  Clients

  ticket


 9. #38
  SEO آنلاین نیست.
  SEO
  کاربر سايت
  46نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2015
  شماره عضویت
  8323
  پسندیده است
  10 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  www.wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط Tired Tiger نمایش پست ها
  ممنون
  بعدش همزمان چرا ویکی وی بی استفاده میکنه؟؟؟
  مشکل پیش نمیاد

 10. #39
  shakib zero آنلاین نیست.
  shakib zero
  کاربر سايت
  600نوشته497مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  38
  پسندیده است
  839 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  504
  www.web-fun.ir
  با استارتر تاپیک آقای GoyaFilter صحبت کردم قراره بزودی آموزش های کاملتری قرار بدن برای همین بنده صبر کردم ...
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 11. #40
  Ali.shafaey آنلاین نیست.
  Ali.shafaey
  مدير ارشد
  6,447نوشته8,337مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1571
  پسندیده است
  4,638 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8343
  مسئول 7 ستاره
  king-design.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط SEO نمایش پست ها
  ممنون
  بعدش همزمان چرا ویکی وی بی استفاده میکنه؟؟؟
  مشکل پیش نمیاد
  احتمالا به این دلیل:
  https://www.wikivb.ir/thread19900.html#post155007
  توجه داشته باشید اگر می خواهید وی بی سئو را به داخل DBseo ایمپورت کنید نباید فایلهای مربوط به وی بی سئو رو پاک کنید باید فایل config.xml وجود داشته باشه و گرنه سیستم به شما خطا میده که چنین فایلی یافت نشده است.

  2 نفر از اعضا پست Ali.shafaey را پسندیده اند


  King-Design.iR♛
  Design Web And Graphic

  Portable
  Clients

  ticket


صفحه 4 از 5 نخستنخست ... 2345 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. مشکل فوق العاده عجیب با vbseo
  توسط mdark در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 01-23-2015, 07:56 PM
 2. مشکل بعد از پاک کردن پوشه vbseo
  توسط konkuru در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 07-07-2014, 12:15 PM
 3. نصب VBSeo
  توسط mirror در انجمن درخواست هک و پلاگین
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 06-11-2014, 03:55 PM
 4. کمک: نمایش ندادن لایک vbseo در انجمن
  توسط M4hdi در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: 05-14-2014, 11:34 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک