/ مشکل در هک ModSystem
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: مشکل در هک ModSystem

 1. #1
  Sp!D3R آنلاین نیست.
  Sp!D3R
  کاربر اخراجي
  1,056نوشته714مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2014
  شماره عضویت
  6542
  پسندیده است
  1,789 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  724
  www.beruztarinha.ir

  مشکل در هک ModSystem

  سلام دوستان تنها مشکلم این هست که میخوام قالب رو ست کنم با این هک !!

  متاسفانه نه css ها نه ... ست نشده !

  یه آموزشی بود راجع به ست کردن صفحه جدید که از اون روش استفاده کردم صفحه بالا نیومد !

  لطفا کد های مد نظر رو بدید تا تمامی کد ها فراخوانی بشه !

  ممنون

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  لینک بدید، کد ها رو قرار بدید

  کاربر زیر پست Farshad Ghanbari را پسندیده است: 4. #3
  Sp!D3R آنلاین نیست.
  Sp!D3R
  کاربر اخراجي
  1,056نوشته714مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2014
  شماره عضویت
  6542
  پسندیده است
  1,789 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  724
  www.beruztarinha.ir
  داش فرشاد چون انجمن مال بنده نیست نمیتونم لینک قرار بدم ! شرمنده :(

  فایل مورد نظر

  کد:
  <?php
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # Modification-System                       # ||
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright © 2011 Snog. All Rights Reserved.           # ||
  || # Original Code by Coroner at php-unlimited.com.          # ||
  || # Support and development taken over by Snog with permission.   # ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || #          http://www.snogssite.com            # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/
  
  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
  error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE);
  
  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
  define ('THIS_SCRIPT', 'modsystem_miscactions');
  define ('CSRF_PROTECTION', true);
  
  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array ('user', 'modsystem', 'posting', 'forumdisplay');
  
  $specialtemplates = array(
    'iconcache',
    'prefixcache'
  );
  
  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array (
    'USERCP_SHELL',
    'usercp_nav_folderbit',
    'modsystem_post_settings'
  );
  
  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array (
    'editdonate' => array (
      'modsystem_usercp_edit_donate',
    ),
  );
  
  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################
  require_once ('./global.php');
  if (function_exists ('prepare_motm_poll')) {}
  else
  {
    require_once (DIR . '/includes/modsystem_functions.php');
  }
  require_once (DIR . '/includes/functions_user.php');
  require_once (DIR . '/includes/class_xml.php');
  
  // #######################################################################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // #######################################################################
  
  if (empty ($vbulletin->userinfo['userid']))
  {
    print_no_permission ();
  }
  
  $docp = 0;
  
  // start the navbar
  $navbits = array ('usercp.php' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] => $vbphrase['user_control_panel']);
  
  $vbulletin->input->clean_array_gpc ('r', array (
    'do'    => TYPE_NOHTML,
    'username' => TYPE_NOHTML,
    'ajax'   => TYPE_INT,
    'nojs'   => TYPE_INT,
    'user'   => TYPE_INT,
    'threadid' => TYPE_INT,
    'modver'  => TYPE_NOHTML,
    'group'  => TYPE_NOHTML,
  ));
  
  $modver = $vbulletin->GPC['modver'];
  
  if ($vbulletin->GPC['group'] == 'coder' OR $vbulletin->GPC['group'] == 'designer' OR $vbulletin->GPC['group'] == 'codemod' OR $vbulletin->GPC['group'] == 'designmod')
  {
    $usergroups = showgroups_cdm ($vbulletin->GPC['group']);
  
    $navbits = construct_navbits (array ('' => $vbphrase['show_groups']));
    $navbar = render_navbar_template ($navbits);
  
    $templater = vB_Template::create('SHOWGROUPS');
      $templater->register_page_templates();
      $templater->register('forumjump', $forumjump);
      $templater->register('moderatorbits', $moderatorbits);
      $templater->register('navbar', $navbar);
      $templater->register('usergroups', $usergroups);
    print_output($templater->render());
  }
  
  if ($vbulletin->GPC['do'] == 'updatemail' AND $threadid)
  {
  
    $member = $db->query_first ("SELECT 
      thread.*,modification.author,modification.last_update,
      modification.mod_productid,modification.mod_supported,modification.mod_dbchanges,modification.mod_usesplugins,modification.mod_edtemplates,modification.mod_autemplates,modification.mod_reuseable,
      modification.mod_codechange,modification.mod_additional,modification.mod_translation,modification.mod_external,modification.mod_betastage,modification.mod_version,modification.mod_coauthors 
      FROM " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread 
      LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings AS modification ON (modification.threadid = thread.threadid) 
      WHERE thread.`threadid`=" . intval ($threadid) . "
    ");
    if ($member['author'] == $vbulletin->userinfo['userid'])
    {
      send_mod_updates ($threadid, $member, 1);
      $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_update'], true);
      exit ();
    }
    else
    {
      // you're not the author - no permission !
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'addcoauthor')
  {
    $xml = new vB_AJAX_XML_Builder ($vbulletin, 'text/xml');
  
    $users = $db->query_first ("
      SELECT userid, username FROM " . TABLE_PREFIX . "user
      WHERE username='" . $db->escape_string($vbulletin->GPC['username']) . "' 
    ");
    if ($users['userid'])
    {
      $xml->add_group('userinfo');
      $xml->add_tag('user', '', array('userid' => intval ($users['userid']), 'username' => $db->escape_string($users['username'])));
      $xml->close_group();
    }
  
    $xml->print_xml();
    exit ();
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'editsettings')
  {
  
    $navbits = array();
    $parentlist = array_reverse (explode (',', substr ($foruminfo['parentlist'], 0, -3)));
    foreach ($parentlist AS $forumID)
    {
      $forumTitle =& $vbulletin->forumcache["$forumID"]['title'];
      $navbits['forumdisplay.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "f=$forumID"] = $forumTitle;
    }
    $navbits['showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl'] . "t=$threadid#post"] = $threadinfo['prefix_plain_html'] . ' ' . $threadinfo['title'];
  
    if (!($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemodsystem']) AND !$vbulletin->options['modsettings_global_modsystem'] AND !$threadid)
    {
      // error - mod-system is off
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
    else
    {
  
      $show['verified'] = $show['owner'] = false;
      $thread = $db->query_first ("SELECT 
        thread.*,modification.author,modification.last_update,
        modification.mod_productid,modification.mod_supported,modification.mod_dbchanges,modification.mod_usesplugins,
        modification.mod_edtemplates,modification.mod_autemplates,modification.mod_reuseable,modification.mod_verified,
        modification.mod_codechange,modification.mod_additional,modification.mod_translation,modification.mod_external,modification.mod_betastage,modification.mod_version,modification.mod_coauthors 
        FROM " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread 
        LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings AS modification ON (modification.threadid = thread.threadid) 
        WHERE thread.`threadid`=" . intval ($threadid) . "
      ");
      if ($thread['author'] == $vbulletin->userinfo['userid'] OR can_moderate ($threadinfo['forumid'], 'canmoderateposts')) $show['owner'] = true;
      $member = $db->query_first ("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
  
      if ($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemodverify']) $show['verified'] = true;
  
      $vbulletin->input->clean_array_gpc ('p', array (
        'send'     => TYPE_NOHTML,
        'mod_vbversion' => TYPE_NOHTML,
        'mod_version'  => TYPE_NOHTML,
        'mod_productid' => TYPE_NOHTML,
        'modsystem'   => TYPE_ARRAY_INT,
        'coauthors'   => TYPE_ARRAY_INT,
        'modmember'   => TYPE_ARRAY_INT,
        'mod_coauthors' => TYPE_NOHTML,
      ));
      if ($vbulletin->GPC['send'] == 'send')
      {
        if (!$threadid)
        {
          // error - no threadid
        }
        else if ($show['owner'] == true)
        {
          if ($thread['mod_version'] != '')
          {
            $send_update = isNewerVersion ($thread['mod_version'], $vbulletin->GPC['mod_version']);
            $old_version = $thread['mod_version'];
            $new_version = $vbulletin->GPC['mod_version'];
          }
  
          $coauthors = '';
          if (count ($vbulletin->GPC['coauthors']))
          {
            $coauthors = implode (',', $vbulletin->GPC['coauthors']);
          }
  
          $modification = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings WHERE threadid=" . intval ($threadid));
          if ($modification['id'])
          {
            if ($send_update >= 1)
            {
              $update_query = "last_update=" . time () . ",";
            }
  
            $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET 
             dateline    =" . time () . ",
             mod_productid ='" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_productid']) . "',
             mod_supported =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_supported']) . ",
             mod_dbchanges =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_dbchanges']) . ",
             mod_usesplugins=" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_usesplugins']) . ",
             mod_edtemplates=" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_edtemplates']) . ",
             mod_autemplates=" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_autemplates']) . ",
             mod_reuseable =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_reuseable']) . ",
             mod_verified  =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_verified']) . ",
             mod_codechange =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_codechange']) . ",
             mod_additional =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_additional']) . ",
             mod_translation=" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_translation']) . ",
             mod_external  =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_external']) . ",
             mod_betastage =" . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_betastage']) . ",
             mod_version  ='" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_version']) . "',
             mod_vbversion ='" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_vbversion']) . "',
             " . $update_query . "
             mod_coauthors ='" . $db->escape_string ($coauthors) . "'
              WHERE threadid=" . intval ($threadid) . "
            ");
          }
          else
          {
            if ($send_update >= 1)
            {
              $update_value = "'" . time () . "',";
              $update_varname = "`last_update`";
            }
  
            // this can't be true - threadid not exists !?
            $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings 
              (threadid,
               author,
               dateline,
               mod_productid,
               mod_supported,
               mod_dbchanges,
               mod_usesplugins,
               mod_edtemplates,
               mod_autemplates,
               mod_reuseable,
               mod_verified,
               mod_codechange,
               mod_additional,
               mod_translation,
               mod_external,
               mod_betastage,
               mod_version,
               mod_vbversion,
               " . $update_varname . "
               mod_coauthors) 
              VALUES
              (" . intval ($threadid) . ",
               '" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "',
               " . time () . ",
               '" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_productid']) . "',
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_supported']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_dbchanges']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_usesplugins']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_edtemplates']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_autemplates']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_reuseable']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_verified']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_codechange']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_additional']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_translation']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_external']) . ",
               " . intval ($vbulletin->GPC['modsystem']['mod_betastage']) . ",
               '" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_version']) . "',
               '" . $db->escape_string ($vbulletin->GPC['mod_vbversion']) . "',
               " . $update_value . "
               '" . $db->escape_string ($coauthors) . "')
            ");
          }
        }
  
        // update member options
        $tagged = $autoupdate = $manualupdate = 0;
        $pmemail = 1;
        if ($vbulletin->GPC['modmember']['tagged']) $tagged = 1;
        if (!$vbulletin->GPC['modmember']['pm_notify']) $pmemail = 0;
        if ($vbulletin->GPC['modmember']['auto_notify']) $autoupdate = 1;
        if ($vbulletin->GPC['modmember']['manual_notify']) $manualupdate = 1;
        $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
  
        if ($memberoptions['id'])
        {
          $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
            mod_tagged  =" . intval ($tagged) . ",
            pm_notify  =" . intval ($pmemail) . ",
            auto_notify =" . intval ($autoupdate) . ",
            manual_notify=" . intval ($manualupdate) . "
            WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
            AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
          ");
        }
        else
        {
          $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
            (mod_threadid,userid,pm_notify,auto_notify,manual_notify,mod_tagged) 
            VALUES 
            (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "," . intval ($pmemail) . "," . intval ($autoupdate) . "," . intval ($manualupdate) . "," . intval ($tagged) . ")
          ");
        }
  
        // build datastore
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) mode_create_datastore ('coder', 1);
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) mode_create_datastore ('style', 1);
  
        if ($send_update >= 1 AND $show['owner'])
        {
          send_mod_updates ($threadid, $thread);
        }
  
        $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
        standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_modification'], true);
        exit ();
      }
      else
      {
        $navbits[''] = $vbphrase['modsystem_editmod_title'];
  
        $mod_coauthors = $version_options = '';
        $mod_versions = array ();
        $vers = $db->query_read ("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_versions ORDER BY modversion DESC");
        while ($vbvers = $db->fetch_array ($vers))
        {
          $mod_versions[] = $vbvers['modversion'];
        }
  
        $modification = $db->query_first ("SELECT mod_vbversion,mod_coauthors FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings WHERE threadid=" . intval ($threadid));
  
  
        // supporters/coauthors
        if ($modification['mod_coauthors'])
        {
          $coauthors = $db->query_read ("SELECT userid,username FROM " . TABLE_PREFIX . "user WHERE userid IN (0," . $modification['mod_coauthors'] . ")");
          while ($author = $db->fetch_array ($coauthors))
          {
            $mod_coauthors .= '<span id="coauthor_' . $author['userid'] . '"><a href="#" onclick="return remove_coauthor(' . $author['userid'] . ')">' . $author['username'] . '</a><input type="hidden" name="coauthors[]" value="' . $author['userid'] . '" />;</span> ';
          }
        }
  
        $field = $vbulletin->options['modsettings_field'];
        if (is_array ($vbulletin->userinfo["$field"]))
        {
        }
        else
        {
          if (in_array ($vbulletin->userinfo["$field"], $mod_versions))
          {
            $search_version = $vbulletin->userinfo["$field"];
          }
          else if (in_array ($modification['mod_vbversion'], $mod_versions))
          {
            $search_version = $modification['mod_vbversion'];
          }
        }
  
        if (count ($mod_versions))
        {
          foreach ($mod_versions AS $key => $val)
          {
            $sel = '';
            if ($search_version == $val) $sel = ' selected="selected"';
            $version_options .= '<option value="' . $val . '"' . $sel . '>' . $val . '</option>';
          }
        }
        else $version_options = '<option value="???">???</option>';
  
        // make navbar
        $navbar = render_navbar_template (construct_navbits ($navbits));
  
        $templater = vB_Template::create('modsystem_post_settings');
          $templater->register_page_templates();
          $templater->register('thread', $thread);
          $templater->register('onload', $onload);
          $templater->register('version_options', $version_options);
          $templater->register('mod_coauthors', $mod_coauthors);
          $templater->register('member', $member);
          $templater->register('threadid', $threadid);
          $templater->register('navbar', $navbar);
        print_output($templater->render());
        exit ();
      }
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'tagmod' AND $threadid)
  {
    if ($vbulletin->userinfo['userid'])
    {
      // update member options
      $tagged = 1;
      $pmemail = 1;
      $autoupdate = 1;
      if ($vbulletin->GPC['modmember']['manual_notify']) $manualupdate = 1;
  
      $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
  
      if ($memberoptions['id'])
      {
        $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
          mod_tagged  =" . intval ($tagged) . ",
          pm_notify  =" . intval ($pmemail) . ",
          auto_notify =" . intval ($autoupdate) . ",
          manual_notify=" . intval ($manualupdate) . "
          WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
          AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
        ");
      }
      else
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,pm_notify,auto_notify,manual_notify,mod_tagged) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "," . intval ($pmemail) . "," . intval ($autoupdate) . "," . intval ($manualupdate) . "," . intval ($tagged) . ")
        ");
      }
      $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_tagged'], true);
      exit ();
    }else{
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'untagmod' AND $threadid)
  {
    if ($vbulletin->userinfo['userid'])
    {
      // update member options
      $tagged = 0;
      $pmemail = 0;
      $autoupdate = 0;
      if ($vbulletin->GPC['modmember']['manual_notify']) $manualupdate = 1;
  
      $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
  
      if ($memberoptions['id'])
      {
        $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
          mod_tagged  =" . intval ($tagged) . ",
          pm_notify  =" . intval ($pmemail) . ",
          auto_notify =" . intval ($autoupdate) . ",
          manual_notify=" . intval ($manualupdate) . "
          WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
          AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
        ");
      }
      else
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,pm_notify,auto_notify,manual_notify,mod_tagged) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "," . intval ($pmemail) . "," . intval ($autoupdate) . "," . intval ($manualupdate) . "," . intval ($tagged) . ")
        ");
      }
      $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_untagged'], true);
      exit ();
    }else{
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'installmod' AND $threadid)
  {
  
    if ($vbulletin->userinfo['userid'])
    {
      $tvar = $modver;
      $mymod = $db->query_first ("SELECT id,mod_installed FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
      if (!$mymod['id'])
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,mod_installed,install_date,auto_notify,manual_notify,pm_notify,installed_version) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . ",'1'," . TIMENOW . ",'1','1','1','" . $tvar . "') 
        ");
        $mymod['mod_installed'] = 0;
      }
      if (!$mymod['mod_installed'])
      {
        $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_installcount=mod_installcount+'1' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
  
        // build datastore
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) update_coder_or_designer ($threadid, 1);
  
        // write the member options
        $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id,mod_installed,auto_notify,manual_notify FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
        if ($memberoptions['id'])
        {
          $autoinstall = $memberoptions['auto_notify'];
          $manualinstall = $memberoptions['manual_notify'];
          if (!$autoinstall) $autoinstall = 1;
          if ($autoinstall AND $manualinstall) $manualinstall = 0;
  
          $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
            mod_installed='1',
            install_date =" . TIMENOW . ",
            auto_notify =" . intval ($autoinstall) . ",
            manual_notify=" . intval ($manualinstall) . ",
            pm_notify ='1',
             installed_version ='" . $tvar . "'
             WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
            AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
          ");
        }
  
        // INFO back to AJAX
        if ($vbulletin->GPC['ajax'])
        {  
          echo "installed";
          exit ();
        }
      }
      $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_installed'], true);
      exit ();
    }
    else
    {
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'uninstallmod' AND $threadid)
  {
  
    if ($vbulletin->userinfo['userid'])
    {
      $mymod = $db->query_first ("SELECT id,mod_installed FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid ). " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
      if (!$mymod['id'])
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,mod_installed,install_date,auto_notify,manual_notify,installed_version) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . ",'0','0','0','0','') 
        ");
        $mymod['mod_installed'] = 1;
      }
      if ($mymod['mod_installed'])
      {
        $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_installcount=mod_installcount-'1' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
        $nomination = $db->query_first ("SELECT mod_installcount FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings WHERE threadid=" . intval ($threadid));
        if ($nomination['mod_installcount'] < 0) $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_installcount='0' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
  
        // build datastore
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) update_coder_or_designer ($threadid, 0);
  
        // write the member options
        $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
        if ($memberoptions['id'])
        {
          $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
            mod_installed='0',
            install_date='0',
            auto_notify ='0',
            manual_notify='0', 
            installed_version='' 
            WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
            AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
          ");
        }
  
        // INFO back to AJAX
        if ($vbulletin->GPC['ajax'])
        {
          echo "uninstalled";
          exit ();
        }
      }
      $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_uninstalled'], true);
      exit ();
    }
    else
    {
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'nominate' AND $threadid)
  {
  
    if (($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemodmotm']))
    {
      $mymod = $db->query_first ("SELECT id,mod_nominated FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
      if (!$mymod['id'])
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,mod_nominated,nominate_date) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . ",'1','" . TIMENOW . "') 
        ");
        $mymod['mod_nominated'] = 0;
      }
      if (!$mymod['mod_nominated'])
      {
        $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_nominatecount=mod_nominatecount+'1' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
  
        // build datastore
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) update_coder_or_designer ($threadid, 1);
  
        $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
        if ($memberoptions['id'])
        {
          $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
            nominate_date=" . TIMENOW . ",
            mod_nominated='1' 
            WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
            AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
          ");
        }
  
        // INFO back to AJAX
        if ($vbulletin->GPC['ajax'])
        {
          echo 'nominated';
          exit ();
        }
        $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
        standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_nominated'], true);
        exit ();
      }
    }
    else
    {
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'unnominate' AND $threadid)
  {
  
    if (($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemodmotm']))
    {
      $mymod = $db->query_first ("SELECT id,mod_nominated FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
      if (!$mymod['id'])
      {
        $db->query_write ("INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification 
          (mod_threadid,userid,mod_nominated,nominate_date) 
          VALUES 
          (" . intval ($threadid) . "," . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . ",'0','0') 
        ");
        $mymod['mod_nominated'] = 1;
      }
      if ($mymod['mod_nominated'])
      {
        $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_nominatecount=mod_nominatecount-'1' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
        $nomination = $db->query_first ("SELECT mod_nominatecount FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings WHERE threadid=" . intval ($threadid));
        if ($nomination['mod_nominatecount'] < 0) $db->query ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings SET mod_nominatecount='0' WHERE threadid=" . intval ($threadid));
  
        // build datastore
        if ($vbulletin->options['modsettings_use_datastore']) update_coder_or_designer ($threadid, 0);
  
        $memberoptions = $db->query_first ("SELECT id FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']));
        if ($memberoptions['id'])
        {
          $db->query_write ("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification SET 
            nominate_date='0',
            mod_nominated='0' 
            WHERE mod_threadid=" . intval ($threadid) . " 
            AND userid=" . intval ($vbulletin->userinfo['userid']) . "
          ");
        }
  
        // INFO back to AJAX
        if ($vbulletin->GPC['ajax'])
        {
          echo 'unnominated';
          exit ();
        }
        $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
        standard_redirect ($vbphrase['modsystem_redirect_set_as_unnominated'], true);
        exit ();
      }
    }
    else
    {
      print_no_permission ();
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'updatedonate')
  {
  
    if (!($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemoddonate'])) print_no_permission ();
  
    if (!$vbulletin->options['modsettings_global_modsystem'] OR !$vbulletin->options['modsettings_global_donate'])
    {
      $vbulletin->url = 'usercp.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_usercp_donate_off'], true);
      exit ();
    }
    else
    {
      $vbulletin->input->clean_array_gpc ('p', array (
        'paypal_currency' => TYPE_STR,
        'paypal_email'  => TYPE_NOHTML,
        'paypal_amount'  => TYPE_NOHTML,
        'paypal_verified' => TYPE_INT,
        'paypal_style'  => TYPE_NOHTML,
        'paypal_remove'  => TYPE_INT,
      ));
  
      // instanciate the data manager class
      if ($vbulletin->GPC['paypal_remove'])
      {
        $vbulletin->GPC['paypal_email'] = '';
        $vbulletin->GPC['paypal_verified'] = 0;
      }
      if ($vbulletin->GPC['paypal_verified'] AND $vbulletin->GPC['paypal_email'] == '') $vbulletin->GPC['paypal_verified'] = 0;
  
      $userdata =& datamanager_init ('user', $vbulletin, ERRTYPE_STANDARD);
      $userdata->set_existing ($vbulletin->userinfo);
  
      $userdata->set ('modsys_paypal_email', $db->escape_string($vbulletin->GPC['paypal_email']));
      $userdata->set ('modsys_paypal_style', $db->escape_string($vbulletin->GPC['paypal_style']));
      $userdata->set ('modsys_paypal_amount', $vbulletin->GPC['paypal_amount']);
      $userdata->set ('modsys_paypal_verified', intval($vbulletin->GPC['paypal_verified']));
      $userdata->set ('modsys_paypal_currency', $db->escape_string($vbulletin->GPC['paypal_currency']));
  
      // save the data
      $userdata->save ();
  
      $vbulletin->url = 'modsystem_miscactions.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 'do=editdonate';
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_usercp_donate_redirect'], true);
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'editdonate')
  {
  
    if (!($permissions['modsystempermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_modsystempermissions['canusemoddonate']) || (!$vbulletin->userinfo['codercount'] && !$vbulletin->userinfo['designercount'])) print_no_permission ();
  
    if (!$vbulletin->options['modsettings_global_modsystem'] OR !$vbulletin->options['modsettings_global_donate'])
    {
      $vbulletin->url = 'usercp.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];
      standard_redirect ($vbphrase['modsystem_usercp_donate_off'], true);
      exit ();
    }
    else
    {
      construct_usercp_nav ('donate');
  
      $navbits[''] = $vbphrase['modsystem_usercp_donate_options'];
  
      $x = 0;
      $pp_sel = array ('', '', '', '', '', '');
      $paypal_select = array ('USD' => 0, 'AUD' => 0, 'CAD' => 0, 'EUR' => 0, 'GBP' => 0, 'JPY' => 0);
      foreach ($paypal_select AS $key => $val)
      {
        if ($vbulletin->userinfo['modsys_paypal_currency'] == $key)
        {
          $pp_sel["$x"] = ' selected="selected"';
        }
        $x++;
      }
      $paypal['amount']  = $vbulletin->userinfo['modsys_paypal_amount'];
      $paypal['email']  = $vbulletin->userinfo['modsys_paypal_email'];
      $paypal['style']  = $vbulletin->userinfo['modsys_paypal_style'];
      $paypal['verified'] = $vbulletin->userinfo['modsys_paypal_verified'];
      
      // make navbar
      $navbar = render_navbar_template (construct_navbits ($navbits));
  
      $HTML = vB_Template::create('modsystem_usercp_edit_donate');
        $HTML->register('pp_sel', $pp_sel);
        $HTML->register('paypal', $paypal);
        $HTML->register('disablesmiliesoption', $disablesmiliesoption);
        $HTML->register('editorid', $editorid);
        $HTML->register('emailchecked', $emailchecked);
        $HTML->register('explicitchecked', $explicitchecked);
        $HTML->register('threadmanagement', $threadmanagement);
        $HTML->register('usernamecode', $usernamecode);
  
      $templater = vB_Template::create('USERCP_SHELL');
        $templater->register_page_templates();
        $templater->register('includecss', $includecss);
        $templater->register('cpnav', $cpnav);
        $templater->register('HTML', $HTML->render());
        $templater->register('navbar', $navbar);
        $templater->register('navclass', $navclass);
        $templater->register('onload', $onload);
        $templater->register('pagetitle', $pagetitle);
        $templater->register('template_hook', $template_hook);
      print_output($templater->render());
      exit ();
    }
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'showtagged')
  {
  
    $docp = 1;
    $do = $vbulletin->GPC['do'];
    $modtitle = $vbphrase['modsystem_usercp_title_tagged'];
    construct_usercp_nav ('tagged');
    $where_query = 'usn.mod_tagged';
    $vbulletin->GPC['do'] = 'showusercp';
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'showinstalled')
  {
  
    $docp = 1;
    $do = $vbulletin->GPC['do'];
    $modtitle = $vbphrase['modsystem_usercp_title_installed'];
    construct_usercp_nav ('installed');
    $where_query = 'usn.mod_installed';
    $vbulletin->GPC['do'] = 'showusercp';
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'shownominated')
  {
  
    $docp = 1;
    $do = $vbulletin->GPC['do'];
    $modtitle = $vbphrase['modsystem_usercp_title_nominated'];
    construct_usercp_nav ('nominated');
    $where_query = 'usn.mod_nominated';
    $vbulletin->GPC['do'] = 'showusercp';
  
  }
  else if ($vbulletin->GPC['do'] == 'showdownloaded')
  {
  
    $docp = 1;
    $do = $vbulletin->GPC['do'];
    $modtitle = $vbphrase['modsystem_usercp_title_downloaded'];
    construct_usercp_nav ('downloaded');
    $where_query = 'usn.mod_downloaded';
    $vbulletin->GPC['do'] = 'showusercp';
  
  }
  
  if ($vbulletin->GPC['do'] == 'showusercp' AND $docp)
  {
    if ($vbulletin->options['modsettings_forumids'] AND $vbulletin->options['modsettings_global_modsystem'])
    {
      $navbits[''] = $modtitle;
  
      $perpage = $vbulletin->input->clean_gpc('r', 'perpage', TYPE_UINT);
      $pagenumber = $vbulletin->input->clean_gpc('r', 'pagenumber', TYPE_UINT);
  
      $threadcount = $db->query_first_slave ("SELECT
        COUNT(*) AS threads 
        FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings AS mods 
        LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification AS usn ON (usn.mod_threadid=mods.threadid) 
        LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread ON (thread.threadid=mods.threadid) 
        WHERE " . $where_query . " 
        AND usn.userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " 
        AND thread.forumid IN (0," . $vbulletin->options['modsettings_forumids'] . ") 
      ");
      $totalthreads = $threadcount['threads'];
  
      // make navbar
      $navbar = render_navbar_template (construct_navbits ($navbits));
  
      if ($totalthreads)
      {
        sanitize_pageresults ($totalthreads, $pagenumber, $perpage, 100, 20);
  
        $limitlower = ($pagenumber - 1) * $perpage + 1;
        $limitupper = ($pagenumber) * $perpage;
  
        if ($limitupper > $totalthreads)
        {
          $limitupper = $totalthreads;
          if ($limitlower > $totalthreads)
          {
            $limitlower = $totalthreads - $perpage;
          }
        }
        if ($limitlower <= 0) $limitlower = 1;
  
        $modificationbit = '';
  
        require_once (DIR . '/includes/functions_databuild.php');
        fetch_phrase_group ('posting');
  
        $vboptions['showmoderatorcolumn'] = false;
  
        if ($vbulletin->options['modsettings_coroner_mods'])
        {
  
          if ($vbulletin->options['threadmarking'] AND $vbulletin->userinfo['userid'])
          {
            $foruminfo['forumread'] = $vbulletin->forumcache["$foruminfo[forumid]"]['forumread'];
            $lastread = max($foruminfo['forumread'], TIMENOW - ($vbulletin->options['markinglimit'] * 86400));
          }
          else
          {
            $bbforumview = intval(fetch_bbarray_cookie('forum_view', $foruminfo['forumid']));
            $lastread = max($bbforumview, $vbulletin->userinfo['lastvisit']);
          }
  
          $show['threadicons'] = true;
          $show['threadratings'] = true;
          $show['threadcount'] = true;
          require_once (DIR . '/includes/functions_forumdisplay.php');
  
          if ($show['popups'] AND $show['inlinemod'])
          {
            $threadadmin_imod_menu_thread = vB_Template::create('threadadmin_imod_menu_thread')->render();
          }
          else
          {
            $threadadmin_imod_thread_menu = '';
          }
  
          if ($vbulletin->userinfo['userid'] AND in_coventry($vbulletin->userinfo['userid'], true))
          {
            $tachyjoin = "
              LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "tachythreadpost AS tachythreadpost ON
                (tachythreadpost.threadid = thread.threadid AND tachythreadpost.userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . ")
              LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "tachythreadcounter AS tachythreadcounter ON
                (tachythreadcounter.threadid = thread.threadid AND tachythreadcounter.userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . ")
            ";
            $tachy_columns = "
              IF(tachythreadpost.userid IS NULL, thread.lastpost, tachythreadpost.lastpost) AS lastpost,
              IF(tachythreadpost.userid IS NULL, thread.lastposter, tachythreadpost.lastposter) AS lastposter,
              IF(tachythreadpost.userid IS NULL, thread.lastpostid, tachythreadpost.lastpostid) AS lastpostid,
              IF(tachythreadcounter.userid IS NULL, thread.replycount, thread.replycount + tachythreadcounter.replycount) AS replycount,
              IF(views<=IF(tachythreadcounter.userid IS NULL, thread.replycount, thread.replycount + tachythreadcounter.replycount), IF(tachythreadcounter.userid IS NULL, thread.replycount, thread.replycount + tachythreadcounter.replycount)+1, views) AS views
            ";
          }
          else
          {
            $tachyjoin = '';
            $tachy_columns = 'thread.lastpost, thread.lastposter, thread.lastpostid, replycount, IF(views<=replycount, replycount+1, views) AS views';
          }
  
          $getthreadids = $db->query_read_slave("
            SELECT " . iif($sortfield == 'voteavg', $votequery) . " thread.threadid,
            $tachy_columns
            FROM " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread
            $tachyjoin
            WHERE forumid IN (0," . $vbulletin->options['modsettings_forumids'] . ") 
            AND sticky = 0
            ORDER BY sticky DESC 
            LIMIT " . ($limitlower - 1) . ", " . $perpage
          );
          $ids = '';
          while ($thread = $db->fetch_array($getthreadids))
          {
            $ids .= ',' . $thread['threadid'];
          }
          $ids .= $stickyids;
  
          $db->free_result($getthreadids);
          unset ($thread, $getthreadids);
  
          $threads = $db->query_read_slave ("SELECT 
            mods.*, usn.*, 
            thread.threadid, thread.title AS threadtitle, thread.forumid, pollid, open, postusername, postuserid, thread.iconid AS threadiconid, 
            thread.dateline, notes, thread.visible, sticky, votetotal, votenum, thread.attach, $tachy_columns, 
            thread.prefixid, thread.taglist, hiddencount, deletedcount 
            " . (($vbulletin->options['threadsubscribed'] AND $vbulletin->userinfo['userid']) ? ", NOT ISNULL(subscribethread.subscribethreadid) AS issubscribed" : "") . "
            " . (($vbulletin->options['threadmarking'] AND $vbulletin->userinfo['userid']) ? ", threadread.readtime AS threadread" : "") . "
            " . ($redirectjoin ? ", threadredirect.expires" : "") . "
            FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings AS mods 
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification AS usn ON (usn.mod_threadid=mods.threadid) 
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread ON (thread.threadid=mods.threadid) 
            " . (($vbulletin->options['threadsubscribed'] AND $vbulletin->userinfo['userid']) ? " LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "subscribethread AS subscribethread ON(subscribethread.threadid = thread.threadid AND subscribethread.userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND canview = 1)" : "") . "
            " . (($vbulletin->options['threadmarking'] AND $vbulletin->userinfo['userid']) ? " LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "threadread AS threadread ON (threadread.threadid = thread.threadid AND threadread.userid = " . $vbulletin->userinfo['userid'] . ")" : "") . "
            $tachyjoin
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON (user.userid=mods.author) 
            WHERE " . $where_query . "=1 
            AND thread.forumid IN (0," . $vbulletin->options['modsettings_forumids'] . ") 
            AND thread.visible = 1 
            AND usn.userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " 
            ORDER BY thread.title ASC 
            LIMIT " . ($limitlower - 1) . ", " . $perpage
          );
  
          $counter = 0;
          $toread = 0;
  
          // Get Dot Threads
          $dotthreads = fetch_dot_threads_array ($ids);
          if ($vbulletin->options['showdots'] AND $vbulletin->userinfo['userid'])
          {
            $show['dotthreads'] = true;
          }
          else
          {
            $show['dotthreads'] = false;
          }
          unset($ids);
  
          while ($thread = $db->fetch_array ($threads))
          {
            exec_switch_bg ();
            $foruminfo['allowratings'] = 1;
  
            $thread = process_thread_array ($thread, $lastread, 1);
            $realthreadid = $thread['realthreadid'];
  
            if ($thread['sticky'])
            {
              $threadbit =& $threadbits_sticky;
            }
            else
            {
              $threadbit =& $threadbits;
            }
            $show['moderated'] = false;
  
            $modprefix = '';
            $thread['prefix_rich'] = ($thread['prefix_rich'] ? '&#187; ' . $thread['prefix_rich'] . ' &#171;' : '');
            if ($do == 'showtagged')
            {
              $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#FF6600;">' . $vbphrase['modsystem_thread_tagged'] . ':</span></strong> ';
            }
            else if ($do == 'showinstalled')
            {
              $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#008800;">' . $vbphrase['modsystem_thread_installed'] . ':</span></strong> ';
            }
            else if ($do == 'showdownloaded')
            {
              $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#0000CC;">' . $vbphrase['modsystem_thread_downloaded'] . ':</span></strong> ';
            }
            else if ($do == 'shownominated')
            {
              if ($thread['amod_installed'])
              {
                $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#008800;">' . $vbphrase['modsystem_thread_installed'] . ':</span></strong> ';
              }
              else if ($thread['amod_downloaded'])
              {
                $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#0000CC;">' . $vbphrase['modsystem_thread_downloaded'] . ':</span></strong> ';
              }
              else if ($thread['amod_tagged'])
              {
                $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#FF6600;">' . $vbphrase['modsystem_thread_tagged'] . ':</span></strong> ';
              }
              else
              {
                $modprefix = ($thread['prefix_rich'] ? '<br />' : '') . '<strong><span style="color:#CC0088;">' . $vbphrase['modsystem_thread_nominated'] . ':</span></strong> ';
              }
            }
  
            $templater = vB_Template::create('modsystem_usercp_show_modificationsbit_forum');
              $templater->register('show', $show);
              $templater->register('thread', $thread);
              $templater->register('modprefix', $modprefix);
            $modificationbit .= $templater->render();
          }
  
        }
        else
        {
  
          $threads = $db->query_read ("SELECT 
            mods.*,
            thread.*,
            usn.*,
            user.username,user.usergroupid,user.displaygroupid 
            FROM " . TABLE_PREFIX . "modsys_settings AS mods 
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "modsys_user_notification AS usn ON (usn.mod_threadid=mods.threadid) 
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread ON (thread.threadid=mods.threadid) 
            LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON (user.userid=mods.author) 
            WHERE " . $where_query . "=1 
            AND thread.forumid IN (0," . $vbulletin->options['modsettings_forumids'] . ") 
            AND usn.userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " 
            ORDER BY thread.title ASC 
            LIMIT " . ($limitlower - 1) . ", " . $perpage
          );
          while ($thread = $db->fetch_array ($threads))
          {
            exec_switch_bg ();
            $thread['prefix_rich'] = '&nbsp;';
            if ($thread['prefixid'])
            {
              $thread['prefix_plain_html'] = htmlspecialchars_uni ($vbphrase["prefix_$thread[prefixid]_title_plain"]);
              $thread['prefix_rich'] = $vbphrase["prefix_$thread[prefixid]_title_rich"];
            }
  
            $user['musername'] = 'unknown';
            $thread['musername'] = '<a href="member.php?' . $session['sessionhash'] . 'u=' . $thread['author'] . '">' . fetch_musername ($thread) . '</a>';
  
            $views = vb_number_format ($thread['views']);
            $replycount = vb_number_format ($thread['replycount']);
            $mod_installcount = vb_number_format ($thread['mod_installcount']);
  
            $threadicon = '&nbsp;';
            require_once (DIR . '/includes/functions_forumlist.php');
            $icon = fetch_iconinfo ($thread['iconid']);
            if (!empty ($icon)) $threadicon = '<img class="inlineimg" src="' . $icon['iconpath'] . '" alt="' . $icon['title'] . '" title="' . $icon['title'] . '" border="0" />';
  
            $templater = vB_Template::create('modsystem_usercp_show_modificationsbit');
              $templater->register('views', $views);
              $templater->register('thread', $thread);
              $templater->register('bgclass', $bgclass);
              $templater->register('threadicon', $threadicon);
              $templater->register('replycount', $replycount);
              $templater->register('mod_installcount', $mod_installcount);
            $modificationbit .= $templater->render();
          }
        }
        $db->free_result($threads);
        unset($thread, $counter);
  
        $pagenav = construct_page_nav ($pagenumber, $perpage, $totalthreads, 'modsystem_miscactions.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl'], 'do=' . $do
          . (!empty ($vbulletin->GPC['perpage']) ? "&amp;pp=$perpage" : "")
        );
  
  //      construct_forum_jump ();
  
        if ($vbulletin->options['modsettings_coroner_mods'])
        {
          $templater = vB_Template::create('modsystem_usercp_show_modifications_forum');
            $templater->register('pagenav', $pagenav);
            $templater->register('modtitle', $modtitle);
            $templater->register('modificationbit', $modificationbit);
            $templater->register('show', $show);
          $HTML = $templater->render();
        }
        else
        {
          $templater = vB_Template::create('modsystem_usercp_show_modifications');
            $templater->register('modtitle', $modtitle);
            $templater->register('modificationbit', $modificationbit);
            $templater->register('totalthreads', $totalthreads);
          $HTML = $templater->render();
        }
      }
      else
      {
        // nothing to find
        $templater = vB_Template::create('modsystem_usercp_show_no_modification');
          $templater->register('modtitle', $modtitle);
        $HTML = $templater->render();
      }
      $templater = vB_Template::create('USERCP_SHELL');
        $templater->register_page_templates();
        $templater->register('cpnav', $cpnav);
        $templater->register('HTML', $HTML);
        $templater->register('navbar', $navbar);
        $templater->register('navclass', $navclass);
        $templater->register('onload', $onload);
        $templater->register('pagetitle', $pagetitle);
        $templater->register('template_hook', $template_hook);
        $templater->register('includecss', $includecss);
      print_output($templater->render());
      exit ();
    }
  }
  
  if ($threadid)
  {
    $vbulletin->url = 'showthread.php?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'] . 't=' . $threadid;
    standard_redirect ('ERROR', true);
  }
  else
  {
    standard_error ('ERROR');
  }
  exit ();
  
  ?>

 5. #4
  CodeSaz آنلاین نیست.
  CodeSaz
  مدير بخش
  3,409نوشته6,864مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  54
  پسندیده است
  3,271 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  6871
  مسئول 3 ستاره
  wikivb.ir
  تا سایتتون دیده نشه نمی تونیم متوجه مشکل بشیم ، انتظار ندارید که با دیدن فایل دیفالت ، مشکل انجمن شمارو تشخیص بدیم ؟!!

  کاربر زیر پست CodeSaz را پسندیده است:


  Coming Soon New Project ■

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. طراحی استایل برای هک ModSystem (با هزینه)
  توسط Light در انجمن درخواست قالب ( شامل طراحی نمیشود )
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 10-03-2014, 06:23 PM
 2. مشکل در هک ModSystem
  توسط ѕιηα_ℓιzαяđ در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 06-13-2014, 06:47 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی