/ انتشار اچ تی اکسس های حرفه ای
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 36

موضوع: انتشار اچ تی اکسس های حرفه ای

 1. #11
  imaniy آنلاین نیست.
  imaniy
  کاربر اخراجي
  85نوشته24مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  721
  پسندیده است
  47 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  34
  jgame-forum.ir
  فایل های .htaccess من خیلی زیاده نمیدونم چرا شاید به خاطر همینه انجمنم سرعتش زیاد بالا نیست ولی به هر حال ببینین درست گذاشتم و بگین چرا انقدر زیاد.

  کد:
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
  RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ 
  RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
  RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ 
  </IfModule>
  
  Header unset Pragma
  FileETag None
  Header unset ETag
  <FilesMatch "\.(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf|pdf|flv|mp3)$" >
  <IfModule mod_expires.c>
   SetOutputFilter DEFLATE
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault "access plus 30 days"
  Header set Cache-Control "public"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(html|htm|xml|txt|xsl)$">
   SetOutputFilter DEFLATE
  Header set Cache-Control "max-age=17200, must-revalidate"
  </FilesMatch>
  # BEGIN GZIP
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
  # END GZIP 
  # BEGIN Expire headers
  <ifModule mod_expires.c="mod_expires.c">
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
  </ifModule>
  # END Expire headers
  # BEGIN Cache-Control Headers
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"=""\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(css)$"=""\.(css)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(js)$"=""\.(js)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(x?html?|php)$"=""\.(x?html?|php)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
  </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Cache-Control Headers
  # BEGIN Turn ETags Off
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header unset ETag
  </ifModule>
  FileETag None
  # END Turn ETags Off
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header set Connection keep-alive
  </ifModule>
  <IfModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"=""\.(js|css|xml|gz)$"">
  Header append Vary: Accept-Encoding
  </FilesMatch>
  </IfModule>
  # BEGIN Remove Last-Modified Header
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header unset Last-Modified
  </ifModule>
  # END Remove Last-Modified Header
  
  
  
  
  
  # BEGIN W3TC Browser Cache
  <IfModule mod_mime.c>
    AddType text/css .css
    AddType application/x-javascript .js
    AddType text/x-component .htc
    AddType text/html .html .htm
    AddType text/richtext .rtf .rtx
    AddType image/svg+xml .svg .svgz
    AddType text/plain .txt
    AddType text/xsd .xsd
    AddType text/xsl .xsl
    AddType text/xml .xml
    AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
    AddType video/avi .avi
    AddType image/bmp .bmp
    AddType application/java .class
    AddType video/divx .divx
    AddType application/msword .doc .docx
    AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
    AddType application/x-msdownload .exe
    AddType image/gif .gif
    AddType application/x-gzip .gz .gzip
    AddType image/x-icon .ico
    AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
    AddType application/vnd.ms-access .mdb
    AddType audio/midi .mid .midi
    AddType video/quicktime .mov .qt
    AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
    AddType video/mp4 .mp4 .m4v
    AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
    AddType application/vnd.ms-project .mpp
    AddType application/x-font-otf .otf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
    AddType audio/ogg .ogg
    AddType application/pdf .pdf
    AddType image/png .png
    AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
    AddType audio/x-realaudio .ra .ram
    AddType application/x-shockwave-flash .swf
    AddType application/x-tar .tar
    AddType image/tiff .tif .tiff
    AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
    AddType audio/wav .wav
    AddType audio/wma .wma
    AddType application/vnd.ms-write .wri
    AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
    AddType application/zip .zip
  </IfModule>
  
   
  
  # Speed up caching
  FileETag MTime Size
  
  # Expires
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 366 days"
  
  # Future Expires Headers
  <filesmatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Expires "Sat, 27 Dec 2014 23:59:59 GMT"
  </filesmatch>
  
  
    
  # BEGIN Cache-Control Headers
  <ifModule mod_headers.c>
  <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
  Header set Cache-Control "public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(css)$">
  Header set Cache-Control "public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(js)$">
  Header set Cache-Control "private"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(x?html?|php)$">
  Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
  </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Cache-Control Headers
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.jgame-forum\.tk
  #RewriteRule (.*) http://www.jgame-forum.tk/forums/$1 [L,R=301]
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:RuZeRuGate
  deny from vbulletin.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE RuZeRuGate:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ebeTyByVaW
  deny from vbulletin.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ebeTyByVaW:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:epeNeGuzeX
  deny from vbulletin.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE epeNeGuzeX:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:tySygynaTe
  deny from jelsoft.info
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE tySygynaTe:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:uPaNyryDaX
  deny from jelsoft.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE uPaNyryDaX:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:RepeQeWaRu
  deny from jelsoft.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE RepeQeWaRu:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:nuzeRaNeXa
  deny from jelsoft.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE nuzeRaNeXa:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aZaPeXysuz
  deny from piratereports.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aZaPeXysuz:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:HuLusyDuPu
  deny from piratereports.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE HuLusyDuPu:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:unamaDanyt
  deny from piratereports.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE unamaDanyt:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ahesyseZym
  deny from piratereports.info
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ahesyseZym:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aMataLyDeL
  deny from mailgate.piratereports.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aMataLyDeL:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ZyqyHeneny
  deny from ibforums.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ZyqyHeneny:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aTuVetyJam
  deny from invisionpower.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aTuVetyJam:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:edepaGyJeh
  deny from community.invisionpower.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE edepaGyJeh:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:zaXuWuLuJe
  deny from ipslink.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE zaXuWuLuJe:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aguSydasuz
  deny from ips-spam-service.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aguSydasuz:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:bupyRaSyTa
  deny from ipshosting.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE bupyRaSyTa:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:SeJaTuVuty
  deny from 70.33.186.224/30
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE SeJaTuVuty:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aQyLuhuqyP
  deny from 70.33.186.228/30
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aQyLuhuqyP:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:eQaXaDyseH
  deny from 208.67.212.0/22
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE eQaXaDyseH:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:BuhetumyBy
  deny from 81.134.2.134
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE BuhetumyBy:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:deSuLyLyLy
  deny from 68.178.254.168
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE deSuLyLyLy:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:QusuqaHaga
  deny from 64.202.189.170
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE QusuqaHaga:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:guGequSeSa
  deny from 209.62.16.128/27
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE guGequSeSa:IPDENYID
  
  <Files .htaccess>
  order allow,deny
  deny from all
  </Files>
  
  #Hostnames
  deny from vbulletin.com # vBulletin Hostname
  deny from vbulletin.org # vBulletin Hostname
  deny from vbulletin.net # vBulletin Hostname
  deny from jelsoft.info # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.com # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.net # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.org # Jelsoft Hostname
  deny from piratereports.com # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.net # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.org # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.info # Piratereports Hostname
  deny from mailgate.piratereports.com # Hostname in conjunction with 81.134.2.134 #Jelsoft IP#
  
  #Hostnames
  deny from ibforums.com
  deny from invisionpower.com
  deny from community.invisionpower.com
  deny from ipslink.com
  deny from ips-spam-service.com
  deny from ipshosting.net
  
  #IPs
  deny from 70.33.186.224/30
  deny from 70.33.186.228/30
  deny from 208.67.212.0/22
  
  #IPs
  deny from 81.134.2.134 # Jelsoft IP #Mr Ice Man#
  deny from 68.178.254.168 # Piratereports.com Website IP
  deny from 64.202.189.170 # Piratereports.org and .net Website IP
  deny from 209.62.16.128/27 # Jelsoft Website IP Range
  
  <Limit GET POST>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from all
  </Limit>
  RewriteCond %{QUERY_STRING} vbseorelpath=
  RewriteCond %{QUERY_STRING} vbseourl=
  RewriteRule .* - [L,F]
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
    mod_gzip_on Yes
    mod_gzip_can_negotiate Yes
    mod_gzip_static_suffix .gz
    mod_gzip_update_static No
    mod_gzip_keep_workfiles No
    mod_gzip_minimum_file_size 500
    mod_gzip_maximum_file_size 5000000
    mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
    mod_gzip_min_http 1000
    mod_gzip_handle_methods GET POST
    mod_gzip_item_exclude reqheader "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
    mod_gzip_dechunk No
    mod_gzip_item_include mime ^text/plain$
    mod_gzip_item_include mime ^text/html$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/json$
    mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
    mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
    mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
    mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
    mod_gzip_item_include mime ^text/css$
    mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
    mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
    mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </IfModule>
  <IfModule mod_setenvif.c>
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    BrowserMatch SV1; !no_gzip
    BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
    AddEncoding gzip .gz
    AddEncoding deflate .df
    <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
      ForceType text/html
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xml\.gz$>
      ForceType text/xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.txt\.gz$>
      ForceType text/plain
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ico\.gz$>
      ForceType image/x-icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.cur\.gz$>
      ForceType image/vnd.microsoft.icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.css\.gz$>
      ForceType text/css
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.js\.gz$>
      ForceType application/x-javascript
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.svg\.gz$>
      ForceType image/svg+xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ttf\.gz$>
      ForceType font/ttf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.otf\.gz$>
      ForceType font/otf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.eot\.gz$>
      ForceType application/vnd.ms-fontobject
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
      ForceType text/richtext
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsd\.gz$>
      ForceType text/xsd
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsl\.gz$>
      ForceType text/xsl
    </FilesMatch>
    AddType text/css css
    AddType application/x-javascript js
    AddType text/html html htm
    AddType text/richtext rtf rtx
    AddType text/plain txt
    AddType text/xsd xsd
    AddType text/xsl xsl
    AddType text/xml xml
    AddType text/cache-manifest manifest
    AddType video/asf asf asx wax wmv wmx
    AddType video/avi avi
    AddType video/ogg ogg ogv
    AddType video/mp4 mp4 m4v
    AddType video/webm webm
    AddType video/divx divx
    AddType video/quicktime mov qt
    AddType video/mpeg mpeg mpg mpe
    AddType audio/midi mid midi
    AddType audio/mpeg mp3 m4a
    AddType audio/ogg ogg
    AddType audio/x-realaudio ra ram
    AddType audio/wav wav
    AddType audio/wma wma
    AddType image/svg+xml svg svgz
    AddType image/bmp bmp
    AddType image/gif gif
    AddType image/x-icon ico
    AddType image/vnd.microsoft.icon ico
    AddType image/jpeg jpg jpeg jpe
    AddType image/png png
    AddType image/tiff tif tiff
    AddType font/ttf ttf
    AddType font/otf otf
    AddType font/x-woff woff
    AddType application/vnd.ms-fontobject eot
    AddType application/msword doc docx
    AddType application/x-msdownload exe
    AddType application/vnd.ms-access mdb
    AddType application/vnd.ms-project mpp
    AddType application/vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
    AddType application/vnd.ms-write wri
    AddType application/vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text odt
    AddType application/java class
    AddType application/x-gzip gzip
    AddType application/pdf pdf
    AddType application/x-shockwave-flash swf
    AddType application/x-tar tar
    AddType application/zip zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch \.(css|js)$>
      Header append Vary User-Agent
      Header append Vary Accept-Encoding
      Header append Cache-Control private
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      Header append Cache-Control public
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
      Header unset Last-Modified
      FileETag MTime
    </FilesMatch>
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    <FilesMatch \.manifest$>
      ExpiresDefault A0
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/cache-manifest A0
    <FilesMatch \.css$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/css A315360000
    <FilesMatch \.js$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/javascript A315360000
    ExpiresByType application/javascript A315360000
    ExpiresByType application/x-javascript A315360000
    ExpiresByType text/x-js A315360000
    ExpiresByType text/ecmascript A315360000
    ExpiresByType application/ecmascript A315360000
    ExpiresByType text/vbscript A315360000
    ExpiresByType text/fluffscript A315360000
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/gif A315360000
    ExpiresByType image/png A315360000
    ExpiresByType image/jpg A315360000
    ExpiresByType image/jpeg A315360000
    ExpiresByType image/x-icon A315360000
    ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A315360000
    ExpiresByType image/bmp A315360000
    <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/svg+xml A315360000
    ExpiresByType application/x-font-opentype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-truetype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-ttf A315360000
    ExpiresByType application/x-font A315360000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A315360000
    ExpiresByType font/ttf A315360000
    ExpiresByType font/opentype A315360000
    ExpiresByType font/otf A315360000
    ExpiresByType font/woff A315360000
    <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType audio/mpeg A315360000
    ExpiresByType audio/ogg A315360000
    ExpiresByType audio/mid A315360000
    ExpiresByType audio/midi A315360000
    ExpiresByType audio/wav A31536000
    ExpiresByType audio/x-wav A315360000
    ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
    ExpiresByType audio/wma A31536000
    ExpiresByType video/asf A315360000
    ExpiresByType video/avi A315360000
    ExpiresByType video/divx A315360000
    ExpiresByType video/x-flv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asf A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wma A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wax A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wm A315360000
    ExpiresByType video/ogg A315360000
    ExpiresByType video/quicktime A31536000
    ExpiresByType video/mp4 A315360000
    ExpiresByType video/mpeg A31536000
    <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
    ExpiresByType application/pdf A315360000
    ExpiresByType application/msword A315360000
    ExpiresByType application/rtf A315360000
    ExpiresByType application/java A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-excel A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A315360000
    ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
    ExpiresByType application/x-gzip A31536000
    ExpiresByType application/x-tar A31536000
    ExpiresByType application/zip A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #12
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  نقل قول نوشته اصلی توسط imaniy نمایش پست ها
  فایل های .htaccess من خیلی زیاده نمیدونم چرا شاید به خاطر همینه انجمنم سرعتش زیاد بالا نیست ولی به هر حال ببینین درست گذاشتم و بگین چرا انقدر زیاد.

  کد:
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
  RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ 
  RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
  RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ 
  </IfModule>
  
  Header unset Pragma
  FileETag None
  Header unset ETag
  <FilesMatch "\.(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf|pdf|flv|mp3)$" >
  <IfModule mod_expires.c>
   SetOutputFilter DEFLATE
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault "access plus 30 days"
  Header set Cache-Control "public"
  </IfModule>
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.(html|htm|xml|txt|xsl)$">
   SetOutputFilter DEFLATE
  Header set Cache-Control "max-age=17200, must-revalidate"
  </FilesMatch>
  # BEGIN GZIP
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
  # END GZIP 
  # BEGIN Expire headers
  <ifModule mod_expires.c="mod_expires.c">
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
  </ifModule>
  # END Expire headers
  # BEGIN Cache-Control Headers
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"=""\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(css)$"=""\.(css)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(js)$"=""\.(js)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(x?html?|php)$"=""\.(x?html?|php)$"">
  Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
  </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Cache-Control Headers
  # BEGIN Turn ETags Off
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header unset ETag
  </ifModule>
  FileETag None
  # END Turn ETags Off
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header set Connection keep-alive
  </ifModule>
  <IfModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"=""\.(js|css|xml|gz)$"">
  Header append Vary: Accept-Encoding
  </FilesMatch>
  </IfModule>
  # BEGIN Remove Last-Modified Header
  <ifModule mod_headers.c="mod_headers.c">
  Header unset Last-Modified
  </ifModule>
  # END Remove Last-Modified Header
  
  
  
  
  
  # BEGIN W3TC Browser Cache
  <IfModule mod_mime.c>
    AddType text/css .css
    AddType application/x-javascript .js
    AddType text/x-component .htc
    AddType text/html .html .htm
    AddType text/richtext .rtf .rtx
    AddType image/svg+xml .svg .svgz
    AddType text/plain .txt
    AddType text/xsd .xsd
    AddType text/xsl .xsl
    AddType text/xml .xml
    AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
    AddType video/avi .avi
    AddType image/bmp .bmp
    AddType application/java .class
    AddType video/divx .divx
    AddType application/msword .doc .docx
    AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
    AddType application/x-msdownload .exe
    AddType image/gif .gif
    AddType application/x-gzip .gz .gzip
    AddType image/x-icon .ico
    AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
    AddType application/vnd.ms-access .mdb
    AddType audio/midi .mid .midi
    AddType video/quicktime .mov .qt
    AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
    AddType video/mp4 .mp4 .m4v
    AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
    AddType application/vnd.ms-project .mpp
    AddType application/x-font-otf .otf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
    AddType audio/ogg .ogg
    AddType application/pdf .pdf
    AddType image/png .png
    AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
    AddType audio/x-realaudio .ra .ram
    AddType application/x-shockwave-flash .swf
    AddType application/x-tar .tar
    AddType image/tiff .tif .tiff
    AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
    AddType audio/wav .wav
    AddType audio/wma .wma
    AddType application/vnd.ms-write .wri
    AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
    AddType application/zip .zip
  </IfModule>
  
   
  
  # Speed up caching
  FileETag MTime Size
  
  # Expires
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 366 days"
  
  # Future Expires Headers
  <filesmatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Expires "Sat, 27 Dec 2014 23:59:59 GMT"
  </filesmatch>
  
  
    
  # BEGIN Cache-Control Headers
  <ifModule mod_headers.c>
  <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
  Header set Cache-Control "public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(css)$">
  Header set Cache-Control "public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(js)$">
  Header set Cache-Control "private"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(x?html?|php)$">
  Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
  </filesMatch>
  </ifModule>
  # END Cache-Control Headers
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.jgame-forum\.tk
  #RewriteRule (.*) http://www.jgame-forum.tk/forums/$1 [L,R=301]
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:RuZeRuGate
  deny from vbulletin.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE RuZeRuGate:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ebeTyByVaW
  deny from vbulletin.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ebeTyByVaW:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:epeNeGuzeX
  deny from vbulletin.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE epeNeGuzeX:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:tySygynaTe
  deny from jelsoft.info
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE tySygynaTe:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:uPaNyryDaX
  deny from jelsoft.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE uPaNyryDaX:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:RepeQeWaRu
  deny from jelsoft.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE RepeQeWaRu:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:nuzeRaNeXa
  deny from jelsoft.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE nuzeRaNeXa:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aZaPeXysuz
  deny from piratereports.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aZaPeXysuz:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:HuLusyDuPu
  deny from piratereports.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE HuLusyDuPu:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:unamaDanyt
  deny from piratereports.org
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE unamaDanyt:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ahesyseZym
  deny from piratereports.info
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ahesyseZym:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aMataLyDeL
  deny from mailgate.piratereports.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aMataLyDeL:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:ZyqyHeneny
  deny from ibforums.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE ZyqyHeneny:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aTuVetyJam
  deny from invisionpower.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aTuVetyJam:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:edepaGyJeh
  deny from community.invisionpower.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE edepaGyJeh:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:zaXuWuLuJe
  deny from ipslink.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE zaXuWuLuJe:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aguSydasuz
  deny from ips-spam-service.com
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aguSydasuz:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:bupyRaSyTa
  deny from ipshosting.net
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE bupyRaSyTa:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:SeJaTuVuty
  deny from 70.33.186.224/30
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE SeJaTuVuty:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:aQyLuhuqyP
  deny from 70.33.186.228/30
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE aQyLuhuqyP:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:eQaXaDyseH
  deny from 208.67.212.0/22
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE eQaXaDyseH:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:BuhetumyBy
  deny from 81.134.2.134
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE BuhetumyBy:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:deSuLyLyLy
  deny from 68.178.254.168
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE deSuLyLyLy:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:QusuqaHaga
  deny from 64.202.189.170
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE QusuqaHaga:IPDENYID
  
  
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:guGequSeSa
  deny from 209.62.16.128/27
  # DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES ABOVE guGequSeSa:IPDENYID
  
  <Files .htaccess>
  order allow,deny
  deny from all
  </Files>
  
  #Hostnames
  deny from vbulletin.com # vBulletin Hostname
  deny from vbulletin.org # vBulletin Hostname
  deny from vbulletin.net # vBulletin Hostname
  deny from jelsoft.info # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.com # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.net # Jelsoft Hostname
  deny from jelsoft.org # Jelsoft Hostname
  deny from piratereports.com # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.net # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.org # Piratereports Hostname
  deny from piratereports.info # Piratereports Hostname
  deny from mailgate.piratereports.com # Hostname in conjunction with 81.134.2.134 #Jelsoft IP#
  
  #Hostnames
  deny from ibforums.com
  deny from invisionpower.com
  deny from community.invisionpower.com
  deny from ipslink.com
  deny from ips-spam-service.com
  deny from ipshosting.net
  
  #IPs
  deny from 70.33.186.224/30
  deny from 70.33.186.228/30
  deny from 208.67.212.0/22
  
  #IPs
  deny from 81.134.2.134 # Jelsoft IP #Mr Ice Man#
  deny from 68.178.254.168 # Piratereports.com Website IP
  deny from 64.202.189.170 # Piratereports.org and .net Website IP
  deny from 209.62.16.128/27 # Jelsoft Website IP Range
  
  <Limit GET POST>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from all
  </Limit>
  RewriteCond %{QUERY_STRING} vbseorelpath=
  RewriteCond %{QUERY_STRING} vbseourl=
  RewriteRule .* - [L,F]
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
    mod_gzip_on Yes
    mod_gzip_can_negotiate Yes
    mod_gzip_static_suffix .gz
    mod_gzip_update_static No
    mod_gzip_keep_workfiles No
    mod_gzip_minimum_file_size 500
    mod_gzip_maximum_file_size 5000000
    mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
    mod_gzip_min_http 1000
    mod_gzip_handle_methods GET POST
    mod_gzip_item_exclude reqheader "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
    mod_gzip_dechunk No
    mod_gzip_item_include mime ^text/plain$
    mod_gzip_item_include mime ^text/html$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/json$
    mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
    mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
    mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
    mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
    mod_gzip_item_include mime ^text/css$
    mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
    mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
    mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </IfModule>
  <IfModule mod_setenvif.c>
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    BrowserMatch SV1; !no_gzip
    BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
    AddEncoding gzip .gz
    AddEncoding deflate .df
    <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
      ForceType text/html
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xml\.gz$>
      ForceType text/xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.txt\.gz$>
      ForceType text/plain
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ico\.gz$>
      ForceType image/x-icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.cur\.gz$>
      ForceType image/vnd.microsoft.icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.css\.gz$>
      ForceType text/css
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.js\.gz$>
      ForceType application/x-javascript
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.svg\.gz$>
      ForceType image/svg+xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ttf\.gz$>
      ForceType font/ttf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.otf\.gz$>
      ForceType font/otf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.eot\.gz$>
      ForceType application/vnd.ms-fontobject
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
      ForceType text/richtext
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsd\.gz$>
      ForceType text/xsd
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsl\.gz$>
      ForceType text/xsl
    </FilesMatch>
    AddType text/css css
    AddType application/x-javascript js
    AddType text/html html htm
    AddType text/richtext rtf rtx
    AddType text/plain txt
    AddType text/xsd xsd
    AddType text/xsl xsl
    AddType text/xml xml
    AddType text/cache-manifest manifest
    AddType video/asf asf asx wax wmv wmx
    AddType video/avi avi
    AddType video/ogg ogg ogv
    AddType video/mp4 mp4 m4v
    AddType video/webm webm
    AddType video/divx divx
    AddType video/quicktime mov qt
    AddType video/mpeg mpeg mpg mpe
    AddType audio/midi mid midi
    AddType audio/mpeg mp3 m4a
    AddType audio/ogg ogg
    AddType audio/x-realaudio ra ram
    AddType audio/wav wav
    AddType audio/wma wma
    AddType image/svg+xml svg svgz
    AddType image/bmp bmp
    AddType image/gif gif
    AddType image/x-icon ico
    AddType image/vnd.microsoft.icon ico
    AddType image/jpeg jpg jpeg jpe
    AddType image/png png
    AddType image/tiff tif tiff
    AddType font/ttf ttf
    AddType font/otf otf
    AddType font/x-woff woff
    AddType application/vnd.ms-fontobject eot
    AddType application/msword doc docx
    AddType application/x-msdownload exe
    AddType application/vnd.ms-access mdb
    AddType application/vnd.ms-project mpp
    AddType application/vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
    AddType application/vnd.ms-write wri
    AddType application/vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text odt
    AddType application/java class
    AddType application/x-gzip gzip
    AddType application/pdf pdf
    AddType application/x-shockwave-flash swf
    AddType application/x-tar tar
    AddType application/zip zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch \.(css|js)$>
      Header append Vary User-Agent
      Header append Vary Accept-Encoding
      Header append Cache-Control private
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      Header append Cache-Control public
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
      Header unset Last-Modified
      FileETag MTime
    </FilesMatch>
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    <FilesMatch \.manifest$>
      ExpiresDefault A0
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/cache-manifest A0
    <FilesMatch \.css$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/css A315360000
    <FilesMatch \.js$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/javascript A315360000
    ExpiresByType application/javascript A315360000
    ExpiresByType application/x-javascript A315360000
    ExpiresByType text/x-js A315360000
    ExpiresByType text/ecmascript A315360000
    ExpiresByType application/ecmascript A315360000
    ExpiresByType text/vbscript A315360000
    ExpiresByType text/fluffscript A315360000
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/gif A315360000
    ExpiresByType image/png A315360000
    ExpiresByType image/jpg A315360000
    ExpiresByType image/jpeg A315360000
    ExpiresByType image/x-icon A315360000
    ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A315360000
    ExpiresByType image/bmp A315360000
    <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/svg+xml A315360000
    ExpiresByType application/x-font-opentype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-truetype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-ttf A315360000
    ExpiresByType application/x-font A315360000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A315360000
    ExpiresByType font/ttf A315360000
    ExpiresByType font/opentype A315360000
    ExpiresByType font/otf A315360000
    ExpiresByType font/woff A315360000
    <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType audio/mpeg A315360000
    ExpiresByType audio/ogg A315360000
    ExpiresByType audio/mid A315360000
    ExpiresByType audio/midi A315360000
    ExpiresByType audio/wav A31536000
    ExpiresByType audio/x-wav A315360000
    ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
    ExpiresByType audio/wma A31536000
    ExpiresByType video/asf A315360000
    ExpiresByType video/avi A315360000
    ExpiresByType video/divx A315360000
    ExpiresByType video/x-flv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asf A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wma A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wax A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wm A315360000
    ExpiresByType video/ogg A315360000
    ExpiresByType video/quicktime A31536000
    ExpiresByType video/mp4 A315360000
    ExpiresByType video/mpeg A31536000
    <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
    ExpiresByType application/pdf A315360000
    ExpiresByType application/msword A315360000
    ExpiresByType application/rtf A315360000
    ExpiresByType application/java A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-excel A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A315360000
    ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
    ExpiresByType application/x-gzip A31536000
    ExpiresByType application/x-tar A31536000
    ExpiresByType application/zip A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end
  از VbseO استفاده میکنی ؟
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 4. #13
  imaniy آنلاین نیست.
  imaniy
  کاربر اخراجي
  85نوشته24مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  721
  پسندیده است
  47 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  34
  jgame-forum.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط sajad نمایش پست ها
  از VbseO استفاده میکنی ؟
  بله مگه چطور؟

 5. #14
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  داخل فایل های وی بی سئو یدونه فایل .httacces هست
  اون رو با نات پد تو کامپبوتر باز کنید و محتویاتش رو بزنید تو .httacces داخل سی پنلتون و بعد از اون Enter بزنید تا یه خط بره پایین و این کدهایی که تو پست اول گذاشته شده قرار بدید و سیو کنید

  نیازی به این همه کد نیست واقعا !


  البته قبل از تغییرات از کدهای فعلی Httacces یدونه بک آپ بگیرید تا در صورت بروز مشکل برش گردونید

  کاربر زیر پست sajad را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 6. #15
  imaniy آنلاین نیست.
  imaniy
  کاربر اخراجي
  85نوشته24مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  721
  پسندیده است
  47 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  34
  jgame-forum.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط sajad نمایش پست ها
  داخل فایل های وی بی سئو یدونه فایل .httacces هست
  اون رو با نات پد تو کامپبوتر باز کنید و محتویاتش رو بزنید تو .httacces داخل سی پنلتون و بعد از اون Enter بزنید تا یه خط بره پایین و این کدهایی که تو پست اول گذاشته شده قرار بدید و سیو کنید

  نیازی به این همه کد نیست واقعا !


  البته قبل از تغییرات از کدهای فعلی Httacces یدونه بک آپ بگیرید تا در صورت بروز مشکل برش گردونید
  متوجه شدم و این کار رو میکنم ولی شما که میگی نیازی به این همه کد نیست منظورتون کدوم کد ها هستش و کدوم ها اضافه هست میشه یه اصلاح شده بهم بدی؟

  - - - Updated - - -

  تو htass ویبی سو فقط کلمه deny from all بود.

 7. #16
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  داخل فایل های وی بی سئو قطعا باید یه فایل اچ تی اکسس باشه که یه سری کد توش باشه
  من هاردم سوخته وگرنه کد هاش رو براتون میزاشتم
  اول اونارو بزارید تو اچ تی اکسس , بعدش این کد های بالا رو
  و ذخیره کنید تا دقیقا استاندارد بشه و بدون کد های اضافیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست sajad را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 8. #17
  imaniy آنلاین نیست.
  imaniy
  کاربر اخراجي
  85نوشته24مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  721
  پسندیده است
  47 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  34
  jgame-forum.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط sajad نمایش پست ها
  داخل فایل های وی بی سئو قطعا باید یه فایل اچ تی اکسس باشه که یه سری کد توش باشه
  من هاردم سوخته وگرنه کد هاش رو براتون میزاشتم
  اول اونارو بزارید تو اچ تی اکسس , بعدش این کد های بالا رو
  و ذخیره کنید تا دقیقا استاندارد بشه و بدون کد های اضافیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  ممنون ولی کلا سه تا بود اونم همون کلمه نوشته بود.

  - - - Updated - - -

  میتونم یک htass که دوستان استفاده میکنن از اونا بگیرم.

 9. #18
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  من کدهاش رو پیدا کردم!
  بفرما این کد های وی بی سئو :
  کد:
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com
  #RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  کد های پست اول رو هم زیر این بزارید و تمام

  کاربر زیر پست sajad را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 10. #19
  imaniy آنلاین نیست.
  imaniy
  کاربر اخراجي
  85نوشته24مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  721
  پسندیده است
  47 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  34
  jgame-forum.ir
  ممنون دوست عزیز خیلی کمک کردی حجم این فایل دو برابر کمتر شد ولی زیاد تغییر نکرد چرا این سایت http://gtmetrix.com/ واقعا دقیقه؟

 11. #20
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  فکر کنم بحث از موضوع اصلی این تاپیک داره جدا میشه
  تاپیک جدید برای مشکلتتون بزنیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست sajad را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی