/ آموزش قرار دادن عکس در پروفایل کاربری
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش قرار دادن عکس در پروفایل کاربری

  1. آموزش قرار دادن عکس در پروفایل کاربری

   آموزش قرار دادن عکس در پروفایل کاربری

   درود
   برای انجام این کار از جستجوی قالب ها "MEMBERINFO", را پیدا کنید و کد هاشو با کد زیر جایگزین کنید:

   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
   <head>
       {vb:raw headinclude}
       <title>{vb:rawphrase view_profile}: {vb:raw prepared.username} - {vb:raw vboptions.bbtitle}</title>
       <vb:if condition="$userinfo['userid'] == $bbuserinfo['userid']">
           <script type="text/javascript">
           vbphrase['edit_value_js'] = "{vb:rawphrase edit_value_js}";
           vbphrase['server_failed_respond_try_again'] = "{vb:rawphrase server_failed_respond_try_again}";
           </script>
           <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_profilefield_edit.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
       </vb:if>
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_generic.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_quick_edit_visitormessage.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_activitystream.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
       <script type="text/javascript">
    
       <!--
       var isIE7 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('msie 7') != -1;
       var isIE = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('msie') != -1;
       var isIE6 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('msie 6') != -1;
       var THISUSERID = {vb:raw userinfo.userid};
    
    
       vB_XHTML_Ready.subscribe(init_PostBits_Lite);
    
       function init_PostBits_Lite()
       {
           var postbits = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName("postbit_lite", "li", "postlist");
           for (var i = 0; i < postbits.length; i++)
           {
               new PostBit_Lite(postbits[i]);
           }
       }
    
       function PostBit_Lite(postbit)
       {
           this.postbit = YAHOO.util.Dom.get(postbit);
           this.postid = postbit.id.substr("piccom_".length);
           this.inlinemod = new InlineModControl(this.postbit, this.postid, "imodsel");
       }
    
       function getParentElement(starterElement, classPattern, testTagName) {
           var currElement = starterElement;
           var foundElement = null;
           while(!foundElement && (currElement = currElement.parentNode)) {
               if ((classPattern && (currElement.className.indexOf(classPattern) != -1)) || (testTagName && (testTagName.toLowerCase() == currElement.tagName.toLowerCase()))) 
               {
                   foundElement = currElement;
               }
           }
           //go up the parentNode tree until found element with matching className
           return foundElement;
       }
    
       //getParentElement
       function tabViewPicker(anchorObject) {
           var clickedTabId = null;
           var tabtree = getParentElement(anchorObject,"tabslight");
           var anchorInventory = tabtree.getElementsByTagName("a");
    
           var tabIds = [];
           for (var i=0; (currAnchor = anchorInventory[i]); i++) {
               var anchorId = currAnchor.href.substring(currAnchor.href.indexOf("#") + 1, currAnchor.href.length);
               var parentDd = getParentElement(currAnchor,null,"dd");
               if (currAnchor == anchorObject) {
                   clickedTabId = anchorId;
                   parentDd.className = "userprof_module";
               }
               else
               {
                   parentDd.className = "userprof_moduleinactive";
               }
               tabIds.push(anchorId);
           }
       
           //loop thru anchors to gather all tab IDs and set appropriate selected status
           for (var j=0; (currTabId = tabIds[j]); j++) {
               var elem = document.getElementById("view-" + currTabId);
               if (!elem) {continue;}
               if (currTabId == clickedTabId) {
                   //elem.className="selected_view_section";
                   YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, "view_section", "selected_view_section");
               }
               else
               {
                   //elem.className="view_section";
                   YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, "selected_view_section", "view_section");
               }
           }
    
           //set appropriate status on all tabs.
           return false;
       }
       //-->
     </script>
    
       <vb:if condition="$show['post_visitor_message']">
           <script type="text/javascript">
           <!--
           function goto_post_pm()
           {
               tabViewPicker(document.getElementById('visitor_messaging-tab'));
               fetch_object('view-visitor_messaging').scrollIntoView();
    
               var textarea = fetch_object('visitor_message_form_textarea');
               if (textarea)
               {
                   textarea.focus();
                   textarea.select();
               }
               return false;
           }
           //-->
           </script>
       </vb:if>
    
       <vb:if condition="$show_customize_profile">
           <script type="text/javascript">
           <!--
               {vb:raw themes_js}
    
               // for yui style picker:
               loadVbCss(yuipath + '/slider/assets/skins/sam/slider.css');
               loadVbCss(yuipath + '/colorpicker/assets/skins/sam/colorpicker.css');
               loadVbCss(yuipath + '/container/assets/skins/sam/container.css');
               if (remoteyui && yuicombopath)
               {
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuicombopath + '?{vb:raw yui_version}/build/utilities/utilities.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/dragdrop/dragdrop-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/element/element-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/slider/slider-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/colorpicker/colorpicker-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/container/container-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/animation/animation-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/json/json-min.js"></script>');
               }
               else
               {
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/utilities/utilities.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/dragdrop/dragdrop-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/element/element-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/slider/slider-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/colorpicker/colorpicker-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/container/container-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/animation/animation-min.js"></script>');
                   document.write('<script type="text/javascript" src="' + yuipath + '/json/json-min.js"></script>');
               }
               document.write('<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_userprofile.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>');
           //-->
           </script>
       </vb:if>
    
       <vb:if condition="$vboptions['storecssasfile']">
           {vb:cssfile memberinfo-rollup.css}
       <vb:else />
           {vb:cssfile activitystream.css,sidebar.css,forumbits.css,postbit.css,postbit-lite.css,showthread.css,member.css,user{vb:raw userinfo.userid}}
       </vb:if>
    
       <style type="text/css">{vb:raw template_hook.memberinfo_css}</style>
    
       <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile sidebar-ie.css,member-ie.css,postbit-lite-ie.css}<![endif]-->
    
       <vb:comment>
       If the member has a custom theme, and we are actually displaying it
       then load additional.css before the theme, otherwise load it afterwards.
       </vb:comment>
    
       <vb:if condition="$show['userhastheme'] AND $show['showusercss']">
           {vb:raw headinclude_bottom}
           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.php?userid={vb:raw show_userid}&amp;cssuid={vb:raw show.cssuid}&amp;d={vb:raw timenow}&amp;td={vb:stylevar textdirection}&amp;styleid={vb:raw session.styleid}&amp;sheet=userprofile.css" />
       <vb:else />
           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.php?userid={vb:raw show_userid}&amp;cssuid={vb:raw show.cssuid}&amp;d={vb:raw timenow}&amp;td={vb:stylevar textdirection}&amp;styleid={vb:raw session.styleid}&amp;sheet=userprofile.css" />
           {vb:raw headinclude_bottom}
       </vb:if>
   </head>
    
   <body>
       {vb:raw header}
       {vb:raw navbar}
   <vb:if condition="$prepared['profilepicurl']">
                      {vb:raw blocks.profile_picture}
   </vb:if>
   <style>.profileimg {
   width: 1278px;
   min-height: 250px;
   max-height: 350px;
   margin-top: -32px;
   margin-bottom: -41px;
   border-bottom: 5px solid hsla(204, 39%, 42%, 0.63);
   border-top: 5px solid;
   margin-right: -20px;
   border-radius: 5px 5px 0 0;
   }
   </style>
       {vb:raw memberinfo_customize}
       <div class="member_content userprof fullwidth" style="display:block;float:{vb:stylevar left}" id="member_content">
           <div class="profile_widgets member_summary userprof_moduleinactive userprof_moduleinactive_border<vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> sidebarleft</vb:if>" id="sidebar_container">
               <div class="block mainblock moduleinactive_bg">
                   <h1 class="blocksubhead prof_blocksubhead">
                      <vb:if condition="$show['edit_profile']">
                          <a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=useroptions&amp;u={vb:raw userinfo.userid}" class="textcontrol imagecontrol"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" alt="{vb:rawphrase edit_user_profile}" /></a>
                      </vb:if>
                      <span id="userinfo">
                          <span class="member_username">{vb:raw prepared.musername}</span>
                          <span class="member_status">{vb:raw prepared.onlinestatus}</span>
                          <vb:if condition="$prepared['usertitle']">
                              <br />
                              <span class="usertitle">{vb:raw prepared.usertitle}</span>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$prepared['rank']">
                              <br />
                              <span class="rank">{vb:raw prepared.rank}</span>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['reputation']">
                              <br />
                              <span class="member_reputation" title="{vb:raw prepared.username} {vb:raw prepared.level}">
                                  <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
                                      <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
                                  </vb:each>
                              </span>
                              <br />
                          </vb:if>
                      </span>
                   </h1>
                   <div id="userinfoblock" class="floatcontainer">
                      <ul id="usermenu" class="usermenu">
                          <vb:if condition="$prepared['canbefriend']">
                              <li><a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/add.png" alt="{vb:rawphrase add_as_friend}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase add_as_friend}</a></li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['contactlinks'] AND $show['pmlink']">
                              <li><a href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/message.png" alt="{vb:rawphrase send_private_message}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase send_private_message}</a></li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['email']">
                              <li>
                                  <a href="sendmessage.php?{vb:raw session.sessionurl}do=mailmember&amp;u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/email.png" alt="{vb:rawphrase email}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase send_email}</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$prepared['homepage']">
                              <li>
                                  <a href="{vb:raw prepared.homepage}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/homepage.png" alt="{vb:rawphrase home_page}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase home_page}</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['addignorelist']">
                              <li>
                                  <a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/ignore.png" alt="{vb:rawphrase add_to_ignore_list}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase add_to_ignore_list}</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['removeignorelist']">
                              <li>
                                  <a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removelist&amp;userlist=ignore&amp;u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/ignore.png" alt="{vb:rawphrase remove_from_ignore_list}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase remove_from_ignore_list}</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['usernotes']">
                              <li>
                                  <a href="usernote.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw prepared.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/note.png" alt="{vb:rawphrase user_notes}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase user_notes} ({vb:raw prepared.usernotecount})</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                          <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw userinfo.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png" alt="{vb:rawphrase find_all_posts}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase find_all_posts}</a></li>
                          <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw userinfo.userid}&amp;starteronly=1&amp;contenttype=vBForum_Thread"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png" alt="{vb:rawphrase find_all_started_threads}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase find_all_started_threads}</a></li>
                          <vb:if condition="$show['viewarticles']">
                              <li><a href="{vb:raw$ author_list_url}" rel='nofollow'><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/article.png" class="inlineimg" alt="" /> {vb:rawphrase view_articles}</a></li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['viewblog']">
                              <li><a href="{vb:raw $vboptions.vbblog_url}{vb:if "$vboptions['vbblog_url']", '/', ''}blog.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw userinfo.userid}" rel='nofollow'><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/blog.png" class="inlineimg" alt="" /> {vb:rawphrase view_blog_entries}</a></li>
                          </vb:if>
                          <vb:if condition="$show['view_conversation']">
                              <li>
                                  <a href="converse.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw userinfo.userid}&amp;u2={vb:raw bbuserinfo.userid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png" alt="{vb:rawphrase view_conversations}" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase view_conversations}</a>
                              </li>
                          </vb:if>
                      </ul>
                   </div>
               </div>
            <vb:comment>sidebar</vb:comment>
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_first}
            {vb:raw blocks.stats_mini}
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_stats}
            {vb:raw blocks.friends_mini}
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_friends}
            {vb:raw blocks.albums}
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_albums}
            {vb:raw blocks.groups}
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_groups}
            {vb:raw blocks.visitors}
            {vb:raw template_hook.profile_sidebar_last}
            <vb:comment>sidebar</vb:comment>
           </div>
           <div class="member_tabs<vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'ltr'"> contentright</vb:if>" id="userprof_content_container">
    
               <div class="tabbackground" id="profile_tabs">
                   <div class="floatleft" id="tab_container">
                      <dl class="tabslight">
                          <dt>Tab Content</dt>
                          {vb:raw template_hook.profile_tabs_first}
                          <vb:if condition="$blocks[activitystream]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'activitystream' OR $selected_tab == ''"> class="userprof_module" <vb:else /> class="userprof_moduleinactive" </vb:if>><a id="activitystream-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=activitystream"}#activitystream" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:raw activity_phrase}</a></dd></vb:if>
                          <vb:if condition="$blocks[visitor_messaging]"><dd <vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'"> class="userprof_module"<vb:else /> class="userprof_moduleinactive" </vb:if>><a id="visitor_messaging-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=visitor_messaging"}#visitor_messaging" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>
                          <dd<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'"> class="userprof_module"<vb:else /> class="userprof_moduleinactive" </vb:if>><a id="aboutme-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=aboutme"}#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>
                          <vb:if condition="$blocks[friends]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'"> class="userprof_module" <vb:else /> class="userprof_moduleinactive"</vb:if>><a id="friends-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=friends"}#friends-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>
                          <vb:if condition="$blocks[infractions]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'"> class="userprof_module" <vb:else /> class="userprof_moduleinactive" </vb:if>><a id="infractions-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=infractions"}#infractions-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>
                          <vb:if condition="$blocks[reputation]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'reputation'"> class="userprof_module" <vb:else /> class="userprof_moduleinactive" </vb:if>><a id="reputation-tab" href="{vb:link member, {vb:raw userinfo}, "tab=reputation"}#reputation-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase reputation}</a></dd></vb:if>
                          {vb:raw template_hook.profile_tabs_last}
                      </dl>
                   </div>
                   <vb:if condition="$show_customize_profile">
                      <button class="floatright userprof_button hidden" id="profile_customization_button"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/userprofile/paintbucket_icon.png" alt=""/>&nbsp;{vb:rawphrase customize_my_profile}</button>
                   <vb:else />
                      <vb:if condition="$show['userhastheme']">
                          <form action="{vb:link member, {vb:raw userinfo}}" method="get" id="profile_swap_form" class="floatright">
                              <input type="hidden" name="do" value="swapcss" />
                              <input type="hidden" name="u" value="{vb:raw prepared.userid}" />
                              <input type="hidden" name="token" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
                              <input type="submit" tabindex="1" name="swapcss" value="{vb:raw usercss_switch_phrase}" class="userprof_button" id="profile_swap_button" />
                          </form>
                      </vb:if>
                   </vb:if>
                   <div class="memberprofiletabunder"></div>
               </div>
    
               <div class="profile_content userprof">
                   <div id="view-activitystream" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'activitystream' OR $selected_tab == ''">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.activitystream}
                   </div>
                   <div id="view-visitor_messaging" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if><vb:if condition="$userinfo['userid'] != $bbuserinfo['userid']"> vm_other_prof</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.visitor_messaging}
                   </div>
                   <div id="view-aboutme" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.aboutme}
                      {vb:raw blocks.contactinfo}
                      {vb:raw blocks.stats}
                   </div>
                   <div id="view-friends-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.friends}
                   </div>
                   <div id="view-infractions-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.infractions}
                   </div>
                   <div id="view-reputation-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'reputation'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
                      {vb:raw blocks.reputation}
                   </div>
                   {vb:raw template_hook.profile_tabs}
               </div>
           </div>
       </div>
       {vb:raw footer}
   </body>
   </html>
   
   
   ذخیره کنید.
   حالا قالب
   memberinfo_block_profilepicture جستجو کنید و کدهاشو با کد زیر جایگزین کنید:

   کد:
   <vb:if condition="$prepared['profilepicurl']"> <img src="{vb:raw prepared.profilepicurl}" class="profileimg" /> </vb:if>

   شات:

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی   موفق باشید.
   منبع:ویکی وی بی
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   4 نفر از اعضا پست M3hRd4D را پسندیده اند


 1. #2
  hamidgoll آنلاین نیست.
  hamidgoll
  کاربر سايت
  203نوشته16مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  286
  پسندیده است
  135 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  27
  galaxy-kids.ir/forum
  درود من گذاشتم ممنون میشم نگاه کنید قاطی هست یکم

  http://galaxy-kids.ir/forum/members/h%40m-d-1662/
  توجه توجه توجه
  هاست 2 گیگ ، پهنا نامحدود ، کلیه امکانات نامحدود ، دامنه .ir

  نصب و راه اندازی اسکریپت مورد نظر شما
  ویرایش اختصاصی قالب برای اسکریپت
  ماهانه 5 هزار تومان
  کد تخفیف برای دامنه آی آر و plan - h2
  1392:code
  artaserver.com

 2. #3
  saeidx57 آنلاین نیست.
  saeidx57
  کاربر سايت
  194نوشته25مورد پسند

  تاریخ عضویت
  May 2014
  شماره عضویت
  5418
  پسندیده است
  133 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  35
  www.iran-foreca.com
  لطفا کمک کنید من اینو گذاشتم ولی خیلی بد شکله و پروفایلارو همه بهم ریخت.
  الان کدای قبلی رو ندارم جایگزین کنم خواهش میکنم کمکم کنید چیکار کنم.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی