/ اسکریپت ساده تبلیغات
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: اسکریپت ساده تبلیغات

 1. #1
  Ahmad آنلاین نیست.
  Ahmad
  کاربر سايت
  1,002نوشته3,643مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  32
  پسندیده است
  2,696 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  3665
  No Set

  اسکریپت ساده تبلیغات

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  اینم یک اسکریپت ساده تبلیغات برا دوستان میزارم

  کد:
  
  
  <html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>تبلیغات</title>
  
  
   <style>table {
   font-family: 'Arial';
   margin: 25px auto;
   border-collapse: collapse;
   border: 1px solid #eee;
   border-bottom: 2px solid #00cccc;
   box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px 20px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px 30px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  }
  table tr:hover {
   background: #f4f4f4;
  }
  table tr:hover td {
   color: #555;
  }
  table th, table td {
   color: #999;
   border: 1px solid #eee;
   padding: 12px 35px;
   border-collapse: collapse;
  }
  table th {
   background: #00cccc;
   color: #fff;
   text-transform: uppercase;
   font-size: 12px;
  }
  table th.last {
   border-right: none;
  }</style>
  
  
   <script>
    window.open  = function(){};
    window.print  = function(){};
  
  
    if (false) {
     window.ontouchstart = function(){};
    }
   </script>
  
  
  </head>
  
  
  <body>
  
  
   <table>
   <thead>
    <tr>
     <th>تعرفه پلن</th>
     <th>زمان</th>
     <th>سایز</th>
     <th>مکان پلن</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td>35000 تومان</td>
     <td>یک ماه</td>
     <td>468 در 60</td>
     <td>هدر</td>
    </tr>
     <tr>
     <td>25000 تومان</td>
     <td>یک ماه</td>
     <td>468 در 60</td>
     <td>ناوبار</td>
    </tr>
     <tr>
     <td>15000 تومان</td>
     <td>یک ماه</td>
     <td>468 در 60</td>
     <td>فوتر</td>
    </tr>
     <tr>
     <td>20000 تومان</td>
     <td>یک ماه</td>
     <td>468 در 60</td>
     <td>بین پست ها</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
  
  
   <script>
  
  

  ()===g:c.nodeType===1)return!1;d=v=e==="only"&&!d&&"nextSibling"}return!0}d=[o?m.firstChild:m.lastChild];if(o&&y){l=m[I]||(m[I]={}),f=l[e]||[],p=f[0]===R&&f[1],h=f[0]===R&&f[2],c=p&&m.childNodes[p];while(c=++p&&c&&c[v]||(h=p=0)||d.pop())if(c.nodeType===1&&++h&&c===t){l[e]=[R,p,h];break}}else if(y&&(f=(t[I]||(t[I]={}))[e])&&f[0]===R)h=f[1];else while(c=++p&&c&&c[v]||(h=p=0)||d.pop())if((u?c.nodeName.toLowerCase()===g:c.nodeType===1)&&++h){y&&((c[I]||(c[I]={}))[e]=[R,h]);if(c===t)break}return h-=i,h===r||h%r===0&&h/r>=0}}},PSEUDO:function(e,t){var r,s=N.pseudos[e]||N.setFilters[e.toLowerCase()]||n.error("unsupported pseudo: "+e);return s[I]?s(t):s.length>1?(r=[e,e,"",t],N.setFilters.hasOwnProperty(e.toLowerCase())?i(function(e,n){var r,i=s(e,t),o=i.length;while(o--)r=nt.call(e,i[o]),e[r]=!(n[r]=i[o])}):function(e){return s(e,0,r)}):s}},pseudos:{not:i(function(e){var t=[],n=[],r=L(e.replace(ft,"$1"));return r[I]?i(function(e,t,n,i){var s,o=r(e,null,i,[]),u=e.length;while(u--)if(s=o[u])e[u]=!(t[u]=s)}):function(e,i,s){return t[0]=e,r(t,null,s,n),!n.pop()}}),has:i(function(e){return function(t){return n(e,t).length>0}}),contains:i(function(e){return function(t){return(t.textContent||t.innerText||C(t)).indexOf(e)>-1}}),lang:i(function(e){return mt.test(e||"")||n.error("unsupported lang: "+e),e=e.replace(xt,Tt).toLowerCase(),function(t){var n;do if(n=P?t.lang:t.getAttribute("xml:lang")||t.getAttribute("lang"))return n=n.toLowerCase(),n===e||n.indexOf(e+"-")===0;while((t=t.parentNode)&&t.nodeType===1);return!1}}),target:function(t){var n=e.location&&e.location.hash;return n&&n.slice(1)===t.id},root:function(e){return e===D},focus:function(e){return e===_.activeElement&&(!_.hasFocus||_.hasFocus())&&!!(e.type||e.href||~e.tabIndex)},enabled:function(e){return e.disabled===!1},disabled:function(e){return e.disabled===!0},checked:function(e){var t=e.nodeName.toLowerCase();return t==="input"&&!!e.checked||t==="option"&&!!e.selected},selected:function(e){return e.parentNode&&e.parentNode.selectedIndex,e.selected===!0},empty:function(e){for(e=e.firstChild;e;e=e.nextSibling)if(e.nodeName>"@"||e.nodeType===3||e.nodeType===4)return!1;return!0},parent:function(e){return!N.pseudos.empty(e)},header:function(e){return Et.test(e.nodeName)},input:function(e){return wt.test(e.nodeName)},button:function(e){var t=e.nodeName.toLowerCase();return t==="input"&&e.type==="button"||t==="button"},text:function(e){var t;return e.nodeName.toLowerCase()==="input"&&e.type==="text"&&((t=e.getAttribute("type"))==null||t.toLowerCase()===e.type)},first:l(function(){return[0]}),last:l(function(e,t){return[t-1]}),eq:l(function(e,t,n){return[n<0?n+t:n]}),even:l(function(e,t){var n=0;for(;n<t;n+=2)e.push(n);return e}),odd:l(function(e,t){var n=1;for(;n<t;n+=2)e.push(n);return e}),lt:l(function(e,t,n){var r=n<0?n+t:n;for(;--r>=0;)e.push(r);return e}),gt:l(function(e,t,n){var r=n<0?n+t:n;for(;++r<t;)e.push(r);return e})}},N.pseudos.nth=N.pseudos.eq;for(S in{radio:!0,checkbox:!0,file:!0,password:!0,image:!0})N.pseudos[S]=a(S);for(S in{submit:!0,reset:!0})N.pseudos[S]=f(S);c.prototype=N.filters=N.pseudos,N.setFilters=new c,L=n.compile=function(e,t){var n,r=[],i=[],s=X[e+" "];if(!s){t||(t=h(e)),n=t.length;while(n--)s=y(t[n]),s[I]?r.push(s):i.push(s);s=X(e,b(i,r))}return s},x.sortStable=I.split("").sort($).join("")===I,x.detectDuplicates=V,M(),x.sortDetached=s(function(e){return e.compareDocumentPosition(_.createElement("div"))&1}),s(function(e){return e.innerHTML="<a href='#'></a>",e.firstChild.getAttribute("href")==="#"})||o("type|href|height|width",function(e,t,n){if(!n)return e.getAttribute(t,t.toLowerCase()==="type"?1:2)}),(!x.attributes||!s(function(e){return e.innerHTML="<input/>",e.firstChild.setAttribute("value",""),e.firstChild.getAttribute("value")===""}))&&o("value",function(e,t,n){if(!n&&e.nodeName.toLowerCase()==="input")return e.defaultValue}),s(function(e){return e.getAttribute("disabled")==null})||o(rt,function(e,t,n){var r;if(!n)return(r=e.getAttributeNode(t))&&r.specified?r.value:e[t]===!0?t.toLowerCase():null}),lt.find=n,lt.expr=n.selectors,lt.expr[":"]=lt.expr.pseudos,lt.unique=n.uniqueSort,lt.text=n.getText,lt.isXMLDoc=n.isXML,lt.contains=n.contains}(e);var Nt={};lt.Callbacks=function(e){e=typeof e=="string"?Nt[e]||r(e):lt.extend({},e);var n,i,s,o,u,a,f=[],l=!e.once&&[],c=function(t){i=e.memory&&t,s=!0,u=a||0,a=0,o=f.length,n=!0;for(;f&&u<o;u++)if(f[u].apply(t[0],t[1])===!1&&e.stopOnFalse){i=!1;break}n=!1,f&&(l?l.length&&c(l.shift()):i?f=[]:h.disable())},h={add:function(){if(f){var t=f.length;(function r(t){lt.each(t,function(t,n){var i=lt.type(n);i==="function"?(!e.unique||!h.has(n))&&f.push(n):n&&n.length&&i!=="string"&&r(n)})})(arguments),n?o=f.length:i&&(a=t,c(i))}return this},remove:function(){return f&&lt.each(arguments,function(e,t){var r;while((r=lt.inArray(t,f,r))>-1)f.splice(r,1),n&&(r<=o&&o--,r<=u&&u--)}),this},has:function(e){return e?lt.inArray(e,f)>-1:!!f&&!!f.length},empty:function(){return f=[],o=0,this},disable:function(){return f=l=i=t,this},disabled:function(){return!f},lock:function(){return l=t,i||h.disable(),this},locked:function(){return!l},fireWith:function(e,t){return f&&(!s||l)&&(t=t||[],t=[e,t.slice?t.slice():t],n?l.push(t):c(t)),this},fire:function(){return h.fireWith(this,arguments),this},fired:function(){return!!s}};return h},lt.extend({Deferred:function(e){var t=[["resolve","done",lt.Callbacks("once memory"),"resolved"],["reject","fail",lt.Callbacks("once memory"),"rejected"],["notify","progress",lt.Callbacks("memory")]],n="pending",r={state:function(){return n},always:function(){return i.done(arguments).fail(arguments),this},then:function(){var e=arguments;return lt.Deferred(function(n){lt.each(t,function(t,s){var o=s[0],u=lt.isFunction(e[t])&&e[t];i[s[1]](function(){var e=u&&u.apply(this,arguments);e&&lt.isFunction(e.promise)?e.promise().done(n.resolve).fail(n.reject).progress(n.notify):n[o+"With"](this===r?n.promise():this,u?[e]:arguments)})}),e=null}).promise()},promise:function(e){return e!=null?lt.extend(e,r):r}},i={};return r.pipe=r.then,lt.each(t,function(e,s){var o=s[2],u=s[3];r[s[1]]=o.add,u&&o.add(function(){n=u},t[e^1][2].disable,t[2][2].lock),i[s[0]]=function(){return i[s[0]+"With"](this===i?r:this,arguments),this},i[s[0]+"With"]=o.fireWith}),r.promise(i),e&&e.call(i,i),i},when:function(e){var t=0,n=st.call(arguments),r=n.length,i=r!==1||e&&lt.isFunction(e.promise)?r:0,s=i===1?e:lt.Deferred(),o=function(e,t,n){return function(r){t[e]=this,n[e]=arguments.length>1?st.call(arguments):r,n===u?s.notifyWith(t,n):--i||s.resolveWith(t,n)}},u,a,f;if(r>1){u=new Array(r),a=new Array(r),f=new Array(r);for(;t<r;t++)n[t]&&lt.isFunction(n[t].promise)?n[t].promise().done(o(t,f,n)).fail(s.reject).progress(o(t,a,u)):--i}return i||s.resolveWith(f,n),s.promise()}}),lt.support=function(t){var n,r,i,s,o,u,a,f,l,c=Q.createElement("div");c.setAttribute("className","t"),c.innerHTML=" <link/><table></table><a href='/a'>a</a><input type='checkbox'/>",n=c.getElementsByTagName("*")||[],r=c.getElementsByTagName("a")[0];if(!r||!r.style||!n.length)return t;s=Q.createElement("select"),u=s.appendChild(Q.createElement("option")),i=c.getElementsByTagName("input")[0],r.style.cssText="top:1px;float:left;opacity:.5",t.getSetAttribute=c.className!=="t",t.leadingWhitespace=c.firstChild.nodeType===3,t.tbody=!c.getElementsByTagName("tbody").length,t.htmlSerialize=!!c.getElementsByTagName("link").length,t.style=/top/.test(r.getAttribute("style")),t.hrefNormalized=r.getAttribute("href")==="/a",t.opacity=/^0.5/.test(r.style.opacity),t.cssFloat=!!r.style.cssFloat,t.checkOn=!!i.value,t.optSelected=u.selected,t.enctype=!!Q.createElement("form").enctype,t.html5Clone=Q.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML!=="<:nav></:nav>",t.inlineBlockNeedsLayout=!1,t.shrinkWrapBlocks=!1,t.pixelPosition=!1,t.deleteExpando=!0,t.noCloneEvent=!0,t.reliableMarginRight=!0,t.boxSizingReliable=!0,i.checked=!0,t.noCloneChecked=i.cloneNode(!0).checked,s.disabled=!0,t.optDisabled=!u.disabled;try{delete c.test}catch(h){t.deleteExpando=!1}i=Q.createElement("input"),i.setAttribute("value",""),t.input=i.getAttribute("value")==="",i.value="t",i.setAttribute("type","radio"),t.radioValue=i.value==="t",i.setAttribute("checked","t"),i.setAttribute("name","t"),o=Q.createDocumentFragment(),o.appendChild(i),t.appendChecked=i.checked,t.checkClone=o.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,c.attachEvent&&(c.attachEvent("onclick",function(){t.noCloneEvent=!1}),c.cloneNode(!0).click());for(l in{submit:!0,change:!0,focusin:!0})c.setAttribute(a="on"+l,"t"),t[l+"Bubbles"]=a in e||c.attributes[a].expando===!1;c.style.backgroundClip="content-box",c.cloneNode(!0).style.backgroundClip="",t.clearCloneStyle=c.style.backgroundClip==="content-box";for(l in lt(t))break;return t.ownLast=l!=="0",lt(function(){var n,r,i,s="padding:0;margin:0;border:0;display:block;box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;",o=Q.getElementsByTagName("body")[0];if(!o)return;n=Q.createElement("div"),n.style.cssText="border:0;width:0;height:0;position:absolute;top:0;left:-9999px;margin-top:1px",o.appendChild(n).appendChild(c),c.innerHTML="<table><tr><td></td><td>t</td></tr></table>",i=c.getElementsByTagName("td"),i[0].style.cssText="padding:0;margin:0;border:0;display:none",f=i[0].offsetHeight===0,i[0].style.display="",i[1].style.display="none",t.reliableHiddenOffsets=f&&i[0].offsetHeight===0,c.innerHTML="",c.style.cssText="box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;padding:1px;border:1px;display:block;width:4px;margin-top:1%;position:absolute;top:1%;",lt.swap(o,o.style.zoom!=null?{zoom:1}:{},function(){t.boxSizing=c.offsetWidth===4}),e.getComputedStyle&&(t.pixelPosition=(e.getComputedStyle(c,null)||{}).top!=="1%",t.boxSizingReliable=(e.getComputedStyle(c,null)||{width:"4px"}).width==="4px",r=c.appendChild(Q.createElement("div")),r.style.cssText=c.style.cssText=s,r.style.marginRight=r.style.width="0",c.style.width="1px",t.reliableMarginRight=!parseFloat((e.getComputedStyle(r,null)||{}).marginRight)),typeof c.style.zoom!==J&&(c.innerHTML="",c.style.cssText=s+"width:1px;padding:1px;display:inline;zoom:1",t.inlineBlockNeedsLayout=c.offsetWidth===3,c.style.display="block",c.innerHTML="<div></div>",c.firstChild.style.width="5px",t.shrinkWrapBlocks=c.offsetWidth!==3,t.inlineBlockNeedsLayout&&(o.style.zoom=1)),o.removeChild(n),n=c=i=r=null}),n=s=o=u=r=i=null,t}({});var Ct=/(?:\{[\s\S]*\}|\[[\s\S]*\])$/,kt=/([A-Z])/g;lt.extend({cache:{},noData:{applet:!0,embed:!0,object:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"},hasData:function(e){return e=e.nodeType?lt.cache[e[lt.expando]]:e[lt.expando],!!e&&!u(e)},data:function(e,t,n){return i(e,t,n)},removeData:function(e,t){return s(e,t)},_data:function(e,t,n){return i(e,t,n,!0)},_removeData:function(e,t){return s(e,t,!0)},acceptData:function(e){if(e.nodeType&&e.nodeType!==1&&e.nodeType!==9)return!1;var t=e.nodeName&&lt.noData[e.nodeName.toLowerCase()];return!t||t!==!0&&e.getAttribute("classid")===t}}),lt.fn.extend({data:function(e,n){var r,i,s=null,u=0,a=this[0];if(e===t){if(this.length){s=lt.data(a);if(a.nodeType===1&&!lt._data(a,"parsedAttrs")){r=a.attributes;for(;u<r.length;u++)i=r[u].name,i.indexOf("data-")===0&&(i=lt.camelCase(i.slice(5)),o(a,i,s[i]));lt._data(a,"parsedAttrs",!0)}}return s}return typeof e=="object"?this.each(function(){lt.data(this,e)}):arguments.length>1?this.each(function(){lt.data(this,e,n)}):a?o(a,e,lt.data(a,e)):null},removeData:function(e){return this.each(function(){lt.removeData(this,e)})}}),lt.extend({queue:function(e,t,n){var r;if(e)return t=(t||"fx")+"queue",r=lt._data(e,t),n&&(!r||lt.isArray(n)?r=lt._data(e,t,lt.makeArray(n)):r.push(n)),r||[]},dequeue:function(e,t){t=t||"fx";var n=lt.queue(e,t),r=n.length,i=n.shift(),s=lt._queueHooks(e,t),o=function(){lt.dequeue(e,t)};i==="inprogress"&&(i=n.shift(),r--),i&&(t==="fx"&&n.unshift("inprogress"),delete s.stop,i.call(e,o,s)),!r&&s&&s.empty.fire()},_queueHooks:function(e,t){var n=t+"queueHooks";return lt._data(e,n)||lt._data(e,n,{empty:lt.Callbacks("once memory").add(function(){lt._removeData(e,t+"queue"),lt._removeData(e,n)})})}}),lt.fn.extend({queue:function(e,n){var r=2;return typeof e!="string"&&(n=e,e="fx",r--),arguments.length<r?lt.queue(this[0],e):n===t?this:this.each(function(){var t=lt.queue(this,e,n);lt._queueHooks(this,e),e==="fx"&&t[0]!=="inprogress"&&lt.dequeue(this,e)})},dequeue:function(e){return this.each(function(){lt.dequeue(this,e)})},delay:function(e,t){return e=lt.fx?lt.fx.speeds[e]||e:e,t=t||"fx",this.queue(t,function(t,n){var r=setTimeout(t,e);n.stop=function(){clearTimeout(r)}})},clearQueue:function(e){return this.queue(e||"fx",[])},promise:function(e,n){var r,i=1,s=lt.Deferred(),o=this,u=this.length,a=function(){--i||s.resolveWith(o,[o])};typeof e!="string"&&(n=e,e=t),e=e||"fx";while(u--)r=lt._data(o[u],e+"queueHooks"),r&&r.empty&&(i++,r.empty.add(a));return a(),s.promise(n)}});var Lt,At,Ot=/[\t\r\n\f]/g,Mt=/\r/g,_t=/^(?:input|select|textarea|button|object)$/i,Dt=/^(?:a|area)$/i,Pt=/^(?:checked|selected)$/i,Ht=lt.support.getSetAttribute,Bt=lt.support.input;lt.fn.extend({attr:function(e,t){return lt.access(this,lt.attr,e,t,arguments.length>1)},removeAttr:function(e){return this.each(function(){lt.removeAttr(this,e)})},prop:function(e,t){return lt.access(this,lt.prop,e,t,arguments.length>1)},removeProp:function(e){return e=lt.propFix[e]||e,this.each(function(){try{this[e]=t,delete this[e]}catch(n){}})},addClass:function(e){var t,n,r,i,s,o=0,u=this.length,a=typeof e=="string"&&e;if(lt.isFunction(e))return this.each(function(t){lt(this).addClass(e.call(this,t,this.className))});if(a){t=(e||"").match(ht)||[];for(;o<u;o++){n=this[o],r=n.nodeType===1&&(n.className?(" "+n.className+" ").replace(Ot," "):" ");if(r){s=0;while(i=t[s++])r.indexOf(" "+i+" ")<0&&(r+=i+" ");n.className=lt.trim(r)}}}return this},removeClass:function(e){var t,n,r,i,s,o=0,u=this.length,a=arguments.length===0||typeof e=="string"&&e;if(lt.isFunction(e))return this.each(function(t){lt(this).removeClass(e.call(this,t,this.className))});if(a){t=(e||"").match(ht)||[];for(;o<u;o++){n=this[o],r=n.nodeType===1&&(n.className?(" "+n.className+" ").replace(Ot," "):"");if(r){s=0;while(i=t[s++])while(r.indexOf(" "+i+" ")>=0)r=r.replace(" "+i+" "," ");n.className=e?lt.trim(r):""}}}return this},toggleClass:function(e,t){var n=typeof e;return typeof t=="boolean"&&n==="string"?t?this.addClass(e):this.removeClass(e):lt.isFunction(e)?this.each(function(n){lt(this).toggleClass(e.call(this,n,this.className,t),t)}):this.each(function(){if(n==="string"){var t,r=0,i=lt(this),s=e.match(ht)||[];while(t=s[r++])i.hasClass(t)?i.removeClass(t):i.addClass(t)}else if(n===J||n==="boolean")this.className&&lt._data(this,"__className__",this.className),this.className=this.className||e===!1?"":lt._data(this,"__className__")||""})},hasClass:function(e){var t=" "+e+" ",n=0,r=this.length;for(;n<r;n++)if(this[n].nodeType===1&&(" "+this[n].className+" ").replace(Ot," ").indexOf(t)>=0)return!0;return!1},val:function(e){var n,r,i,s=this[0];if(!arguments.length){if(s)return r=lt.valHooks[s.type]||lt.valHooks[s.nodeName.toLowerCase()],r&&"get"in r&&(n=r.get(s,"value"))!==t?n:(n=s.value,typeof n=="string"?n.replace(Mt,""):n==null?"":n);return}return i=lt.isFunction(e),this.each(function(n){var s;if(this.nodeType!==1)return;i?s=e.call(this,n,lt(this).val()):s=e,s==null?s="":typeof s=="number"?s+="":lt.isArray(s)&&(s=lt.map(s,function(e){return e==null?"":e+""})),r=lt.valHooks[this.type]||lt.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()];if(!r||!("set"in r)||r.set(this,s,"value")===t)this.value=s})}}),lt.extend({valHooks:{option:{get:function(e){var t=lt.find.attr(e,"value");return t!=null?t:e.text}},select:{get:function(e){var t,n,r=e.options,i=e.selectedIndex,s=e.type==="select-one"||i<0,o=s?null:[],u=s?i+1:r.length,a=i<0?u:s?i:0;for(;a<u;a++){n=r[a];if((n.selected||a===i)&&(lt.support.optDisabled?!n.disabled:n.getAttribute("disabled")===null)&&(!n.parentNode.disabled||!lt.nodeName(n.parentNode,"optgroup"))){t=lt(n).val();if(s)return t;o.push(t)}}return o},set:function(e,t){var n,r,i=e.options,s=lt.makeArray(t),o=i.length;while(o--){r=i[o];if(r.selected=lt.inArray(lt(r).val(),s)>=0)n=!0}return n||(e.selectedIndex=-1),s}}},attr:function(e,n,r){var i,s,o=e.nodeType;if(!e||o===3||o===8||o===2)return;if(typeof e.getAttribute===J)return lt.prop(e,n,r);if(o!==1||!lt.isXMLDoc(e))n=n.toLowerCase(),i=lt.attrHooks[n]||(lt.expr.match.bool.test(n)?At:Lt);if(r===t)return i&&"get"in i&&(s=i.get(e,n))!==null?s:(s=lt.find.attr(e,n),s==null?t:s);if(r!==null)return i&&"set"in i&&(s=i.set(e,r,n))!==t?s:(e.setAttribute(n,r+""),r);lt.removeAttr(e,n)},removeAttr:function(e,t){var n,r,i=0,s=t&&t.match(ht);if(s&&e.nodeType===1)while(n=s[i++])r=lt.propFix[n]||n,lt.expr.match.bool.test(n)?Bt&&Ht||!Pt.test(n)?e[r]=!1:e[lt.camelCase("default-"+n)]=e[r]=!1:lt.attr(e,n,""),e.removeAttribute(Ht?n:r)},attrHooks:{type:{set:function(e,t){if(!lt.support.radioValue&&t==="radio"&&lt.nodeName(e,"input")){var n=e.value;return e.setAttribute("type",t),n&&(e.value=n),t}}}},propFix:{"for":"htmlFor","class":"className"},prop:function(e,n,r){var i,s,o,u=e.nodeType;if(!e||u===3||u===8||u===2)return;return o=u!==1||!lt.isXMLDoc(e),o&&(n=lt.propFix[n]||n,s=lt.propHooks[n]),r!==t?s&&"set"in s&&(i=s.set(e,r,n))!==t?i:e[n]=r:s&&"get"in s&&(i=s.get(e,n))!==null?i:e[n]},propHooks:{tabIndex:{get:function(e){var t=lt.find.attr(e,"tabindex");return t?parseInt(t,10):_t.test(e.nodeName)||Dt.test(e.nodeName)&&e.href?0:-1}}}}),At={set:function(e,t,n){return t===!1?lt.removeAttr(e,n):Bt&&Ht||!Pt.test(n)?e.setAttribute(!Ht&&lt.propFix[n]||n,n):e[lt.camelCase("default-"+n)]=e[n]=!0,n}},lt.each(lt.expr.match.bool.source.match(/\w+/g),function(e,n){var r=lt.expr.attrHandle[n]||lt.find.attr;lt.expr.attrHandle[n]=Bt&&Ht||!Pt.test(n)?function(e,n,i){var s=lt.expr.attrHandle[n],o=i?t:(lt.expr.attrHandle[n]=t)!=r(e,n,i)?n.toLowerCase():null;return lt.expr.attrHandle[n]=s,o}:function(e,n,r){return r?t:e[lt.camelCase("default-"+n)]?n.toLowerCase():null}});if(!Bt||!Ht)lt.attrHooks.value={set:function(e,t,n){if(!lt.nodeName(e,"input"))return Lt&&Lt.set(e,t,n);e.defaultValue=t}};Ht||(Lt={set:function(e,n,r){var i=e.getAttributeNode(r);return i||e.setAttributeNode(i=e.ownerDocument.createAttribute(r)),i.value=n+="",r==="value"||n===e.getAttribute(r)?n:t}},lt.expr.attrHandle.id=lt.expr.attrHandle.name=lt.expr.attrHandle.coords=function(e,n,r){var i;return r?t:(i=e.getAttributeNode(n))&&i.value!==""?i.value:null},lt.valHooks.button={get:function(e,n){var r=e.getAttributeNode(n);return r&&r.specified?r.value:t},set:Lt.set},lt.attrHooks.contenteditable={set:function(e,t,n){Lt.set(e,t===""?!1:t,n)}},lt.each(["width","height"],function(e,t){lt.attrHooks[t]={set:function(e,n){if(n==="")return e.setAttribute(t,"auto"),n}}})),lt.support.hrefNormalized||lt.each(["href","src"],function(e,t){lt.propHooks[t]={get:function(e){return e.getAttribute(t,4)}}}),lt.support.style||(lt.attrHooks.style={get:function(e){return e.style.cssText||t},set:function(e,t){return e.style.cssText=t+""}}),lt.support.optSelected||(lt.propHooks.selected={get:function(e){var t=e.parentNode;return t&&(t.selectedIndex,t.parentNode&&t.parentNode.selectedIndex),null}}),lt.each(["tabIndex","readOnly","maxLength","cellSpacing","cellPadding","rowSpan","colSpan","useMap","frameBorder","contentEditable"],function(){lt.propFix[this.toLowerCase()]=this}),lt.support.enctype||(lt.propFix.enctype="encoding"),lt.each(["radio","checkbox"],function(){lt.valHooks[this]={set:function(e,t){if(lt.isArray(t))return e.checked=lt.inArray(lt(e).val(),t)>=0}},lt.support.checkOn||(lt.valHooks[this].get=function(e){return e.getAttribute("value")===null?"on":e.value})});var jt=/^(?:input|select|textarea)$/i,Ft=/^key/,It=/^(?:mouse|contextmenu)|click/,qt=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,Rt=/^([^.]*)(?:\.(.+)|)$/;lt.event={global:{},add:function(e,n,r,i,s){var o,u,a,f,l,c,h,p,d,v,m,g=lt._data(e);if(!g)return;r.handler&&(f=r,r=f.handler,s=f.selector),r.guid||(r.guid=lt.guid++),(u=g.events)||(u=g.events={}),(c=g.handle)||(c=g.handle=function(e){return typeof lt===J||!!e&&lt.event.triggered===e.type?t:lt.event.dispatch.apply(c.elem,arguments)},c.elem=e),n=(n||"").match(ht)||[""],a=n.length;while(a--){o=Rt.exec(n[a])||[],d=m=o[1],v=(o[2]||"").split(".").sort();if(!d)continue;l=lt.event.special[d]||{},d=(s?l.delegateType:l.bindType)||d,l=lt.event.special[d]||{},h=lt.extend({type:d,origType:m,data:i,handler:r,guid:r.guid,selector:s,needsContext:s&&lt.expr.match.needsContext.test(s),namespace:v.join(".")},f);if(!(p=u[d])){p=u[d]=[],p.delegateCount=0;if(!l.setup||l.setup.call(e,i,v,c)===!1)e.addEventListener?e.addEventListener(d,c,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("on"+d,c)}l.add&&(l.add.call(e,h),h.handler.guid||(h.handler.guid=r.guid)),s?p.splice(p.delegateCount++,0,h):p.push(h),lt.event.global[d]=!0}e=null},remove:function(e,t,n,r,i){var s,o,u,a,f,l,c,h,p,d,v,m=lt.hasData(e)&&lt._data(e);if(!m||!(l=m.events))return;t=(t||"").match(ht)||[""],f=t.length;while(f--){u=Rt.exec(t[f])||[],p=v=u[1],d=(u[2]||"").split(".").sort();if(!p){for(p in l)lt.event.remove(e,p+t[f],n,r,!0);continue}c=lt.event.special[p]||{},p=(r?c.delegateType:c.bindType)||p,h=l[p]||[],u=u[2]&&new RegExp("(^|\\.)"+d.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"),a=s=h.length;while(s--)o=h[s],(i||v===o.origType)&&(!n||n.guid===o.guid)&&(!u||u.test(o.namespace))&&(!r||r===o.selector||r==="**"&&o.selector)&&(h.splice(s,1),o.selector&&h.delegateCount--,c.remove&&c.remove.call(e,o));a&&!h.length&&((!c.teardown||c.teardown.call(e,d,m.handle)===!1)&&lt.removeEvent(e,p,m.handle),delete l[p])}lt.isEmptyObject(l)&&(delete m.handle,lt._removeData(e,"events"))},trigger:function(n,r,i,s){var o,u,a,f,l,c,h,p=[i||Q],d=at.call(n,"type")?n.type:n,v=at.call(n,"namespace")?n.namespace.split("."):[];a=c=i=i||Q;if(i.nodeType===3||i.nodeType===8)return;if(qt.test(d+lt.event.triggered))return;d.indexOf(".")>=0&&(v=d.split("."),d=v.shift(),v.sort()),u=d.indexOf(":")<0&&"on"+d,n=n[lt.expando]?n:new lt.Event(d,typeof n=="object"&&n),n.isTrigger=s?2:3,n.namespace=v.join("."),n.namespace_re=n.namespace?new RegExp("(^|\\.)"+v.join("\\.(?:.*\\.|)")+"(\\.|$)"):null,n.result=t,n.target||(n.target=i),r=r==null?[n]:lt.makeArray(r,[n]),l=lt.event.special[d]||{};if(!s&&l.trigger&&l.trigger.apply(i,r)===!1)return;if(!s&&!l.noBubble&&!lt.isWindow(i)){f=l.delegateType||d,qt.test(f+d)||(a=a.parentNode);for(;a;a=a.parentNode)p.push(a),c=a;c===(i.ownerDocument||Q)&&p.push(c.defaultView||c.parentWindow||e)}h=0;while((a=p[h++])&&!n.isPropagationStopped())n.type=h>1?f:l.bindType||d,o=(lt._data(a,"events")||{})[n.type]&&lt._data(a,"handle"),o&&o.apply(a,r),o=u&&a[u],o&&lt.acceptData(a)&&o.apply&&o.apply(a,r)===!1&&n.preventDefault();n.type=d;if(!s&&!n.isDefaultPrevented()&&(!l._default||l._default.apply(p.pop(),r)===!1)&&lt.acceptData(i)&&u&&i[d]&&!lt.isWindow(i)){c=i[u],c&&(i[u]=null),lt.event.triggered=d;try{i[d]()}catch(m){}lt.event.triggered=t,c&&(i[u]=c)}return n.result},dispatch:function(e){e=lt.event.fix(e);var n,r,i,s,o,u=[],a=st.call(arguments),f=(lt._data(this,"events")||{})[e.type]||[],l=lt.event.special[e.type]||{};a[0]=e,e.delegateTarget=this;if(l.preDispatch&&l.preDispatch.call(this,e)===!1)return;u=lt.event.handlers.call(this,e,f),n=0;while((s=u[n++])&&!e.isPropagationStopped()){e.currentTarget=s.elem,o=0;while((i=s.handlers[o++])&&!e.isImmediatePropagationStopped())if(!e.namespace_re||e.namespace_re.test(i.namespace))e.handleObj=i,e.data=i.data,r=((lt.event.special[i.origType]||{}).handle||i.handler).apply(s.elem,a),r!==t&&(e.result=r)===!1&&(e.preventDefault(),e.stopPropagation())}return l.postDispatch&&l.postDispatch.call(this,e),e.result},handlers:function(e,n){var r,i,s,o,u=[],a=n.delegateCount,f=e.target;if(a&&f.nodeType&&(!e.button||e.type!=="click"))for(;f!=this;f=f.parentNode||this)if(f.nodeType===1&&(f.disabled!==!0||e.type!=="click")){s=[];for(o=0;o<a;o++)i=n[o],r=i.selector+" ",s[r]===t&&(s[r]=i.needsContext?lt(r,this).index(f)>=0:lt.find(r,this,null,[f]).length),s[r]&&s.push(i);s.length&&u.push({elem:f,handlers:s})}return a<n.length&&u.push({elem:this,handlers:n.slice(a)}),u},fix:function(e){if(e[lt.expando])return e;var t,n,r,i=e.type,s=e,o=this.fixHooks[i];o||(this.fixHooks[i]=o=It.test(i)?this.mouseHooks:Ft.test(i)?this.keyHooks:{}),r=o.props?this.props.concat(o.props):this.props,e=new lt.Event(s),t=r.length;while(t--)n=r[t],e[n]=s[n];return e.target||(e.target=s.srcElement||Q),e.target.nodeType===3&&(e.target=e.target.parentNode),e.metaKey=!!e.metaKey,o.filter?o.filter(e,s):e},props:"altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" "),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" "),filter:function(e,t){return e.which==null&&(e.which=t.charCode!=null?t.charCode:t.keyCode),e}},mouseHooks:{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX screenY toElement".split(" "),filter:function(e,n){var r,i,s,o=n.button,u=n.fromElement;return e.pageX==null&&n.clientX!=null&&(i=e.target.ownerDocument||Q,s=i.documentElement,r=i.body,e.pageX=n.clientX+(s&&s.scrollLeft||r&&r.scrollLeft||0)-(s&&s.clientLeft||r&&r.clientLeft||0),e.pageY=n.clientY+(s&&s.scrollTop||r&&r.scrollTop||0)-(s&&s.clientTop||r&&r.clientTop||0)),!e.relatedTarget&&u&&(e.relatedTarget=u===e.target?n.toElement:u),!e.which&&o!==t&&(e.which=o&1?1:o&2?3:o&4?2:0),e}},special:{load:{noBubble:!0},focus:{trigger:function(){if(this!==l()&&this.focus)try{return this.focus(),!1}catch(e){}},delegateType:"focusin"},blur:{trigger:function(){if(this===l()&&this.blur)return this.blur(),!1},delegateType:"focusout"},click:{trigger:function(){if(lt.nodeName(this,"input")&&this.type==="checkbox"&&this.click)return this.click(),!1},_default:function(e){return lt.nodeName(e.target,"a")}},beforeunload:{postDispatch:function(e){e.result!==t&&(e.originalEvent.returnValue=e.result)}}},simulate:function(e,t,n,r){var i=lt.extend(new lt.Event,n,{type:e,isSimulated:!0,originalEvent:{}});r?lt.event.trigger(i,null,t):lt.event.dispatch.call(t,i),i.isDefaultPrevented()&&n.preventDefault()}},lt.removeEvent=Q.removeEventListener?function(e,t,n){e.removeEventListener&&e.removeEventListener(t,n,!1)}:function(e,t,n){var r="on"+t;e.detachEvent&&(typeof e[r]===J&&(e[r]=null),e.detachEvent(r,n))},lt.Event=function(e,t){if(!(this instanceof lt.Event))return new lt.Event(e,t);e&&e.type?(this.originalEvent=e,this.type=e.type,this.isDefaultPrevented=e.defaultPrevented||e.returnValue===!1||e.getPreventDefault&&e.getPreventDefault()?a:f):this.type=e,t&&lt.extend(this,t),this.timeStamp=e&&e.timeStamp||lt.now(),this[lt.expando]=!0},lt.Event.prototype={isDefaultPrevented:f,isPropagationStopped:f,isImmediatePropagationStopped:f,preventDefault:function(){var e=this.originalEvent;this.isDefaultPrevented=a;if(!e)return;e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1},stopPropagation:function(){var e=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=a;if(!e)return;e.stopPropagation&&e.stopPropagation(),e.cancelBubble=!0},stopImmediatePropagation:function(){this.isImmediatePropagationStopped=a,this.stopPropagation()}},lt.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"},function(e,t){lt.event.special[e]={delegateType:t,bindType:t,handle:function(e){var n,r=this,i=e.relatedTarget,s=e.handleObj;if(!i||i!==r&&!lt.contains(r,i))e.type=s.origType,n=s.handler.apply(this,arguments),e.type=t;return n}}}),lt.support.submitBubbles||(lt.event.special.submit={setup:function(){if(lt.nodeName(this,"form"))return!1;lt.event.add(this,"click._submit keypress._submit",function(e){var n=e.target,r=lt.nodeName(n,"input")||lt.nodeName(n,"button")?n.form:t;r&&!lt._data(r,"submitBubbles")&&(lt.event.add(r,"submit._submit",function(e){e._submit_bubble=!0}),lt._data(r,"submitBubbles",!0))})},postDispatch:function(e){e._submit_bubble&&(delete e._submit_bubble,this.parentNode&&!e.isTrigger&&lt.event.simulate("submit",this.parentNode,e,!0))},teardown:function(){if(lt.nodeName(this,"form"))return!1;lt.event.remove(this,"._submit")}}),lt.support.changeBubbles||(lt.event.special.change={setup:function(){if(jt.test(this.nodeName)){if(this.type==="checkbox"||this.type==="radio")lt.event.add(this,"propertychange._change",function(e){e.originalEvent.propertyName==="checked"&&(this._just_changed=!0)}),lt.event.add(this,"click._change",function(e){this._just_changed&&!e.isTrigger&&(this._just_changed=!1),lt.event.simulate("change",this,e,!0)});return!1}lt.event.add(this,"beforeactivate._change",function(e){var t=e.target;jt.test(t.nodeName)&&!lt._data(t,"changeBubbles")&&(lt.event.add(t,"change._change",function(e){this.parentNode&&!e.isSimulated&&!e.isTrigger&&lt.event.simulate("change",this.parentNode,e,!0)}),lt._data(t,"changeBubbles",!0))})},handle:function(e){var t=e.target;if(this!==t||e.isSimulated||e.isTrigger||t.type!=="radio"&&t.type!=="checkbox")return e.handleObj.handler.apply(this,arguments)},teardown:function(){return lt.event.remove(this,"._change"),!jt.test(this.nodeName)}}),lt.support.focusinBubbles||lt.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(e,t){var n=0,r=function(e){lt.event.simulate(t,e.target,lt.event.fix(e),!0)};lt.event.special[t]={setup:function(){n++===0&&Q.addEventListener(e,r,!0)},teardown:function(){--n===0&&Q.removeEventListener(e,r,!0)}}}),lt.fn.extend({on:function(e,n,r,i,s){var o,u;if(typeof e=="object"){typeof n!="string"&&(r=r||n,n=t);for(o in e)this.on(o,n,r,e[o],s);return this}r==null&&i==null?(i=n,r=n=t):i==null&&(typeof n=="string"?(i=r,r=t):(i=r,r=n,n=t));if(i===!1)i=f;else if(!i)return this;return s===1&&(u=i,i=function(e){return lt().off(e),u.apply(this,arguments)},i.guid=u.guid||(u.guid=lt.guid++)),this.each(function(){lt.event.add(this,e,i,r,n)})},one:function(e,t,n,r){return this.on(e,t,n,r,1)},off:function(e,n,r){var i,s;if(e&&e.preventDefault&&e.handleObj)return i=e.handleObj,lt(e.delegateTarget).off(i.namespace?i.origType+"."+i.namespace:i.origType,i.selector,i.handler),this;if(typeof e=="object"){for(s in e)this.off(s,n,e[s]);return this}if(n===!1||typeof n=="function")r=n,n=t;return r===!1&&(r=f),this.each(function(){lt.event.remove(this,e,r,n)})},trigger:function(e,t){return this.each(function(){lt.event.trigger(e,t,this)})},triggerHandler:function(e,t){var n=this[0];if(n)return lt.event.trigger(e,t,n,!0)}});var Ut=/^.[^:#\[\.,]*$/,zt=/^(?:parents|prev(?:Until|All))/,Wt=lt.expr.match.needsContext,Xt={children:!0,contents:!0,next:!0,prev:!0};lt.fn.extend({find:function(e){var t,n=[],r=this,i=r.length;if(typeof e!="string")return this.pushStack(lt(e).filter(function(){for(t=0;t<i;t++)if(lt.contains(r[t],this))return!0}));for(t=0;t<i;t++)lt.find(e,r[t],n);return n=this.pushStack(i>1?lt.unique(n):n),n.selector=this.selector?this.selector+" "+e:e,n},has:function(e){var t,n=lt(e,this),r=n.length;return this.filter(function(){for(t=0;t<r;t++)if(lt.contains(this,n[t]))return!0})},not:function(e){return this.pushStack(h(this,e||[],!0))},filter:function(e){return this.pushStack(h(this,e||[],!1))},is:function(e){return!!h(this,typeof e=="string"&&Wt.test(e)?lt(e):e||[],!1).length},closest:function(e,t){var n,r=0,i=this.length,s=[],o=Wt.test(e)||typeof e!="string"?lt(e,t||this.context):0;for(;r<i;r++)for(n=this[r];n&&n!==t;n=n.parentNode)if(n.nodeType<11&&(o?o.index(n)>-1:n.nodeType===1&&lt.find.matchesSelector(n,e))){n=s.push(n);break}return this.pushStack(s.length>1?lt.unique(s):s)},index:function(e){return e?typeof e=="string"?lt.inArray(this[0],lt(e)):lt.inArray(e.jquery?e[0]:e,this):this[0]&&this[0].parentNode?this.first().prevAll().length:-1},add:function(e,t){var n=typeof e=="string"?lt(e,t):lt.makeArray(e&&e.nodeType?[e]:e),r=lt.merge(this.get(),n);return this.pushStack(lt.unique(r))},addBack:function(e){return this.add(e==null?this.prevObject:this.prevObject.filter(e))}}),lt.each({parent:function(e){var t=e.parentNode;return t&&t.nodeType!==11?t:null},parents:function(e){return lt.dir(e,"parentNode")},parentsUntil:function(e,t,n){return lt.dir(e,"parentNode",n)},next:function(e){return c(e,"nextSibling")},prev:function(e){return c(e,"previousSibling")},nextAll:function(e){return lt.dir(e,"nextSibling")},prevAll:function(e){return lt.dir(e,"previousSibling")},nextUntil:function(e,t,n){return lt.dir(e,"nextSibling",n)},prevUntil:function(e,t,n){return lt.dir(e,"previousSibling",n)},siblings:function(e){return lt.sibling((e.parentNode||{}).firstChild,e)},children:function(e){return lt.sibling(e.firstChild)},contents:function(e){return lt.nodeName(e,"iframe")?e.contentDocument||e.contentWindow.document:lt.merge([],e.childNodes)}},function(e,t){lt.fn[e]=function(n,r){var i=lt.map(this,t,n);return e.slice(-5)!=="Until"&&(r=n),r&&typeof r=="string"&&(i=lt.filter(r,i)),this.length>1&&

  </script>
  
  
   <script>
    $('table tr').each(function(){
   $(this).find('th').first().addClass('first');
   $(this).find('th').last().addClass('last');
   $(this).find('td').first().addClass('first');
   $(this).find('td').last().addClass('last');
  });
  
  
  $('table tr').first().addClass('row-first');
  $('table tr').last().addClass('row-last');
  
  
   </script>
  
  
   <script>
    if (document.location.search.match(/type=embed/gi)) {
     window.parent.postMessage('resize', "*");
    }
   </script>
  
  
  </body>
  
  
  </html>

  2 نفر از اعضا پست Ahmad را پسندیده اند


  Site :coffegraphic.ir
  linkedin:https://www.linkedin.com/in/ahmadbayati
  instagram : instagram.com/4hmadbayati
  . . . Work :Graphic Designer / Art Consultant Logo / Identity / Brand / Print Design / photographer
  Telegram : Telegram.me/AhmadBayati 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی