/ درخواست ویرایش اکسس-برای سئو
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: درخواست ویرایش اکسس-برای سئو

 1. #1
  hot30t آنلاین نیست.
  hot30t
  کاربر سايت
  1,093نوشته121مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  402
  پسندیده است
  232 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  131
  forum.patogheman.com

  درخواست ویرایش اکسس-برای سئو

  سلام دوستان عزیز وگرامی

  من در سایتم به مشکل برخوردم در مورد ورودی گوگل
  در سایت http://chkme.com/page-seo-tools چک کردم زد 82 درصد
  در سایت http://tools.webalfa.net/seoscore.php چک کردم زد 75 درصد

  جی تی متریکسم که بالای 80 هستش

  میمونه اچ تی اسس که احتمال میدم خراب باشه وکدهاش اشکال داشته باشه

  اینو میزارم اینجا خواهشا مدیران گرامی اینوویرایش کنند وبدند بطوری که باعث بهبود ورودی بهتر گوگل شود

  کد HTML:
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On
  
  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /
  
  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.forum.patogheman\.com
  #RewriteRule (.*) http://www.forum.patogheman.com/forums/$1 [L,R=301]
  
  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(brikcp/|khoycp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(brikcp|khoycp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
  
  <Files 403.shtml>
  order allow,deny
  allow from all
  </Files>
  
  RewriteEngine on
   
  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9} /index.php HTTP/
  RewriteRule ^index.php$ http://www.patogheman.com/ [R=301,L] 
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursite.com$
  RewriteRule (.*) http://www.patogheman.com/$1 [R=301,L]
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
    mod_gzip_on Yes
    mod_gzip_can_negotiate Yes
    mod_gzip_static_suffix .gz
    mod_gzip_update_static No
    mod_gzip_keep_workfiles No
    mod_gzip_minimum_file_size 500
    mod_gzip_maximum_file_size 5000000
    mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
    mod_gzip_min_http 1000
    mod_gzip_handle_methods GET POST
    mod_gzip_item_exclude reqheader "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
    mod_gzip_dechunk No
    mod_gzip_item_include mime ^text/plain$
    mod_gzip_item_include mime ^text/html$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/json$
    mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
    mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
    mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
    mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
    mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
    mod_gzip_item_include mime ^text/css$
    mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
    mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
    mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
    mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
    mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
    mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </IfModule>
  <IfModule mod_setenvif.c>
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
    BrowserMatch SV1; !no_gzip
    BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
    AddEncoding gzip .gz
    AddEncoding deflate .df
    <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
      ForceType text/html
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xml\.gz$>
      ForceType text/xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.txt\.gz$>
      ForceType text/plain
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ico\.gz$>
      ForceType image/x-icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.cur\.gz$>
      ForceType image/vnd.microsoft.icon
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.css\.gz$>
      ForceType text/css
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.js\.gz$>
      ForceType application/x-javascript
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.svg\.gz$>
      ForceType image/svg+xml
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.ttf\.gz$>
      ForceType font/ttf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.otf\.gz$>
      ForceType font/otf
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.eot\.gz$>
      ForceType application/vnd.ms-fontobject
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
      ForceType text/richtext
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsd\.gz$>
      ForceType text/xsd
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.xsl\.gz$>
      ForceType text/xsl
    </FilesMatch>
    AddType text/css css
    AddType application/x-javascript js
    AddType text/html html htm
    AddType text/richtext rtf rtx
    AddType text/plain txt
    AddType text/xsd xsd
    AddType text/xsl xsl
    AddType text/xml xml
    AddType text/cache-manifest manifest
    AddType video/asf asf asx wax wmv wmx
    AddType video/avi avi
    AddType video/ogg ogg ogv
    AddType video/mp4 mp4 m4v
    AddType video/webm webm
    AddType video/divx divx
    AddType video/quicktime mov qt
    AddType video/mpeg mpeg mpg mpe
    AddType audio/midi mid midi
    AddType audio/mpeg mp3 m4a
    AddType audio/ogg ogg
    AddType audio/x-realaudio ra ram
    AddType audio/wav wav
    AddType audio/wma wma
    AddType image/svg+xml svg svgz
    AddType image/bmp bmp
    AddType image/gif gif
    AddType image/x-icon ico
    AddType image/vnd.microsoft.icon ico
    AddType image/jpeg jpg jpeg jpe
    AddType image/png png
    AddType image/tiff tif tiff
    AddType font/ttf ttf
    AddType font/otf otf
    AddType font/x-woff woff
    AddType application/vnd.ms-fontobject eot
    AddType application/msword doc docx
    AddType application/x-msdownload exe
    AddType application/vnd.ms-access mdb
    AddType application/vnd.ms-project mpp
    AddType application/vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
    AddType application/vnd.ms-write wri
    AddType application/vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.database odb
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
    AddType application/vnd.oasis.opendocument.text odt
    AddType application/java class
    AddType application/x-gzip gzip
    AddType application/pdf pdf
    AddType application/x-shockwave-flash swf
    AddType application/x-tar tar
    AddType application/zip zip
  </IfModule>
  <IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch \.(css|js)$>
      Header append Vary User-Agent
      Header append Vary Accept-Encoding
      Header append Cache-Control private
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      Header append Cache-Control public
    </FilesMatch>
    <FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
      Header unset Last-Modified
      FileETag MTime
    </FilesMatch>
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end
  
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    <FilesMatch \.manifest$>
      ExpiresDefault A0
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/cache-manifest A0
    <FilesMatch \.css$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/css A315360000
    <FilesMatch \.js$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType text/javascript A315360000
    ExpiresByType application/javascript A315360000
    ExpiresByType application/x-javascript A315360000
    ExpiresByType text/x-js A315360000
    ExpiresByType text/ecmascript A315360000
    ExpiresByType application/ecmascript A315360000
    ExpiresByType text/vbscript A315360000
    ExpiresByType text/fluffscript A315360000
    <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/gif A315360000
    ExpiresByType image/png A315360000
    ExpiresByType image/jpg A315360000
    ExpiresByType image/jpeg A315360000
    ExpiresByType image/x-icon A315360000
    ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon A315360000
    ExpiresByType image/bmp A315360000
    <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType image/svg+xml A315360000
    ExpiresByType application/x-font-opentype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-truetype A315360000
    ExpiresByType application/x-font-ttf A315360000
    ExpiresByType application/x-font A315360000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A315360000
    ExpiresByType font/ttf A315360000
    ExpiresByType font/opentype A315360000
    ExpiresByType font/otf A315360000
    ExpiresByType font/woff A315360000
    <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType audio/mpeg A315360000
    ExpiresByType audio/ogg A315360000
    ExpiresByType audio/mid A315360000
    ExpiresByType audio/midi A315360000
    ExpiresByType audio/wav A31536000
    ExpiresByType audio/x-wav A315360000
    ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
    ExpiresByType audio/wma A31536000
    ExpiresByType video/asf A315360000
    ExpiresByType video/avi A315360000
    ExpiresByType video/divx A315360000
    ExpiresByType video/x-flv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmv A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asf A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-asx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wma A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wax A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wmx A315360000
    ExpiresByType video/x-ms-wm A315360000
    ExpiresByType video/ogg A315360000
    ExpiresByType video/quicktime A31536000
    ExpiresByType video/mp4 A315360000
    ExpiresByType video/mpeg A31536000
    <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
      ExpiresDefault "access plus 10 years"
    </FilesMatch>
    ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
    ExpiresByType application/pdf A315360000
    ExpiresByType application/msword A315360000
    ExpiresByType application/rtf A315360000
    ExpiresByType application/java A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-excel A315360000
    ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A315360000
    ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
    ExpiresByType application/x-gzip A31536000
    ExpiresByType application/x-tar A31536000
    ExpiresByType application/zip A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
    ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
    ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end
  #### Start Content Chache SEOmoz.ir <FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$"> Header set Cache-Control "max-age=290304000, public" </FilesMatch> <FilesMatch "\.(xml|txt)$"> Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate" </FilesMatch> <FilesMatch "\.(html|htm)$"> Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate" </FilesMatch> ### End Content Chache
  
  ## EXPIRES CACHING ##
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
  ExpiresByType image/gif "access 1 year"
  ExpiresByType image/png "access 1 year"
  ExpiresByType text/css "access 1 month"
  ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
  ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
  ExpiresByType text/javascript "access 1 month"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
  ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
  ExpiresDefault "access 30 days"
  </IfModule>
  ## EXPIRES CACHING ##
  deny from 188.245.112.219
  deny from 82.99.223.52
  deny from 91.99.189.47
  deny from 82.99.223.95

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  Mr.Sina آنلاین نیست.
  Mr.Sina
  مدير بازنشسته
  2,338نوشته4,314مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  51
  پسندیده است
  4,143 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  4326
  No Set
  درود

  اچ تی اکسستون سالم هست مشکلی ندارد و سایت های هم که سئو رو تست کردید بیشتر قالب سایت و کلمات کلیدی و عنوان تست می کنند ربطی به اچ تی اکسس ندارند و همینطور سئو هم با این درصد ها به جایی نمی رسد سایتتون ، سعی کنید سایتتون فقط توسط گوگل وبسمتر چک کنید و مشکلاتی و ارورهای اونجا داده می شود را رفع کنید مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم. " چه گوارا "

 4. #3
  hot30t آنلاین نیست.
  hot30t
  کاربر سايت
  1,093نوشته121مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  402
  پسندیده است
  232 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  131
  forum.patogheman.com
  سینا جان اخه با این سئو هم مگر باید همش 15 تا ورودی داشته باشم؟
  به نظرتون با این وضع نباید حداقل 50 تا داشته باشم
  بطوری که سایت هم روزانه اپدیت میشه؟
  در مورد سئوی کم دیگه کدوم بخش سایت میتونه دخیل باشه؟

 5. #4
  hot30t آنلاین نیست.
  hot30t
  کاربر سايت
  1,093نوشته121مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  402
  پسندیده است
  232 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  131
  forum.patogheman.com
  سایت سئو شد
  الان توی سایت http://chkme.com/page-seo-tools سئو شده 100 درصد

  وتوی سایتhttp://tools.webalfa.net/seoscore.php شده 94 درصد

  ایا با این سئو بازم ورودیم پایین خواهد بود؟

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی