bahram-divar, hamnasl,J⑩nAt⑩N,M-Barati, masiha, pixell, shakib zero